Donde nos sentamos todos  a comer

Donde nos sentamos todos a comer Eva Guallar Sancho

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Lua Coderch

Tribunal:

TRIBUNAL TRANSDISCIPLINAR

Abstract català:

Existeixen nombrosos sistemes cíclics on la matèria que no necessiten uns és aprofitada per uns altres, establint així relacions simbiòtiques basades en l’ajuda i la cooperació; sense aquest tipus de relacions, la vida al planeta Terra mai hagués prosperat. La comunicació i relació entre espècies i organismes és essencial per mantenir els ecosistemes actius, aprofitant uns les deixalles dels altres. Els cucs, per exemple, s’encarreguen de processar la matèria orgànica transformant-la en terra enriquida, és a dir, en compost, i aquest procés activa i millora tant el creixement de les plantes com la biodiversitat vegetal, indispensables per a la supervivència de diferents organismes, entre ells l’ésser humà. L’ésser humà actualment té problemes (i causa encara més problemes) amb la gestió dels “residus” que produeix, i, en aquest sentit, podem aprendre molt de com actuen les diferents espècies. Aquest projecte s’ocupa més específicament de la matèria rebutjada pels humans a escala domèstica i pels comerços com a part del cicle alimentari. En primer lloc es proposa, a través d’una experimentació material, la recerca d’alternatives per gestionar la matèria orgànica en la nostra vida quotidiana. Aquest exercici ens involucra en la gestió dels residus que generem i ens fa més conscients. A més afavoreix l’aparició de petits ecosistemes d’insectes i altres animals a les nostres comunitats. En segon lloc s’ha elaborat, a través del coneixement tàcit, l’espera i l’escolta una petita quantitat de maons fets amb els residus orgànics domèstics (fugint de lògiques productivistes i d’acceleració). Finalitzant així el projecte, aquests mòduls de construcció biocolinizables esdevenen l’excusa o el detonant d’una trobada en forma de festa o banquet. Una reunió en la qual són benvinguts els diferents veïns que habiten una ciutat és a dir, totes les espècies urbanes tant humanes com no humanes estan convidades i tenen un plat a taula per menjar.

Abstract espanyol:

Existen numerosos sistemas cíclicos donde la materia que no necesitan unos es aprovechada por otros, estableciendo así relaciones simbióticas basadas en la ayuda y la cooperación; sin este tipo de relaciones, la vida en el planeta Tierra nunca hubiese prosperado. La comunicación y relación entre especies y organismos es esencial para mantener los ecosistemas activos, aprovechando unos los desechos de los otros. Los gusanos, por ejemplo, se encargan de procesar la materia orgánica transformándola en tierra enriquecida, es decir, en compost, y este proceso activa y mejora tanto el crecimiento de las plantas como la biodiversidad vegetal, indispensables para la supervivencia de diferentes organismos, entre ellos el ser humano. El ser humano actualmente tiene problemas (y causa todavía más problemas) con la gestión de los “residuos” que produce y, en este sentido, tenemos mucho que aprender de cómo actúan las distintas especies. Este proyecto se ocupa más específicamente de la materia desechada por los humanos a escala doméstica y por los comercios como parte del ciclo alimenticio. En primer lugar se propone, a través de una experimentación material, la búsqueda de alternativas para gestionar la materia orgánica en nuestra vida cotidiana. Este ejercicio nos involucra en la gestión de los residuos que generamos. Además favorece la aparición de pequeños ecosistemas de insectos y otros animales en nuestras comunidades. En segundo lugar se ha elaborado, a través del conocimiento tácito, la espera y la escucha, una pequeña cantidad de ladrillos hechos con los residuos orgánicos domésticos (huyendo de lógicas productivistas y de aceleración). Por último, estos módulos de construcción biocolinizables se convierten en la excusa o el detonante de un encuentro en forma de fiesta o banquete. Una reunión en la que son bienvenidos los diferentes vecinos que habitan una ciudad, todas las especies urbanas, tanto humanas como no humanas, están invitadas y tienen un plato en la mesa para comer.

Abstract anglés:

There are numerous cyclical systems where material that is not needed by some is used by others, thus establishing symbiotic relationships based on aid and cooperation; Without these kinds of relationships, life on planet Earth would never have thrived. The communication and relationship between species and organisms is essential to keep ecosystems active, taking advantage of each other's waste. Worms, for example, are in charge of processing organic matter; transforming it into enriched soil, that is, compost, and this process activates and improves both the growth of plants and plant biodiversity, which are essential for the survival of different organisms, among them, the human being. Humans currently have problems (and cause even more problems) with the management of the "waste" they produce, and, in this sense, we have a lot to learn from how different species act. This project deals more specifically with matter discarded by humans on a domestic scale and by businesses as part of the food cycle. In the first place, through material experimentation, the search for alternative ways to manage organic matter in our daily life is proposed. This exercise involves us in the management of the waste we generate. It also favors the appearance of small ecosystems of insects and other animals in our communities. Secondly, through a tacit knowledge as well as waiting and listening, a small quantity of bricks made with organic household waste has been produced (moving away from productivist and accelerated logistics). Finally, these biocolinizable building modules become the excuse or the trigger that brings humans and animals together in the form of a party or banquet. A meeting in which the different neighbors who inhabit a city are welcome, all urban species, both human and non-human, are invited and have a plate on the table to eat.

Peces incloses:

Objectes varis

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Donde nos sentamos todos  a comer Donde nos sentamos todos  a comer Donde nos sentamos todos  a comer Donde nos sentamos todos  a comer Donde nos sentamos todos  a comer