UNA MANCHA EN FORMA DE NUBE EN MI ESPALDA: 
metodología para una especulación situada 

UNA MANCHA EN FORMA DE NUBE EN MI ESPALDA: 
metodología para una especulación situada  Paula Illescas Fernández

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Lua Coderch

Tribunal:

TRIBUNAL TRANSDISCIPLINAR

Abstract català:

Aquest projecte parteix del paral·lelisme entre el llibre com a objecte i la mostra d'un sondeig vertical geològic. És per això que s'han d'interpretar les seves pàgines com sediments, els quals s'agrupen en capítols com els estrats en el subsòl. Es tracta d'un llibre d'artista que juga amb la narrativa incloent el format i els grafismes com altres veus en el relat, en una miscel·lània que ens guiarà al llarg d'un recorregut espaciotemporal. És un dispositiu que ens serveix per explorar un terreny concret, una franja de terra i pedra al marge d'un camp, a través d'un eix temporal que comença en un futur especulat. En aquest moment, encara per venir, succeeix el descobriment d'una Quimera, un nou ser format a partir d'una combinació entre matèria residual de l'Antropocè i teixit de molsa vegetal. Aquesta troballa científica evidencia les limitacions de la lògica dualista intrínseca en el pensament antropocentrista, posant en crisi les categories i taxonomies que coneixem i amb les quals operem actualment dins la nostra societat occidental. A partir d'aquí, s'emprendrà un procés de retrocés cap al present, on té lloc l'especulació i la seva prèvia investigació, avançant cap al passat, moment en què se situa l'origen de tots els successos desencadenants de l'especulació a través d'un relat etnogràfic. El que pretén aquest relat no és resoldre com es va originar la Quimera en aquest suposat futurible, sinó determinar quines són les preocupacions actuals que han donat pas a aquesta especulació, és a dir, situar l'especulació en relació amb un cos, a uns desitjos, des de l'experiència sensible.

Abstract espanyol:

Este proyecto parte del paralelismo entre el objeto libro y el testigo de un sondeo vertical geológico.  Por esta razón hace falta interpretar sus páginas como sedimentos, los cuales se agrupan en capítulos como estratos en el subsuelo. Este es un libro de artista que juega con la narrativa incluyendo el formato y los grafismos como otras voces en el relato, en una miscelánea que nos guiará a lo largo de un recorrido espaciotemporal. Es un dispositivo que nos sirve para explorar un terreno concreto, una franja de tierra y piedra en el margen de un campo, a través de un eje temporal que empieza en un futuro especulado. En ese momento, todavía por venir, sucede el descubrimiento de una Quimera, un nuevo ser formado a partir de la combinación de materia residual del Antropoceno y tejido musgoso vegetal. Este hallazgo científico evidencia las limitaciones de la lógica dualista intrínseca en el pensamiento antropocentrista, poniendo en crisis las categorías y taxonomías que conocemos y con las que operamos actualmente en nuestra sociedad occidental. A partir de aquí, se emprenderá un proceso de retroceso hacia el presente, donde sucede la especulación y su previa investigación, avanzando hacia el pasado, momento en el que se sitúa el origen de todos los sucesos desencadenantes de la especulación a través de un relato etnográfico. Lo que pretende este relato no es resolver cómo se originó la Quimera en dicho futurible, sino determinar cuáles son las preocupaciones actuales que dan lugar a esta especulación, es decir, situar la especulación en relación a un cuerpo, a unos deseos, desde la experiencia sensible. 

Abstract anglés:

This project  arises out from the parallelism between a book and the sampling from drill-cores of a vertical geological sounding. For this reason, it is necessary to take its pages as sediments, which are grouped into chapters as subsoil strata. This is an artist's book that plays with the narrative including the format and graphics as other voices in the storytelling, in a miscellany that will lead us along a space-time journey. A device which helps us to explore a specific area, a strip of earth and stone on the edge of a field, through a temporal axis that begins in a speculated future. At that moment, still to come, the discovery of a Chimera happens, a new living being formed from the combination of residual anthropocene matter and mossy tissue. This scientific finding shows the limitations of the dualistic logic intrinsic to anthropocentric thought, bringing into question the categories and taxonomies that we know and with which we currently operate in our western society. From here, we start a process of retreat into the present, where the speculation and its previous investigation happens, advancing towards the past, the moment in which we locate the origin of all the triggering events of the speculation through an ethnographic storytelling. The aim of this whole story is not to resolve the issue of how the Chimera was originated in this speculated future, but to determine what are the current concerns that give arisenes to this speculation, that is, to place the speculation in relation to a body, and some desires, from the sensitive experience.

Peces incloses:

Peces editorials

Video del projecte

UNA MANCHA EN FORMA DE NUBE EN MI ESPALDA: 
metodología para una especulación situada  UNA MANCHA EN FORMA DE NUBE EN MI ESPALDA: 
metodología para una especulación situada  UNA MANCHA EN FORMA DE NUBE EN MI ESPALDA: 
metodología para una especulación situada  UNA MANCHA EN FORMA DE NUBE EN MI ESPALDA: 
metodología para una especulación situada