¿Por qué nadie me había explicado que existía este lugar?

¿Por qué nadie me había explicado que existía este lugar? Mónica López Tierling

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

Por qué nadie me había explicado que existía este lugar? Proposa entendre, conèixer, investigar, pensar i repensar l’educació des d’una experiència personal, amb la intenció d’exposar quant important és el model educatiu en la formació de nous i futurs espais, físics i mentals, des de els que entendre el món. Es tracta d’un apropament a l’educació per comprendre com s’han generat idees i concepcions entorn el pensament creatiu amb l’objectiu de posar en valor i donar visibilitat a la necessitat de pràctiques més obertes que potenciïn el desenvolupament i la motivació intrínseca de l’estudiant. El projecte es realitza mitjançant una investigació narrativa, generant reflexions al voltant d’experiències de la pròpia formació acadèmica que ajuden a entendre el meu posicionament davant la necessitat de repensar els models educatius entorn a la generació d’espais interdisciplinaris. La intenció és ser partícip del canvi en el model educatiu, introduir el debat en les escoles més tradicionals aportant noves visions, conversacions, metodologies i objectes amb els quals repensar els ja existents, intervenint tant en l’espai físic com mental i contextual en el que es troben.

Abstract espanyol:

¿Por qué nadie me había explicado que existía este lugar? Propone entender, conocer, investigar, pensar y repensar la educación desde una experiencia personal, con la intención de exponer cuán importante es el modelo educativo para la formación de nuevos y futuros espacios, físicos y mentales, desde los que entender el mundo. Se trata de un acercamiento a la educación para comprender como se han generado ideas y concepciones entorno al pensamiento creativo con el objetivo de poner en valor y dar visibilidad a la necesidad de prácticas más abiertas que potencien el desarrollo y la motivación intrínseca del estudiante. El proyecto se realiza mediante una investigación narrativa, generando reflexiones entorno a experiencias de la propia formación académica que ayudan a entender mi posicionamiento frente a la necesidad de repensar los modelos educativos entorno a la generación de espacios interdisciplinares. La intención es ser partícipe del cambio en el modelo educativo, introducir el debate en las escuelas más tradicionales aportando nuevas visiones, conversaciones, metodologías y objetos con los que repensar los ya existentes interviniendo tanto en el espacio físico como mental y contextual en el que se encuentran.

Abstract anglés:

Por qué nadie me había explicado que existía este lugar? It proposes to understand, know, investigate, think and rethink education from a personal experience, with the purpose of exposing how important the educational model is for the creation of new and future spaces, physical and mental, from which to understand the world. It is an approach to education to understand how ideas and conceptions have been generated around creative thinking with the aim of highlighting and giving visibility to the need for more open practices that enhance the development and intrinsic motivation of the student. The project is carried out by means of a narrative investigation, generating reflections around experiences of the academic training itself that help to understand my opinion regarding the need to rethink educational models around the generation of interdisciplinary spaces. The intention is to be a participant in the change of the educational model, to introduce the debate in the most traditional schools, contributing new visions, conversations, methodologies and objects with which to rethink those that already exist, intervening both in the physical, as well as the mental and contextual space in where these are found.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download LopezMonica_TFG_EnProceso.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download LopezMonica_TFG_20192020_final_.pdf
¿Por qué nadie me había explicado que existía este lugar? ¿Por qué nadie me había explicado que existía este lugar? ¿Por qué nadie me había explicado que existía este lugar?