UN ESMORZAR DIGITAL. REPENSAR LA IMATGE A L'ERA DE LA PANTALLA

UN ESMORZAR DIGITAL. REPENSAR LA IMATGE A L'ERA DE LA PANTALLA Itziar Vinyes Bigorra

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G2

Abstract català:

La fotografia va néixer com una eina aparentment objectiva, utilitzada en l’àmbit científic com a eina de documentació, ja que era capaç de captar el món de la manera més fidel possible. Però arribats a aquest punt i després de molts debats al llarg de la història de la fotografia, podem afirmar que avui en dia els seus valors fonamentals han patit una transformació abismal. A principis dels anys noranta neix un terme que defineix aquesta nova condició de les imatges, la postfotografia, tot i que no serà fins una dècada més tard, amb la revolució digital d’internet, les xarxes socials i els telèfons mòbils, que es consolidi aquesta nova era postfotogràfica. Però aquesta nova era, no només afectarà la pràctica fotogràfica sinó tots els aspectes de la nostra vida, una nova manera d’entendre el món, caracteritzada per la instantaneïtat, la globalització i la desmaterialització, i en aquest nou paradigma la imatge tindrà un paper clau en la nostra quotidianitat formant part de les nostres relacions i la nostra manera de comunicar-nos. Aquest tipus de relacions a través de les pantalles s’han vist encara més emfatitzades durant el confinament a causa de la covid 19, fet que ha significat un gir inesperat a l’enfocament del projecte impulsant a redefinir-lo amb noves alternatives creatives. Aquest projecte pretén reflexionar sobre la relació que tenim amb la fotografia en el nostre dia a dia en aquest nou paradigma sociocultural ple de pantalles i de dispositius fotogràfics. Tot el contingut queda recollit en una publicació en format llibre de butxaca que inclou el marc teòric i un seguit de fotografies creades a partir de les reflexions extretes de la investigació.

Abstract espanyol:

La fotografía nació como una herramienta aparentemente objetiva, utilizada en el ámbito científico como herramienta de documentación, ya que era capaz de captar el mundo de la manera más fiel posible. Pero llegados a este punto y tras muchos debates a lo largo de la historia de la fotografía, podemos afirmar que hoy en día sus valores fundamentales han sufrido una transformación abismal. A principios de los años noventa nace un término que define esta nueva condición de las imágenes, la postfotografía, aunque no será hasta una década más tarde, con la revolución digital de internet, las redes sociales y los teléfonos móviles, que se consolide esta nueva era postfotográfica. Pero esta nueva era, no sólo afectará a la práctica fotográfica sino todos los aspectos de nuestra vida, una nueva manera de entender el mundo, caracterizada por la instantaneidad, la globalización y la desmaterialización, y en este nuevo paradigma la imagen tendrá un papel clave en nuestra cotidianidad formando parte de nuestras relaciones y nuestra manera de comunicarnos. Este tipo de relaciones a través de las pantallas se han visto aún más enfatizadas durante el confinamiento debido a la Covid 19, lo que ha significado un giro inesperado al enfoque del proyecto impulsando a redefinir con nuevas alternativas creativas. Este proyecto pretende reflexionar sobre la relación que tenemos con la fotografía en nuestro día a día en este nuevo paradigma sociocultural lleno de pantallas y de dispositivos fotográficos. Todo el contenido queda recogido en una publicación en formato libro de bolsillo que incluye el marco teórico y una serie de fotografías creadas a partir de las reflexiones extraídas de la investigación.

Abstract anglés:

Photography was born as an apparently objective tool, used in the scientific field as a documentation tool, capable of capturing the world in the most truthful way possible. But at this point and after many debates throughout the history of photography, we can affirm that today its fundamental values ​​have undergone a huge transformation. At the beginning of the nineties it takes place the birth of a new term that defines this new condition of images, post-photography but it won't be until the end of the following decade, with the digital revolution of the Internet, social networks and mobile phones, which consolidate this new era. But this new context, will not only affect photography but all aspects of our life, a new way of understanding the world, characterized by instantaneousness, globalization and dematerialization, and in this paradigm images will be very present in our everyday life, beeing part of our relationships and our way of communicating. These types of relationships through the screens have seen more emphasis during the confination due to Covid 19, which had a significant importance in relation to the project, causing a redefinition of new creative alternatives. This project pretends to reflect about the relationship we have with photography in our daily lives in this new sociocultural paradigm of the screen and the photographic device. All the content is compiled in book that includes the theoretical mark and some photographs created from the reflections extracted from the investigation.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria definitiva del projecte

Download UN_ESMORZAR_DIGITAL_ITZIARVINYES.pdf
UN ESMORZAR DIGITAL. REPENSAR LA IMATGE A L'ERA DE LA PANTALLA UN ESMORZAR DIGITAL. REPENSAR LA IMATGE A L'ERA DE LA PANTALLA UN ESMORZAR DIGITAL. REPENSAR LA IMATGE A L'ERA DE LA PANTALLA