Sobre el pedestal

Sobre el pedestal Mireia Echegoyen Fernandez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G4

Abstract català:

Totes les frases fetes tenen una cosa en comú: no es poden traduir literalment. Sobre el pedestal neix amb la intenció d’aconseguir traduir-les de manera visual per tal de facilitar-ne l’entesa i convidar a l’espectadora a reflexionar sobre els seus significats. Així doncs, decidim utilitzar les joguines com a elements centrals amb els quals plasmar el significat de les frases fetes. Concretament ens centrem en l’ús de ninots per la seva proximitat i aparent simplicitat com a objectes d’ús estès. D’aquesta manera pretenem que els nostres receptors aprenguin mentres es diverteixen. Centrant-nos en la investigació, l’hem basat en tres categories conceptuals: frases fetes neutres, frases fetes històriques i frases fetes políticament incorrectes. En cada estudi hem seleccionat 5 frases que hem convertit en ninot mitjançant una metodología basada en la simplicitat dels conceptes. El resultat final ens ha permès adonar-nos de la importància, el significat i l’arrelament cultural d’aquestes expressions i frases fetes i com, alhora, ens parlen tant de la història i la societat del passat com de l’actual. A mode de conclusió pretenem presentar la dualitat evolutiva entre la societat passada, moment on van ser creades i transmeses gran part de les frases fetes, i la societat actual on moltes han quedat en desús o obsoletes en el llenguatge i comunicació quotidians. La representació física de l’estudi la muntarem com a exposició itinerant i interactiva on els visitants trobaran els ninots que representen les frases fetes classificats en diferents alçades. Aquestes alçades determinaran la moralitat percebuda de cada frase. Aquest ordre no serà estable, doncs es convidarà als mateixos visitants a alterar-lo i adequar-lo en funció de la seva pròpia percepció.

Abstract espanyol:

Todas las frases hechas, tienen una cosa en común: no se pueden traducir literalmente. Sobre el pedestal nace con la intención de conseguir traducirlas de manera visual con tal de facilitar su entendimiento y incitar al espectador a reflexionar sobre sus significados. De tal manera, decidimos utilizar los juguetes como elementos centrales de los cuales plasmar el significado de las frases hechas. Concretamente nos centramos en el uso de muñecos por su proximidad y aparente simplicidad como objetos de uso extendido. De esta manera pretendemos que nuestros receptores aprendan mientras se divierten. Centrándonos en la investigación, la hemos basado en tres categorías conceptuales: frases hechas neutras, frases hechas históricas y frases hechas políticamente incorrectas. En cada estudio hemos seleccionado 5 frases que hemos convertido en muñeco mediante una metodología basada en la simplicidad de los conceptos. El resultado final nos ha permitido darnos cuenta de la importancia, el significado y el arraigo cultural de estas expresiones y frases hechas y de cómo, a la vez nos hablan tanto de la história y la sociedad del pasado como de la actual. A modo de conclusión pretendemos presentar la dualidad evolutiva entre la sociedad passada, momento en el que fueron creadas y transmitidas gran parte de las frases hechas, y la sociedad actual donde muchas han quedado en desuso o obsoletas en el lenguaje y comunicación cotidianos. La representación física del estudio la montaremos en una exposición itinerante y interactiva donde los visitantes encontrarán los muñecos que representan las frases hechas clasificados en diferentes alturas. Estas alturas determinarán la moralidad percibida de cada frase. Este orden no serà estable, pues se invitara a los mismo visitantes a alterarlo y adecuarlo en función a su propia percepción.

Abstract anglés:

All the sentences made have one thing in common: they can not translate literally. Sobre el pedestal is born with the intent to achieve translate them of visual mode for such to facilitate the entente and invite at the spectator at thinking on his meanings. Like this then, we decide to utilise the toys as a central elements with which reflect the meaning of the sentences made. Concretely we centre us at the use of dolls for his proximity and apparent simplicity as a objects of widespread use. In this way we pretend that our receptors learn meanwhile amuse . Focusing on research, we have based it on three conceptual categories: neutral statements, historical statements, and politically incorrect statements. In each study we selected 5 sentences that we turned into a doll using a methodology based on the simplicity of the concepts. The final result has permitted us give us tale of the importance, the meaning and the cultural rooting of these expressions and sentences made and how, concurrently, talk us so much of the history and the society of the past and of the ongoing. At mode of conclusion pretend to present the evolutionary duality among the society passed, moment where were created and transmitted big part of the sentences made, and the ongoing society where many have stayed into disuse or obsolete at the language and daily communication. The physical depiction of the survey will mount it as a itinerant and interactive exposure where the visitors will find the dolls that represent the sentences made classified at distinct heights. These heights will determine the morality perceived of each sentence. This order will not be stable, then will invite at the same visitors at altering it and adapt it at function of his own perception.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download SOBRE_EL_PEDESTAL_3.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download sobre_el_pedestal_3.pdf

Video del projecte

Sobre el pedestal Sobre el pedestal Sobre el pedestal Sobre el pedestal Sobre el pedestal