Muses, al·legoria de la bellesa

Muses, al·legoria de la bellesa Maria de Lange

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G2

Abstract català:

Ens ha tocat viure en un món en què el físic pesa més que qualsevol qualitat personal. La figura de la dona viu condicionada per complir uns cànons estètics dictats per una societat patriarcal. Són una manera de reprimir el físic femení i de tancar-lo en una norma estètica que ens permet agradar i agradar-nos. L’art ha sigut el màxim exponent d’aquests cànons al llarg de la història, fent visible l’ideal físic a cada una de les èpoques artístiques, però el Romanticisme (1770-1870) va suposar una exaltació de la llibertat. Es va intentar trencar amb les imposicions polítiques i es va voler donar més poder a la dona, tot i això, aquesta va seguir sotmesa i no va poder viure de la mateixa manera que els homes l’alliberació. S’utilitza aquesta era per fer referència a la revolució social actual on la dona, és la que guia el moviment i el seu físic, serà la inspiració principal del projecte. Donant la importància necessària que té l’art en el tema de la bellesa, utilitzant-lo com a base del projecte, el qual, neix i creix a partir d’aquest, sorgeix muses; amb la finalitat de fer reflexionar entorn de l’ideal de bellesa i tot el que l’acompanya, a partir del diàleg. S’usen dos conceptes per crear la formalització: el pes de la bellesa i el cicle de la bellesa. A partir de el pes de la bellesa i el cicle de la bellesa, muses vol apropar l’alliberació estètica a totes aquelles que viuen condicionades pel seu físic, creant així una al·legoria de la bellesa real. El títol “muses” fa referència a aquestes noves muses, les quals són aquelles dones que decideixen lliurement que fer amb els seus cossos. És el nom de la comunitat que vol crear el projecte: una comunitat de dones que s’accepten i s’estimen i, ajuden a altres a aconseguir-ho.

Abstract espanyol:

Nos ha tocado vivir en un mundo en el que el físico pesa más que cualquier cualidad personal. La figura de la mujer vive condicionada por cumplir unos cánones estéticos dictados por una sociedad patriarcal. Estos, son una manera de reprimir el físico femenino y de encerrarlo en una norma estética que, nos permite gustar y gustarnos. El arte, ha sido el máximo exponente de estos cánones al largo de la historia, haciendo visible el ideal físico en cada una de sus épocas artísticas, pero el Romanticismo (1770-1870) supuso una exaltación de la libertad. Se intentó romper con las imposiciones políticas y se quiso dar más poder a la mujer, sin embargo, esta siguió sometida y no pudo vivir, de la misma manera que los hombres, la liberación. Se utiliza esta era, por tal de hacer referencia a la revolución social actual, donde la mujer, es la guía del movimiento y, su físico, será la inspiración principal del proyecto. Dando la importancia necesaria que tiene el arte en el tema de la belleza, utilizándolo como base del proyecto, el cual, nace y crece a partir de este, surge muses; con la finalidad de hacer reflexionar entorno al ideal de belleza y todo lo que lo acompaña, a partir del diálogo. Se usan dos conceptos por tal de crear la formalización: el peso de la belleza y el ciclo de la belleza. A partir de el peso de la belleza y el ciclo de la belleza, muses quiere acercar la liberación estética a todas esas que viven condicionadas por su físico, creando así una alegoría de la belleza real. El título “muses” hace referencia a estas nuevas musas, las cuales són esas mujeres que deciden libremente que hacer con sus cuerpos. Es el nombre de la comunidad que quiere crear el proyecto: una comunidad de mujeres que se aceptan y se quieren y, ayudan a otras a conseguirlo.

Abstract anglés:

We currently live in a world where physicality is heavier than any other personal quality. The figure of the woman lives conditioned by fulfill some aesthetic canons dictated by a a patriarchal society. They are a way to repress the female body and to close it in a aesthetic norm that allow us to be liked and to please us. The art has always been the maximum exponent of those canons throughout history, making visible the where physicality ideal of each of the artistic eras. But the Romanticism (1770-1870) was an exaltation of freedom. It tried to break with the political impositions and also give more power to woman, despite this, she remained submissive and couldn’t live the same way as men the release. This era is used to make a reference to today’s social revolution, where it’s the women who lead the movement and her body will be the main inspiration of the project. Giving the necessary importance that has the art on the beauty subject, it’ll be used as the base of the project, which is born and grows from the art, arises muses; in order to make people think on the beauty ideal and everything that accompanies it, using the dialogue. Two concepts are used to desing the formalization: the weight of beauty and the cycle of beauty. From the weight of beauty and the cycle of beauty, muses wants to approach the aesthetic liberation to all those women who live conditioned by their physicality thus creating an allegory of real beauty. The title “muses” refers to the new muses, who are those women who freely decide what to do with their bodies. Is the name of the community that this project wants to create: a community of women who love and accept each other and help others to achive it.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download deLange_Maria_memoria2_1.pdf