Moveland

Moveland Sandra Montells Rifà

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

14 de Març de 2020: Inici d’Estat d’alarma a Espanya. La preocupació és general no només per la crisis sanitària provocada per el coronavius “Covid-19” al llarg de tots els continents del planeta, sinó també per l’augment d’estrès, aclaparament i sensació de clausura que se’n deriva a través del confinament. Com de necessari seria en una situació com aquesta alguna eina/recurs que ens permeti mantenir l’estat físic i mental en forma. Passen els dies i amb això, augmenta l’estrès, el desgast mental, la vagancia per l’activitat física. L’estat d’alarma s’allarga setmana darrera setmana i les fases del desconfinament semblen no arribar mai. La vida a l’interior de casa es comença a fer monòtona fins a tal punt de no saber ni a quin dia estem i el cos es desgasta progressivament per falta de moviment. Potser perquè l’espai és massa petit? O massa gran? Perquè ningú ha pensat en una aplicació que ens permeti exercitar-nos física i mentalment per manternir-nos frescos i àgils? 21 de Juny de 2020: Finalització de l’Estat d’alarma a Espanya. La nova normalitat. La gent surt al carrer amb lleugera cautela i sembla que no hagin passat quatre mesos tancats. Comencen una nova realitat i mica en mica es mouen per tot l’espai que disposen, on l’aprofiten millor i fent una vida més social. El “Covid-19” ens ha canviat la mentalitat? Ara som més conscients que abans? 08 de Juliol de 2020: “Moveland; Un món virtual en moviment” la nova aplicació que et permet fer activitat física i exercitar cos i ment amb objectius progressius que ajuda a evitar el desgast muscular en forma de joc interactiu. El seu principal objectiu són les passes generades durant aquest temps i començar a mobilitzar la societat a pensar més amb la seva salut. Patim per la nostra salut en un futur? Perquè no ha aparegut fins ara? 08 de Juliol a les 20:00h de 2020: INSTAL·LAR!!!

Abstract espanyol:

14 de Marzo de 2020: Inicio del Estado de alarma en España. La preocupación es general no solo por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus “covid-19" a lo largo de todos los continentes del planeta, sino también por el aumento del estrés, el agobio y la sensación de clausura que se deriva a través del confinamiento. Como de necesario sería en una situación como esta alguna herramienta/recurso que nos permita mantener el estado físico y mental en forma. Pasan los días y con eso, aumenta el estrés, el desgaste mental, la vagancia por la actividad física. El estado de alarma se alarga semana tras semana y las fases del desconfinamiento parecen no llegar nunca. La vida en el interior de las casas empieza a ser monótona hasta tal punto de no saber ni en qué día estamos y el cuerpo se desgasta progresivamente por falta de movimiento. ¿A lo mejor el espacio es muy pequeño? O muy grande? ¿Por qué nadie ha pensado en una aplicación que nos permita ejercitar física y mentalmente para mantenernos frescos y ágiles? 21 de Junio de 2020: Finalización del Estado de alarma en España. La nueva normalidad. La gente sale a las calles con ligera precaución y parece que no hayan pasado cuatro meses cerrados. Empiezan una nueva realidad y poco a poco se mueven por todo el espacio que disponen, aprovechando lo mejor y haciendo una vida más social. ¿El “Covid-19” nos ha cambiado la mentalidad? ¿Ahora somos más conscientes que antes? 08 de Julio de 2020: “Moveland; Un mundo virtual en movimiento” la nueva aplicación que te permite hacer actividad física y ejercitar el cuerpo y la mente con objetivos progresivos que ayudan a evitar el desgaste muscular en forma de juego interactivo. Su principal objetivo son los pasos generados durante este tiempo y comenzar a movilizar la sociedad a pensar más con su salud. ¿Nos preocupamos por nuestra salud en un futuro? ¿Por qué no ha aparecido hasta ahora? 08 de Julio a las 20:00h de 2020: INSTALAR!!!

Abstract anglés:

March, 14th 2020: Spain state of alarm beginning. The concern state it’s general not only caused for coronavirus “covid-19” sanitary crisis all around the continents on planet, also for stress increase, oppressive state and clausure sensation originated by enclosure period. How necessary would be on that type of situation a tool/resource that could help maintain physical and mental state. Days going and on that, stress increase, mental wear, physical activity laziness. State of alarm it’s being extended week to week and the final of closure phases seems to never arrive. Life inside home it’s getting monotonous day to day, reaching the point of not knowing the actual day and body gets erased progressively por leak of movement. Maybe because the space is too small? Or too big? Why have anyone though on an app that allows take care about physical and mental state to maintain ourselves fresh and agile? June, 21th 2020: Spain state of alarm expiration. New normality. Streets are filled for people with light caution and seems that four months of enclosure state have never exist. New reality it’s starting and people step by step are moving around all the available place, which it’s being more used for all and taking a more social life. Have “Covid-19” changed our mentality? Are we more conscious than we used to be? July, 08th 2020: “Moveland; a virtual world on movement” the new app that allows you to carry out physical exercise and take care body and mind with progressive goals as an interactive game that helps avoid muscular wear. The principal objective are the generated steps during all this time and start moving society to think more about their health. We suffer for our health in the future? Why haven’t appeared before? July, 08th 2020 at 8pm: INSTALL!!!

Peces incloses:

Maquetes i prototips
Moveland Moveland Moveland Moveland Moveland Moveland