l’iceberg que cal desfer

l’iceberg que cal desfer martta joan giralt i hernández, irene plaza minguella

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Lua Coderch

Tribunal:

TRIBUNAL TRANSDISCIPLINAR

Abstract català:

l'urgència provocada pels feminicidis, com a gran clímax de les violències de gènere, fa que nosaltres, martta giralt i irene plaza, com a col·lectiu plaigi, operant sota un manifest per la llibertat d'expressió, el feminisme i la lluita interseccional, pretenguem, si més no, tornar a posar aquestes violències sobre la taula, un cop més, analitzant-les, criticant-les i presentant, a través de les eines que ens dóna el disseny, diverses propostes que poden ajudar a prosperar en aquest canvi que totis esperem amb ànsies: la fi de les violències de gènere. l'iceberg que cal desfer tracta les problemàtiques que s'inclouen dins de les anomenades violències de gènere, partint d’una infografia preexistent que mostra com algunes violències són visibles i d’altres romanen submergides, talment com un iceberg. hem deconstruit la infografia inicial per a construir-ne una de nova, fent-la nostra i aportant-hi experiències, les nostres i les de les persones amb qui hem treballat, i també lectures, cobrint així algunes de les mancances que hi hem trobat. tot i això, som conscients que aquest projecte no és cap conclusió, ni pot, òbviament, resoldre el problema, sinó que vol assenyalar una urgència, la necessitat d’atendre un problema que necessita que els nostres plantejaments estiguin en constant revisió i canvi, buscant afegir noves veus, i per tant noves mirades. així doncs, l'iceberg que cal desfer, presenta un total de sis conjunts de peces, que inclouen crítiques iròniques i propostes de solució i/o canvi respecte als sis contextos que hem trobat que fomenten les diferents violències de gènere. la memòria del projecte és alhora un quadern de treball, incloent-hi no només les fitxes metodològiques i tècniques dissenyades i emprades per nosaltres, sinó que s’aporten també els arxius de les fitxes i la resta d’instrumental emprat perquè qualsevol ho pugui usar en el futur, assenyalant que aquest és un projecte obert. a través d'aquest mètode i del sistema d’etiquetatge que hem fet servir, també queda reflectit el sistema de coautories utilitzat, perquè, amb una lògica no extractivista, nosaltres, actuant com a coordinadoris, volem mantenir present la varietat d'opinions i experiències que, a través d’un procés de cocreació, han donat forma a una constel·lació d'objectes de disseny.

Abstract espanyol:

la urgencia provocada por los feminicidios, como el gran clímax de las violencias de género, hace que nosotras, martta giralt e irene plaza, como colectivo plaigi, operando bajo una manifiesto por la libertad de expresión, el feminismo y la lucha interseccional, pretendemos, si más no, volver a poner estas violencias sobre la mesa, una vez más, analizándolas, criticándolas y presentando, a través de herramientas que se nos da en el diseño, diversas propuestas que pueden ayudar a prosperar en este cambio que todes esperamos con ansias: el fin de las violencias de género. l'iceberg que cal desfer trata las problemáticas que incluyen dentro de las nombradas violencias de género, partiendo de una infografía preexistente que muestra como algunas de estas violencias son visibles y otras se encuentran sumergidas, como un iceberg. hemos deconstruido la infografía inicial para construir otra de nueva, haciéndola nuestra y aportando experiencias, las nuestras y las de las personas con las que hemos trabajado, y también lecturas, cubriendo así algunas carencias que hemos encontrado. aún así, somos conscientes que este proyecto no es ninguna conclusión, ni puede, evidentemente, resolver el problema, sino que quiere señalar una urgencia, la necesidad de atender un problema que necesita que nuestros planteamientos estén en constante revisión y cambio, buscando añadir nuevas voces, y por lo tanto nuevas miradas. así pues, l'iceberg que cal desfer, presenta un total de seis conjuntos de piezas, que incluyen críticas irónicas y propuestas de solución y/o cambio respecto los seis contextos que hemos encontrado que fomenta las diferentes violencias de género. la memoria del proyecto es a la vez un cuaderno de trabajo, incluyendo no solo las fichas metodológicas y técnicas diseñadas y utilizadas por nosotras, sino que se añaden también los archivos de las fichas y el resto de herramientas utilizado para que cualquiera lo pueda usar en un futuro, señalando que este es un proyecto abierto. a través de este método y del sistema de etiquetas que hemos hecho servir, también queda reflejado el sistema de coautoras utilizando, porque, con una lógica no extractivista, nosotres, actuamos como coordinadores, no queremos que se olvide la variedad de opiniones y experiencias que, a través de un proceso de cocreación, han dado forma a la constelación de objetos de diseño.

Abstract anglés:

the urgency caused by femicides, as the great climax of gender violence, make us, martta giralt and irene plaza, as a collective plaigi, working under a manifest for freedom of speech and feminism and intersectional fight. we pretend to put these violence on the table again, once again, analyzing, criticizing and presenting, through design tools, in addition to various proposals that can help to this change prosper and that we all look forward to: the end of gender violence. l'iceberg que cal desfer, deals with the problems included within the designate gender violence, starting from a pre-existing infographic that shows how some of these types of violence are visible and others are submerged, like a iceberg. we have deconstructed the initial infographic design a new one, making it our own and providing experiences, ours and those of the people with whom we have worked, and also literature, and covering some deficiencies that we have found. even so, we are aware that this project is not a conclusion, can not solve the problem, the purpose is to point out an urgency, the need to address a problem that needs our approaches to be constantly reviewed and changed, seeking to add new voices, and therefore new perspectives. thus, l'iceberg que cal desfer presents a total of six sets of pieces, which include ironic criticisms and proposals for solutions and/or change with respect to the six contexts that we have found that promote different gender violence. the project report is also a workbook, including not only the methodological and technical files designed and used by us, but also the sheets of the files and the rest of the instruments used so that anyone can use it. in the future, noting that this is an open project. through this method and the labeling system we have used, the co-authorship system used is also reflected, because, with a non-extractivist logic, we, acting as coordinators, want to keep in mind the variety of opinions and experiences that, through a process of co-creation, have shaped a constellation of design objects.

Peces incloses:

Objectes varis

Informació complementaria del projecte

ens maten cada dia, i al diari segueix posant que som “trobades mortes”. què no veiem que malgrat que sigui complicat hem de saber veure els signes previs, que no són pocs, i que també han de ser considerats com a violència? i si, ens hem plantat, hem cridat als quatre vents que ningú ens ha de fer cap comentari pel nostre cos si no li hem demanat pas, que un no sempre serà un no, i que els rols de gènere han de desaparèixer per assolir una societat igualitària i plena i amb llibertat d'expressió.

Informació complementaria del projecte

ens maten cada dia, i al diari segueix posant que som “trobades mortes”. què no veiem que malgrat que sigui complicat hem de saber veure els signes previs, que no són pocs, i que també han de ser considerats com a violència? i si, ens hem plantat, hem cridat als quatre vents que ningú ens ha de fer cap comentari pel nostre cos si no li hem demanat pas, que un no sempre serà un no, i que els rols de gènere han de desaparèixer per assolir una societat igualitària i plena i amb llibertat d'expressió.