Els Incansables

Els Incansables Paula Batlle

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

L’hemofília és una malaltia d’origen genètic que impedeix que la sang es coaguli adequadament, fet que determina que les persones que la pateixen sagnin més del normal. La patologia pot ser lleu, moderada o greu, en funció del percentatge del factor de coagulació deficient que hi hagi en sang. Al ser una malaltia que generalment es diagnostica durant la lactància o la primera infància, les eines que s’han d’utilitzar per explicar la situació als infants han de ser diferents de les que s’acostumen a utilitzar en adults. Actualment els equips mèdics són multidisciplinaris i fan ús de totes les eines i tecnologies de les quals disposem en ple segle XXI. El disseny ha demostrat ser una eina de gran utilitat i eficàcia en l’àmbit sanitari a l’hora d’explicar la malaltia tant als infants com als seus familiars. “Els Incansables” neix amb l’afany de millorar l’experiència dels infants que pateixen hemofília. El projecte consisteix en la creació d’un joc didàctic a partir d’un seguit de peces, les quals corresponen a les parts de l’organisme que intervenen en la malaltia i es creen uns personatges que ho interpreten. L’objectiu principal del projecte és d’empatitzar i elaborar una eina propera al món infantil per tal de crear un imaginari senzill i didàctic, i d’aquesta forma transformar els tecnicismes científics en una eina adient pels infants. Finalment, l’enfocament metodològic, s’ha basat en la revisió d’articles acadèmics, la consulta de projectes de disseny basats en l’àmbit sanitari i la participació en conferències del sector sanitari. La recerca s’ha complementat amb un treball de camp basat en la percepció dels infants per entendre, conèixer i generar noves estratègies didàctiques per fer front l’hemofília.

Abstract espanyol:

La hemofilia es una enfermedad de origen genético que impide que la sangre se coagule adecuadamente, hecho que determina que las personas que la sufren sangren más de lo normal. La patología puede ser leve, moderada o grave, en función del porcentaje del factor de coagulación deficiente que haya en sangre. Al ser una enfermedad que generalmente se diagnostica durante la lactancia o la primera infancia, las herramientas que se tienen que utilizar para explicar la situación a los niños tienen que ser diferentes de las que se acostumbran a utilizar en adultos. Actualmente los equipos médicos son multidisciplinarios y hacen uso de todas las herramientas y tecnologías de las cuales disponemos en pleno siglo XXI. El diseño ha demostrado ser una herramienta de gran utilidad y eficacia en el ámbito sanitario para explicar la enfermedad tanto a los niños como a sus familiares. “Los Incansables” nace con el afán de mejorar la experiencia de los niños que sufren hemofilia. El proyecto consiste en la creación de un juego didáctico a partir de una serie de piezas, las cuales corresponden a las partes del organismo que intervienen en la enfermedad y se crean unos personajes que lo interpretan. El objetivo principal del proyecto es empatizar y elaborar una herramienta próxima al mundo infantil para crear un imaginario sencillo y didáctico, y de esta forma transformar los tecnicismos científicos en una herramienta adecuada para los niños. Finalmente, el enfoque metodológico, se ha basado en la revisión de artículos académicos, la consulta de proyectos de diseño basados en el ámbito sanitario y la participación en conferencias del sector sanitario. La investigación se ha complementado con un trabajo de campo basado en la percepción de los niños para entender, conocer y generar nuevas estrategias didácticas para hacer frente la hemofilia.

Abstract anglés:

The hemophilia is a sickness of genetic origin that impedes that the blood congeal suitably, fact that determines that the persons that suffer it bleed more of the normal. The pathology can be slight, moderate or grave, at function of the percentage of the factor of deficient coagulation that there is at blood. At the being a sickness that generally diagnoses during the lactation or the first infancy, the tools that have to utilize to explain the situation at the kids have to be distinct of those that accustom at utilizing at adults. Currently, the medical team are multidisciplinary and make use of all the tools and technologies of which have in full 21st century. The design has evidenced being a tool of big utility and efficacy at the sanitary field to explain the sickness so much at the kids and his family. “Els Incansables” is born with the eagerness to improve the experience of the infants that suffer hemophilia. The project consists of the creation of a didactic game from a few pieces, which correspond at the parts of the organism that intervene at the sickness and create some personages that interpret it. The principal aim of the project is to empathize and elaborate a new tool for the childish world to create an imaginary simple and didactic, and of this way transform the technicalities scientists at a suitable tool for the infants. Finally, the methodological approach, has based at the review of academic articles, the query of projects of design based at the sanitary field and the turnout at conferences of the sanitary sector. The research has complemented with a work of area based at the perception of the kids to understand, meet and generate new didactic strategies to face the hemophilia.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download BATLLE_PAULA_MEMORIA_3.pdf

Video del projecte