Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo

Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Nuria Hernandez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G4

Abstract català:

El llenguatge és una peça fonamental en el nostre dia a dia perquè, a més de ser el mitjà, gràcies a el qual, podem comunicar-nos amb els altres individus, és també la nostra principal font d’aprenentatge. Les bases socials de tot comportament humà van de la mà de el llenguatge, ja que és imprescindible que es nodreixin l’un a l’altre i que evolucionin de forma paral·lela. Però, donada aquesta importància que té el llenguatge en les nostres vides, alguna vegada ens hem plantejat per què utilitzem unes paraules o expressions i no altres? Ens hem preguntat si la nostra llengua té una estructura jeràrquica implícita que incita a l’sexisme? ¿Se senten tots dos sexes identificats amb el vocabulari que apliquem en el nostre dia a dia? Aquest projecte titulat “HASTA EL COÑO DE LOS COJONES” aborda totes aquestes qüestions i es planteja, d’una manera crítica, com a través dels anys les societats han anat evolucionant i si el llenguatge s’ha anat adaptant a aquesta evolució, fins arribar a la situació actual. Una situació, on la dona vol mostrar-se com una figura inconformista, activa i lluitadora, la qual desitja la igualtat respecte el sexe oposat, i això fa, que cada vegada se sent menys identificada amb la nostra llengua i el valor que se’ls atorga a les paraules. Partint d’aquest punt, s’analitzarà en profunditat la llengua castellana i la seva evolució passant des dels inicis d’aquesta, fins a la RAE, observant en paral·lel el paper de la dona al llarg de la història, tenint com a objectiu fonamental saber si aquest desig d’igualtat cap a l’home, es pot aconseguir mantenint el llenguatge tal com està o si hi ha necessitat d’introduir un canvi.

Abstract espanyol:

El lenguaje es una pieza fundamental en nuestro día a día porque, además de ser el medio, gracias al cual, podemos comunicarnos con los demás individuos, es también nuestra principal fuente de aprendizaje. Las bases sociales de todo comportamiento humano van de la mano del lenguaje, ya que es imprescindible que se nutran el uno del otro y que evolucionen de forma paralela. Pero, dada esta importancia que tiene el leguaje en nuestras vidas, ¿alguna vez nos hemos planteado por qué utilizamos unas palabras o expresiones y no otras? ¿Nos hemos preguntado si nuestra lengua tiene una estructura jerárquica implícita que incita al sexismo? ¿Se sienten ambos sexos identificados con el vocabulario que aplicamos en nuestro día a día? Este proyecto titulado “HASTA EL COÑO DE LOS COJONES” aborda todas estas cuestiones y se plantea, de una forma crítica, cómo a través de los años las sociedades han ido evolucionando y si el lenguaje se ha ido adaptando a dicha evolución, hasta llegar a la situación actual. Una situación, donde la mujer quiere mostrarse como una figura inconformista, activa y luchadora, la cual desea la igualdad respecto al sexo opuesto, y eso hace, que cada vez se siente menos identificada con nuestra lengua y el valor que se les otorga a las palabras. Partiendo de este punto, se analizará en profundidad la lengua castellana y su evolución pasando des de los inicios de esta, hasta la RAE, observando en paralelo el papel de la mujer a lo largo de la historia, teniendo como objetivo fundamental saber si ese deseo de igualdad hacia el hombre, se puede lograr manteniendo el lenguaje tal y como está o si hay necesidad de introducir un cambio.

Abstract anglés:

Language is a fundamental piece in our day to day because, in addition to being the medium, thanks to which we can communicate with other individuals, it is also our main source of learning. The social bases of all human behavior go hand in hand with language, since it is essential that they nurture each other and evolve in parallel. But, given the importance of language in our lives, have we ever wondered why we use some words or expressions and not others? Have we asked ourselves if our language has an implicit hierarchical structure that incites sexism? Do both sexes feel identified with the vocabulary that we apply in our daily lives? This project entitled “HASTA EL COÑO DE LOS COJONES” addresses all these questions and critically asks how societies have evolved over the years and whether language has adapted to such evolution, until reaching the actual situation. A situation, where the woman wants to show herself as a non-conformist, active and fighting figure, who wants equality with respect to the opposite sex, and that does so, that she feels less and less identified with our language and the value that is given to words. Starting from this point, the Spanish language and its evolution will be analyzed in depth, going from its beginnings to the RAE, observing in parallel the role of women throughout history, with the fundamental objective of knowing whether that desire of equality towards man, can be achieved by keeping the language as it is or if there is a need to introduce a change.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download NuriaHernandez_Memoria_TFG_1.pdf
Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo Hasta el coño de los cojones. Introducción al lenguaje inclusivo