Tot això parla de nosaltres

Tot això parla de nosaltres Marina de las Fuentes Calle et Al.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Lua Coderch

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

No somos capaces de decir nosotros. Això és el que diu Marina Garcés al llibre Un mundo común. Això m’interpel·la i aquí comença tot. La desvinculació forçada pel capitalisme. Aquest sistema ha fet que ens relacionem d’una manera concreta en la qual som el que tenim. Les propietats van lligades a la identitat i el poder social. Ens relacionem entre nosaltres depenent de si tenim o no. Per tant, la relació que establim amb les propietats és allò que ens desvincula, i és per això que em plantejo una revinculació amb allò que considerem propi. Però la propietat és un concepte molt ampli i per tant necessito acotar: els meus ulls estan aquí i no poden obtenir una visió de conjunt del problema. Només puc viure i conèixer les relacions de propietat del meu entorn. Revincular-nos exigeix reaprendre. Reaprendre a través de l’acció, perquè em permet posar el cos al mig de la investigació, explorant la diferència entre saber i conèixer amb una investigació pràctica i teòrica en un mateix entorn. La investigació teòrica, però, es fa a través de la intel·ligència col·lectiva, rebent aportacions i idees de persones properes i visibilitzant alhora les xarxes de suport. La metodologia està basada en l’intercanvi lliure d’informació, trencant academicismes en les formes de cerca i citació, i posant sobre la taula que aquest és un mètode qualitatiu. El projecte no té un objectiu en concret. Amb tot el que he dit fins ara entenc que el problema que tracto no té una única solució sinó que, com molts altres problemes socials, demana d’una sèrie de canvis constants. El projecte pretén ser una eina de reflexió.

Abstract espanyol:

No somos capaces de decir nosotros. Esto es lo que dice Marina Garcés en el libro Un mundo común. Esto me interpela y aquí empieza todo. La desvinculación forzada por el capitalismo. Este sistema ha hecho que nos relacionemos de una forma concreta en la qual somos lo que tenemos. Las propiedades van atadas a la identidad y el poder social. Nos relacionamos entre nosotras dependiendo de si tenemos o no. Es por eso que la relación que establecemos con las propiedades es lo que nos desvincula. Por lo tanto me planteo una revinculación con aquello que consideramos propio. Pero la propiedad es un concepto muy amplio y por lo tanto necesito acotar: mis ojos están aquí y no pueden tener una visión de conjunto del problema. Solo puedo vivir y conocer las relaciones de propiedad del mi entorno. Revincularnos exige reaprender. Reaprender a través de la acción, porque nos permite poner el cuerpo en medio de la investigación, explorando la diferencia entre saber y conocer con una investigación practica y teorica en un mismo entorno. La investigación teorica, pero, se hace gracias a la inteligencia colectiva, recibiendo aportaciones e ideas de personas cercanas y visibiliza a su vez esta red de soporte. La metodologia esta basada en el intercambio libre de información, rompiendo academicismos en las formas de búsqueda y citación, y poniendo encima de la mesa que este es un metodo qualitativo. El proyecto no tiene un objectivo en concreto. Con todo lo que he dicho hasta ahora entiendo que el problema que trato no tiene una unica solución sinó que, como muchos otros problemas sociales, pide de una serie de cambios constantes. El proyecto pretende ser una herramienta que permita reflexionar.

Abstract anglés:

No somos capaces de decir nosotros. That’s what Marina Garcés says in the book Un mundo común. That challenges me, and that’s where it all begins. The detachment forced by capitalism. This system has made us interact in a specific way in which we are what we have. Properties are linked to identity and social power. We relate to each other depending on whether we own something or not; therefore, the relationship we establish with properties is what dissociates us, and that is why I consider a reconnection with what we consider our own. But property is a very broad concept and so I need to limit it: my eyes are here and they can’t get a general overview of the problem. I can only live and know the property correlations of my environment. Reconnecting requires relearning. Relearning through action, because it allows me placing my body in the center of the research, exploring the differences between knowledge and learning with practical and theoretical research in a given environment. Theoretical research, however, is done through collective intelligence, receiving input and ideas from close people and at the same time making support networks visible. The methodology is based on the free exchange of information, breaking academicisms in the forms of search and citation, and showing that this is a qualitative method. The project does not have a specific goal. With all that I have said so far, I understand that the problem I am dealing with does not have a single solution but, like many other social problems, requires a series of constant changes. The project aims to be a tool for reflection.

Peces incloses:

Peces editorials, Pes de comunicació, Web