Realitats invisibles. Desestigmatitzant barris oblidats

Realitats invisibles. Desestigmatitzant barris oblidats Blanca Carballeira Roteta

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

El Fondo a Santa Coloma, la Mina, Ciutat Meridiana o Collblanc - La Torrassa són alguns dels barris, districtes o ciutats situats a Barcelona o rodalia però que, malgrat això, no els trobarem a les guies turístiques ni hi trobarem gent d’altres barris que no són veïns. Llocs que han quedat en gran part marginats i invisibles, i en els quals viuen persones amb l’esperança de vida més baixa i en situació de pobresa en comparació amb altres districtes com el de Sarrià - Sant Gervasi o, sense anar tan lluny, l’Eixample o Pedralbes, a vegades a pocs quilòmetres de distància però molt lluny pel que fa al nivell d’atur, renda, desnonaments i població immigrant o sense estudis. Una proposta –inspirada per la Internacional Situacionista, de Guy Debord, entre d’altres–, que reflexiona sobre la societat de classes i reivindicar aquests llocs que són discriminats i marginals per les guies turístiques i desconeguts per la majoria d’habitants de la ciutat de Barcelona i que, sens dubte, tenen la seva identitat i encant. Es dóna per descomptat que quan algú visita Barcelona ha de veure les grans atraccions turístiques com són la Pedrera, el Parc Güell, el barri Gòtic i el carrer Tallers o el MACBA situats al Raval, però, sense restar-li importància a aquests llocs, no deixen experimentar amb l’itinerari i fan invisible part de la vida urbana, l’encant i la realitat de la capital catalana. Hem fet una recerca dels diferents llocs invisibles de Barcelona i rodalia, i les hem documentat amb il·lustracions. Una invitació per al lector, tant per visitar-los i veure la realitat de la ciutat que desconeixem, provocat probablement per prejudicis, discriminació racista, xenòfoba o classista, com per plantejar-se i acceptar realment la societat en la qual vivim.

Abstract espanyol:

El Fondo en Santa Coloma, la Mina, Ciudad Meridiana o Collblanc - La Torrassa son algunos de los barrios, distritos o ciudades situados en Barcelona o cercanías pero que, a pesar de esto, no los encontraremos a las guías turísticas ni encontraremos gente de otros barrios que no son vecinos. Lugares que han quedado en gran parte marginados e invisibles, y en los cuales viven personas con la esperanza de vida más baja y en situación de pobreza en comparación con otros distritos como el de Sarriá - Sant Gervasi o, sin ir tan lejos, el Eixample o Pedralbes, a veces a pocos kilómetros de distancia pero muy lejos en cuanto al nivel de paro, renta, desahucios y población inmigrante o sin estudios. Una propuesta –inspirada por la Internacional Situacionista, de Guy Debord, entre otros–, que reflexiona sobre la sociedad de clases y reivindicar estos lugares que son discriminados y marginales por las guías turísticas y desconocidos por la mayoría de habitantes de la ciudad de Barcelona y que, sin duda, tienen su identidad y encanto. Se da por sentado que cuando alguien visita Barcelona tiene que ver las grandes atracciones turísticas como son la Pedrera, el Parque Güell, el barrio Gótico y la calle Tallers o el MACBA situados en el Raval, pero, sin restarle importancia a estos lugares, no dejan experimentar con el itinerario y hacen invisible parte de la vida urbana, el encanto y la realidad de la capital catalana. Hemos hecho una investigación de los diferentes lugares invisibles de Barcelona y cercanías, y los hemos documentado con ilustraciones. Una invitación para el lector, tanto para visitarlos y ver la realidad de la ciudad que desconocemos, provocado probablemente por prejuicios, discriminación racista, xenófoba o clasista, como para plantearse y aceptar realmente la sociedad en la cual vivimos.

Abstract anglés:

El Fondo in Santa Coloma, la Mina, Ciutat Meridiana or Collblanc - La Torrassa are some of the neighbourhoods, districts or cities located in Barcelona or surroundings, but, in spite of this, you will not find them in the tourist guides or people from other neighbourhoods. Places that have stayed largely marginalised and invisible, and where live people with the lowest lifespan and in a situation of poverty in comparison with other districts like Sarrià - Sant Gervasi or, without going as far, Eixample or Pedralbes, sometimes at some few kilometres of distance, but a long way regarding the level of unemployment, rent, evictions and immigrant or without surveys populace. A proposal –inspired by the Internacional Situacionista, of Guy Debord, among many others–, that thinks about class society and claim these places that are discriminated and marginalized by the tourist guides and unknown for most of the habitants of the city of Barcelona and, definitely, they have his identity and charm. It takes for granted that when someone visits Barcelona has to see the big tourist attractions like la Pedrera, the Park Güell, the Gothic neighbourhood and the Tallers street or the MACBA situated in el Raval, but, without playing them down, they do not let anyone experiment with the itinerary and make invisible part of the urban life, the charm and the reality of the Catalan capital. We did a research of many invisible places in Barcelona and surroundings, we documented them with illustrations. An invitation for the reader, not only to visit them and see the reality of the city that is unknown, caused by prejudices, racism, xenophobia or social classism, but to pose and accept really the society where we live.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download CarballeiraBlanca_Documentacio.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download CarballeiraBlanca_Documentacio_2.pdf
Realitats invisibles. Desestigmatitzant barris oblidats Realitats invisibles. Desestigmatitzant barris oblidats Realitats invisibles. Desestigmatitzant barris oblidats Realitats invisibles. Desestigmatitzant barris oblidats