Entre líneas: Desenmascarando el sexismo

Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Andrea López Baz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G1

Abstract català:

Avui dia, tot i l’aparença d’igualtat legislativa i social entre sexes, encara perduren diferències que, per a molts són imperceptibles pel fet que s’han normalitzat i naturalitzat. A l’adolescència solen començar les primeres relacions de parella, i en alguns casos es mostren signes que perpetuen els mites de l’amor romàntic i generen violència masclista. Les referències culturals poden ser molt influents i potenciar els estereotips de gènere, la cosificació i el masclisme. S’ha decidit investigar sobre el gènere, les teories feministes i la coeducació. També s’ha realitzat un qüestionari a especialistes en psicologia, feminisme i coeducació. A conseqüència d’aquesta investigació, es planteja abordar aquesta temàtica d’una forma lúdica per aprendre valors feministes i a favor de l’equitat de gènere, mitjançant un joc de taula cross-media i semicooperatiu basat en cançons amb missatges sexistes. D’aquesta forma, el projecte pretén que es reflexioni mentre es juga i s’aprèn a mirar amb nous ulls.

Abstract espanyol:

Hoy en día, a pesar de la apariencia de igualdad legislativa y social entre sexos, aún perduran diferencias que, para muchos son imperceptibles por el hecho de que se han normalizado y naturalizado. En la adolescencia suelen empezar las primeras relaciones de pareja, y en algunos casos se muestran señales que perpetúan los mitos del amor romántico y generan violencia machista. Las referencias culturales pueden ser muy influyentes y potenciar los estereotipos de género, la cosificación y el machismo. Se ha decidido investigar sobre el género, las teorías feministas y la coeducación. Así como se ha realizado un cuestionario a especialistas en psicología, feminismo y educación. Como consecuencia de esta investigación, se plantea abordar esta temática de una forma lúdica para aprender valores feministas y a favor de la equidad de género, a través de un juego de mesa cross-media y semi-cooperativo basado en canciones con mensajes relacionados con la temática. De esta forma, el proyecto pretende que se reflexione mientras se juega y se aprende a mirar con nuevos ojos.

Abstract anglés:

Nowadays, despite the appearance of legal and social equality between sexes, the differences still persist. These differences are not visible because they have been normalized and naturalized. The first relationships start during the teenage years and in some cases, we can see signs that perpetuate the myths of romantic love and generate domestic violence. The cultural references can influence and enhance gender stereotypes, objectification and sexism. It has been decided to search about gender, feminists’ theories and coeducation. In addition, specialists of psychology, feminism and education have been interviewed. As a consequence of this investigation, it is proposed to address these issues in a ludic way to learn feminist values and in favour of gender equality, through a cross-media and semi-cooperative board game based in songs with sexists messages. In this way, the project aims to think over these issues while playing and learning to see it through other eyes.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download LopezBaz_TFG_memoria_socbau-juliol.pdf

Informació complementaria del projecte

En Entre Líneas descubriréis el poder de la música e identificaréis los mensajes escondidos, o no tan escondidos, de canciones que quizás conozcas. Además, si conseguís el mayor número de Cartas de Objeto resolviendo las canciones, conseguiréis desenmascarar el sexismo. ¡Darle al play! Nota: Prototipo digital diseñado para móvil

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

En Entre Líneas descubriréis el poder de la música e identificaréis los mensajes escondidos, o no tan escondidos, de canciones que quizás conozcas. Además, si conseguís el mayor número de Cartas de Objeto resolviendo las canciones, conseguiréis desenmascarar el sexismo. ¡Darle al play! Nota: Prototipo digital diseñado para móvil

Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo Entre líneas: Desenmascarando el sexismo