Our Threads

Our Threads Carla Gelmà

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Casado

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M1

Abstract català:

Our Threads és un projecte de creació de marca de streetwear basada en la sostenibilitat. Segueix la tendència de moda ètica l'slow fashion com a base. Busca mostrar que a través del disseny es pot realitzar un canvi de mentalitat tant en el consumidor com en el professional. Aquest projecte assenta les bases cap a un futur on el consumidor haurà de realitzar un altre tipus de consum, ja que la sostenibilitat cada vegada té més pes en la societat i tant l'empresari com el dissenyador haurà de participar en el procés de principi a fi tenint un paper actiu i sortint de les funcions que tenien establertes fins ara. Les peces que formen la marca han estat dissenyades per ser còmodes i funcionals a partir de teixits suaus i lleugers amb matèria primera ecològica, sostenible o reciclada, amb complements com els tints naturals donant així un valor estètic afegit. La producció va en funció del consum per no generar excedent disminuint així l'impacte mediambiental així que el contacte amb els proveïdors és fonamental, ja que a l'ésser local permet tenir una visió més àmplia per conèixer als col·laboradors i crear així una xarxa justa i ètica reflectida en els productes. Per tot això Our Threads és una marca que pretén instaurar-se en un futur en què el sector està immers en la sostenibilitat i el consumidor busqui un consum responsable.

Abstract espanyol:

Our Threads es un proyecto de creación de marca de streetwear basada en la sostenibilidad. Sigue la tendencia de moda ética el slow fashion como base. Busca mostrar que a través del diseño se puede realizar un cambio de mentalidad tanto en el consumidor como en el profesional. Este proyecto sienta las bases hacia un futuro donde el consumidor deberá realizar otro tipo de consumo, ya que la sostenibilidad cada vez tiene más peso en la sociedad y tanto el empresario como el diseñador deberá participar en el proceso de principio a fin teniendo un papel activo y saliendo de las funciones que tenían establecidas hasta ahora. Las prendas que forman la marca han estado diseñadas para ser cómodas y funcionales a partir de tejidos suaves y ligeros con materia prima ecológica, sostenible o reciclada, con complementos como los tintes naturales dando así un valor estético añadido. La producción va en función del consumo para no generar excedente disminuyendo así el impacto medioambiental así que el contacto con los proveedores es fundamental, ya que al ser local permite tener una visión más amplia para conocer a los colaboradores y crear así una red justa y ética reflejada en los productos. Por todo esto Our Threads es una marca que pretende instaurarse en un futuro en que el sector está inmerso en la sostenibilidad y el consumidor busque un consumo responsable.

Abstract anglés:

Our Threads is a sustainability-based streetwear branding project. Follow the ethical fashion trend, slow fashion as a basis. It seeks to show that through design a change of mentality can be made in both the consumer and the professional. This project lays the foundations for a future where the consumer will have to carry out another type of consumption, since sustainability has more and more weight in society and both the entrepreneur and the designer must participate in the process from start to finish, taking an active role and leaving the functions that they had established until now. The garments that make up the brand have been designed to be comfortable and functional from soft and light fabrics with ecological, sustainable or recycled raw materials, with accessories such as natural dyes, giving added aesthetic value. Production is based on consumption to not to generate a surplus, reducing the environmental impact, so contact with suppliers is essential, since being local allows us to have a broader vision to meet collaborators and thus create a fair and ethical network reflected in the products. For all this, Our Threads is a brand that aims to establish itself in a future in which the sector is immersed in sustainability and the consumer seeks responsible consumption.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download _gelma_memoria def.pdf

Més documentació

Download editorial_2.pdf
Our Threads Our Threads Our Threads Our Threads Our Threads