MERCANCÍAS MUERTAS

MERCANCÍAS MUERTAS Erik Vicente de Vera Abadia

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G4

Abstract català:

Dins el sistema capitalista, globalit- zació, innovació tecnològica o indus- trialització a priori sembles caracte- rístiques positives que beneficien a la societat com a conjunt, però això depèn de les prioritats internes del sistema i no de les que es difonen de manera pública. El benefici econò- mic s’ha convertit en l’únic fi. I això fa que es generin grans contradiccions dins el mateix capitalisme, unes con- tradiccions que es tradueixen en un mal funcionament d’aquest. ‘’Mercancías Muertas’’ explora aquestes contradiccions i com apa- reixen en els objectes que trobem al mercat, on hem arribat a un consu- misme alienat. Mitjançant el disseny crític, aquest projecte proposa la creació de mercaderies que subver- teixin el mateix mercat capitalista, assenyalant les seves pròpies priori- tats amagades. L’objectiu d’aquest projecte és fer- nos reflexionar sobre la nostra rela- ció com a consumidors amb aques- tes mercaderies eliminant qualsevol valor d’ús que poguéssim donar-los, transformant-les així en mercaderies que només generen valor de canvi; exposant així els valors amagats del sistema capitalista.

Abstract espanyol:

Dentro del sistema capitalista globalización, innovación tecnológica o industrialización a priori parecen características positivas que be- nefician a la sociedad como conjunto, pero esto depende de las prioridades internas del sistema y no de las que se difunden de manera publica. El beneficio económico se ha convertido en el único fin y esto hace que se generen grandes contradicciones dentro del propio capitalismo, unas contradicciones que se traducen en un mal funcionamiento del mismo. Mercancías Muertas explora estas contradic- ciones y como aparecen en los objetos que en- contramos en el mercado, donde hemos llegado a un consumismo alienado. Mediante el dise- ño crítico este proyecto propone la creación de mercancías que subviertan el propio mercado capitalista, señalando sus prioridades ocultas. El objetivo de este proyecto es hacernos reflexio- nar sobre nuestra relación como consumidores con estas mercancías eliminando cualquier va- lor de uso que se les pueda dar, transformándo- las así en mercancías que solo generan valor de cambio; exponiendo así los valores ocultos del sistema capitalista.

Abstract anglés:

Inside the capitalist system, globali- zation, technological innovation, or industrialization , may in principle, seem positive features which benefit society as a whole, but it depends in the inner priorities of the system not in the ones publicly announced. The economic benefit is the only goal and this causes huge contradictions in- side itself, contradictions which end up eliciting a malfunction of the sys- tem. Death Goods explore these contra- dictions and how we can find them in the current market, in which we have achieved an alienated consumerism. Throughout critical designs this pro- ject proposes the creation of goods which subvert the capitalist system, pointing out its hidden priorities. The main goal of this project should be Mamés us reconsider our rela- tionship as consumers with these goods deleting any value of use they could have, therefore, transforming them into goods which will only pro- duce Exchange value; showing in that way the hidden values of the capita- list system.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Mercancias_Muertas_Erik_VicentedeVera.pdf
MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS MERCANCÍAS MUERTAS