Halos

Halos Carla Quirante Tejedera

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

El contingut i la forma són components bàsics de gairebé totes les arts i en el disseny. El contingut mai está separat de la forma. Hi ha una sintaxi visual d'elements i d'estudis de percepció que fan un missatge visual. Però el que està clar és que captem informació visual de moltes maneres. Aquest projecte brolla a partir de la necessitat d'investigar sobre les il·lusions òptiques i com aquestes afecten la les nostres sensacions de manera cognitiva. Halos neix d'una investigació a través dels mecanismes que estudien els camps de la percepció visual, especialment de les il·lusions òptiques, les sensacions i la psicologia Gestalt. Aquest projecte té l'objectiu de crear un sistema gràfic basat en els mecanismes de les il·lusions òptiques per generar sensacions. Es generen a partir d'una experimentació basada en l'assaig / error. A partir d'aquesta idea, d'una banda es produeixen unes peces gràfiques personals on cadascuna inspira, transmet i crea una sensació. Per l'altre costat, es creen unes peces d'interacció, on a través d'un estudi mitjançant enquestes, es realitzen unes infografies i peces comunicatives que recullen tots aquells resultats i conclusions d'aquesta.

Abstract espanyol:

El contenido y la forma son componentes básicos de casi todas las artes y del diseño. El contenido nunca esta separado de la forma. Existe una sintaxis visual de elementos y de estudios de percepción que hacen un mensaje visual. Lo que esta claro es que captamos información visual de muchas maneras. Este proyecto brota a partir de la necesidad de investigar sobre las ilusiones ópticas y cómo éstas afectan a nuestras sensaciones de manera cognitiva. Halos nace de una investigación a través de los mecanismos que estudian los campos de la percepción visual, en especial de las ilusiones ópticas, las sensaciones y la psicología de Gestalt. Este proyecto tiene el objetivo de crear un sistema gráfico basado en los mecanismos de las ilusiones ópticas para generar sensaciones. Se generan a partir de una experimentación basada en el ensayo/error. A partir de esta idea, por un lado se producen unas piezas gráficas personales dónde cada una inspira y transmite una sensación, y por otro lado, se crean unas piezas de interacción donde, a través de un estudio mediante encuestas, se realizan unas infografías y piezas comunicativas que recogen y plasman los resultados.

Abstract anglés:

Content and form are basic components of almost every art and in design. The content is never separated from the form. There is a visual syntax of elements and perception studies that make a visual message. But what is clear is that we capture visual information in many ways. This project arises from the need to research about optical illusions and how these affect our sensations cognitively. Halos is the result of research through the mechanisms that study the fields of visual perception, especially optical illusions, sensations and Gestalt psychology. This project aims to create a graphic system based on the mechanisms of optical illusions to generate sensations. They are generated from trial / error based experimentation. From this idea, on the one hand, personal graphic pieces are produced where each one inspires, transmits and creates a sensation. On the other hand, some pieces of interaction are created, where through a study through surveys, infographics and communicative pieces are made that collect all those results and conclusions of this one.

Peces incloses:

Pes de comunicació

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Halos_CarlaQuirante.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Halos_Carla_Quirante.pdf

Informació complementaria del projecte

https://www.instagram.com/halosgraficos/

Informació complementaria del projecte

https://www.instagram.com/halosgraficos/