function diseñoProgramado(){}

function diseñoProgramado(){} Alèxia Montes Ruiz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

És la programació una eina només per a programadors? “La creença que els sistemes complexos requereixen exèrcits de dissenyadors i programadors és errònia. Un sistema que no s’entén completament, o almenys en un grau significatiu de detall per un sol individu, probablement no s’hauria de construir.” (Niklaus Wirth, n.d.) Aquest projecte parteix de la curiositat que presenta quines sortides té saber programar de cara al futur. Cada any es produeixen grans avenços en la ciència i la tecnologia, i el disseny ha d’estar a la par. La programació obre un nou ventall de possibilitats que els programes per a dissenyadors no ens poden proporcionar, ja que aquests tenen uns codis que es limiten al seu ús. “Només un 0,33% de la població sap programar” (Explained, Coding, 2019). Per això crec pertinent parlar de programació, ja que no cal ser un expert en l’àmbit, sinó que amb tan sols conèixer unes bases, pots arribar a fer infinitat de coses. “Però la qualitat de la feina només es pot esperar a través de la satisfacció personal, la dedicació i el gaudí. En la nostra professió, la precisió i la perfecció no són un luxe prescindible, sinó una simple necessitat.” (Niklaus Wirth, n.d.) Amb l’objectiu de visualitzar tot el que la programació amaga, el projecte relaciona la programació amb el joc, fent-lo més dinàmic i divertit, intentant trencar aquests murs que es creen davant d’un codi que desconeixem per complet, jugant amb l’enginy i la curiositat d’un mateix a l’hora de resoldre problemes i trobar solucions.

Abstract espanyol:

¿Es la programación una herramienta solo para programadores? “La creencia que los sistemas complejos requieren ejércitos de diseñadores y programadores es errónea. Un sistema que no se entiende en su totalidad, o al menos en un grado significativo de detalle por un solo individuo, probablemente no debería construirse.” (Niklaus Wirth, n.d.) Este proyecto parte de la curiosidad que presenta qué salidas tiene saber programar de cara al futuro. Cada año se producen grandes avances en la ciencia y la tecnología, y el diseño tiene que estar a la par. La programación abre un nuevo abanico de posibilidades que los programas para diseñadores no nos pueden proporcionar, ya que estos tienen unos códigos que se limitan a su uso. “Solo un 0,33% de la población sabe programar” (Explained, Coding, 2019). Por eso creo pertinente hablar de programación, ya que no hace falta ser un experto en el ámbito, sino que con solo conocer unas bases, puedes llegar a hacer infinidad de cosas. “Pero la calidad del trabajo solo se puede esperar a través de la satisfacción personal, la dedicación y el disfrute. En nuestra profesión, la precisión y la perfección no son un lujo prescindible, sino una simple necesidad.” (Niklaus Wirth, n.d.) Con el objetivo de visualizar todo lo que la programación esconde, el proyecto relaciona la programación con el juego, haciéndolo más dinámico y divertido, intentando romper esos muros que se crean frente a un código que desconocemos por completo, jugando con el ingenio y la curiosidad de uno mismo a la hora de resolver problemas y encontrar soluciones.

Abstract anglés:

Is programming a tool only for programmers? “The belief that complex systems require armies of designers and programmers is wrong. A system that is not understood in its entirety, or at least to a significant degree of detail by a single individual, should probably not be built.” (Niklaus Wirth, n.d.) This project emanates from the curiosity to know, what possibilities will offer to have knowledge of programming in the future. Every year we see major advances in science and technology. Design cannot stay behind. Programming unveils a whole new range of possibilities, which programs for designers cannot always provide, since they are based on codes which are limited to their use. “Only 0.33% of the population knows how to program” (Explained, Coding, 2019). That is why I think it is appropriate to talk about programming, since it is not necessary to be an expert in the field, but just by knowing a few bases, you can get to do infinity of things. “But quality of work can be expected only through personal satisfaction, dedication and enjoyment. In our profession, precision and perfection are not a dispensable luxury, but a simple necessity.” (Niklaus Wirth, n.d.) With the aim of visualizing everything that programming hides, the project relates programming to playing, making it more dynamic and fun, seeking to brake those walls that growing in front of a code which we disown and also playing with the ingenuity and curiosity of oneself, when solving problems and finding solutions.

Peces incloses:

Peces interactives

Memòria definitiva del projecte

Download Montes_Alexia_Memoria_2.pdf