METAFORMES

METAFORMES Jordi Amigó Vidal

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

Les formes ens envaeixen, ens ajuden a crear, protegir, afavorir i canviar. L’ésser humà en si és un conjunt de formes complexes que acaben en una sola, gracies a la seva habilitat d’adaptació que ha permès desenvolupar-se i fer-se més àgil i fort enfront a les adversitats que es trobava. Tot el seu procés de creixement ha estat vinculat al terreny que ocupava, convertint-lo en explorador i mestre de les propietats d’aquella zona. L’individu ha arribat a un grau de coneixement elevat per construir el seu habitatge amb tot el que l’envolta, establint primitius conceptes on els seus descendents acabaran de perfeccionar per deixar-les a les futures generacions. La habitat de construir, han establer proporcions per fer formes més resistents i fàcils de produir, donant pas a grans a civilitzacions sobre terrenys on ningú habitava, i en ella aplicant les mesures dictades on estableixen un ordre i harmonia en les noves societats. Llavors separat de tots els camps de ciment i quitrà, es veu de lluny el primer món on es desenvolupava l’home, la natura. Prop seu hi habita la gran urbanització, ambdós presenten diversos camps de composició i formalització on començaran una batalla de domini on només perdura la destrucció o colonització. La rivalitat dels dos mons desperta camps d’estudis i corrents de disseny que posen en marxa un debat sobre la presencia de la natura en els àmbits urbans i com aquesta afecta sobre la natura. Apareix del no res, una nova forma fruit de les forces físiques de la natura que posen en marxa una mirada més observadora i analítica, on es planteja més presencia de les formes naturals sobre les formes artificials, donant com a resultat una forma mutada d’aquesta unió.

Abstract espanyol:

Las formas nos invaden, nos ayudan a crear, proteger, favorecer y cambiar. El ser humano en sí es un conjunto de formas complejas que terminan en una sola, gracias a su habilidad de adaptación que ha permitido desarrollarse y hacerse más ágil y fuerte frente a las adversidades que se encontraba. Todo su proceso de crecimiento ha sido vinculado al terreno que ocupaba, convirtiéndolo en explorador y maestro de las propiedades de esa zona. El individuo ha llegado a un grado de conocimiento elevado para construir su vivienda con todo lo que le rodea, estableciendo primitivos conceptos donde sus descendientes acabarán de perfeccionar para dejarlas a las futuras generaciones. La habilidad de construir, han establecido proporciones para hacer formas más resistentes y fáciles de producir, dando paso a grandes civilizaciones sobre terrenos donde nadie habitaba, y en ella aplicando las medidas dictadas donde establecen un orden y armonía en las nuevas sociedades. Entonces separado de todos los campos de cemento y alquitrán, se ve de lejos el primer mundo donde se desarrollaba el hombre, la naturaleza. Cerca de él habita la gran urbanización, ambos presentan diversos campos de composición y formalización donde comenzarán una batalla de dominio donde sólo manda la destrucción o colonización. La rivalidad de los dos mundos despierta campos de estudios y corrientes de diseño que ponen en marcha un debate sobre la presencia de la naturaleza en los ámbitos urbanos y como ésta afecta sobre la naturaleza. Aparece de la nada, una nueva forma fruto de las fuerzas físicas de la naturaleza que ponen en marcha una mirada más observadora y analítica, donde se plantea más presencia de las formas naturales sobre las formas artificiales, dando como resultado una forma mutada de esta unión.

Abstract anglés:

Forms invade us, help us create, protect, foster and change. The human being himself is a set of complex forms that end in one, thanks to his ability to adapt that has allowed him to develop and become more agile and strong in the face of the adversities he encountered. His entire growth process has been linked to the land he occupied, making him an explorer and the master of the properties in that area. The individual has reached a high degree of knowledge to build their home with everything around them, establishing primitive concepts where their descendants will finish perfecting to leave them to future generations. The ability to build, have established proportions to make forms more resistant and easy to produce, giving way to large civilizations on land where no one lived, and in it applying the measures dictated where they establish order and harmony in new societies. Then separated from all the fields of cement and tar, one sees from a far the first world where man developed, nature. Near it lives the great urbanization, both present several fields of composition and formalization where they will begin a battle of dominion where only the destruction of colonization commands. The rivalry between the two worlds arouses fields of study and design currents that set in motion a debate about the presence of nature in urban areas and how it affects nature. It appears out of nowhere, a new form resulting from the physical forces of nature that set in motion a more observant and analytical look, which raises more presence of natural forms over artificial forms, resulting in a mutated form of this union.

Peces incloses:

Peces inmersives

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download AMIGO_TFG.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

METAFORMES METAFORMES METAFORMES