Món Postal

Món Postal Andrea Suescun Miró

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

19:37 h. Instagram esdevé un atles d’imatges idèntiques que capturen el mateix instant del dia, la posta de sol. Tot i ser fotografies de diferents usuaris, semblen la mateixa. Al llarg dels últims anys, Instagram ha fet de les pantalles una eina essencial per a relacionar-se, convertint als usuaris en consumidors i productors d’imatges de manera massiva. A través de pràctiques d’observació i arxiu del material que produeixen els usuaris a les xarxes, es troba un paral·lelisme amb les postals, aquelles targetes de 15x10,5 cm amb una fotografia immaculada i un missatge sintètic, que s’enviaven a amics i familiars des d’un altre destí. Món Postal pretén visibilitzar la rèplica i les actituds mimètiques dels usuaris en l’entorn digital. Mitjançant l’imaginari postal, com a testimoni caduc i sincer de la societat en què vivim, falsament impecable, sintetitzada com els telegrames i de pura propaganda.

Abstract espanyol:

19.37 h. Instagram se convierte en un atlas de imágenes idénticas que capturan el mismo instante del día, el atardecer. A pesar de ser fotografías de usuarios distintos, parecen la misma. A lo largo de los últimos años, Instagram ha hecho de las pantallas una herramienta esencial para relacionarse, convirtiendo a los usuarios en consumidores y productores de imágenes de manera masiva. A través de prácticas de observación y archivo del material que producen los usuarios en las redes, se encuentra un paralelismo con las postales, aquellas tarjetas de 15x10,5 cm con una fotografía inmaculada y un mensaje sintético, que se enviaban a amigos y familiares desde otro destino. món postal pretende visibilizar la réplica y las actitudes miméticas de los usuarios en el entorno digital. Mediante el imaginario postal, como testimonio caduco y sincero de la sociedad en la que vivimos, falsamente impecable, sintetizada como los telegramas y de pura propaganda.

Abstract anglés:

19.37 h. Instagram becomes an atlas of identical images that capture the same instant of the day, the sunset. Despite being photographs of different users, they look the same. Over the past few years, Instagram has made screens an essential tool for relating, turning users into consumers and producers of images en masse. Through practices of observation and archiving of the material produced by users on social networks, there is a parallelism with the postcards, those 15x10,5 cm cards with an immaculate photograph and a synthetic message, which were sent to friends and family from another destination. Món Postal aims to make visible the replica and mimetic attitudes of users in the digital environment. Through the postal imaginary, as an outdated and sincere testimony of the society in which we live, falsely impeccable, synthesized like telegrams and pure propaganda.

Peces incloses:

Peces editorials, Producte, Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TFG_Mon-Postal_Suescun_b.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Suescun_Andrea_Llibre.pdf