El papel de la identidad: Experimentación material y conceptual sobre la identidad.

El papel de la identidad: Experimentación material y conceptual sobre la identidad. Chiara Fusaro

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G2

Abstract català:

El paper de la identitat neix de la curiositat d’explorar la materialitat dels objectes i de les seves funcions, les quals determinen la seva identitat i, per tant, la seva nomenclatura. Es planteja investigar des de dins, és a dir, treballant amb el mateix material per a tirar del fil després d’explorar els seus límits. Aquest material és el comunament anomenat paper, i no qualsevol paper, sinó paper reciclat i fet a mà. El discurs travessa la concepció del com i no del què, tractant com a premissa principal la manera de fer. Aquest raonament ve dau d’un concepte que tracta el filòsof Sr. Hume, afirmant que les proposicions (les coses) han de raonar-se i no donar-se per descomptades segons la seva descripció formal (David Hume, 1742). Els gairebé-papers, havent-los fet passar per diferents processos, formes i condicions, servirien com a mitjà per a analitzar i qüestionar-se el que va plantejar Hume en el 42. Entre les peces finals ens trobaríem davant la crítica a l’humanisme, la descontextualización dels objectes o la pèrdua de la funció del material exposat, entre d’altres.

Abstract espanyol:

El papel de la identidad nace de la curiosidad de explorar la materialidad de los objetos y de sus funciones, las cuales determinan su identidad y, por lo tanto, su nomenclatura. Se plantea investigar desde dentro, es decir, trabajando con el mismo material para tirar del hilo tras explorar sus límites. Dicho material es el comúnmente llamado papel, y no cualquier papel, sino papel reciclado y hecho a mano. El discurso atraviesa la concepción del cómo y no del qué, tratando como premisa principal la manera de hacer. Este razonamiento viene dado de un concepto que trata el filósofo D. Hume, afirmando que las proposiciones (las cosas) deben razonarse y no darse por sentadas según su descripción formal (David Hume, 1742). Los casi-papeles, habiéndolos hecho pasar por distintos procesos, formas y condiciones, servirían como medio para analizar y cuestionarse lo que planteó Hume en el 42. Entre las piezas finales nos encontraríamos ante la crítica al humanismo, la descontextualización de los objetos o la pérdida de la función del material expuesto, entre otras tantas.

Abstract anglés:

The role of identity arises from the curiosity to explore the materiality of objects and their functions, which determine their identity and, therefore, their nomenclature. He proposes to investigate from within, that is, working with the same material to pull the thread after exploring its limits. This material is commonly called paper, and not just any paper, but recycled and handmade paper. The discourse crosses the conception of the how and not of the what, treating as main premise the way of doing. This reasoning comes from a concept dealt with by the philosopher D. Hume, stating that propositions (things) must be reasoned and not taken for granted according to their formal description (David Hume, 1742). The quasi-papers, having put them through different processes, forms and conditions, would serve as a means of analyzing and questioning what Hume set out in 42. Among the final pieces we would find a critique of humanism, the decontextualization of objects or the loss of the function of the material on display, among many others.

Peces incloses:

Objectes varis