El col·lectiu oblidat

El col·lectiu oblidat Laia Moratones

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G5

Abstract català:

El plantejament inicial d’aquest projecte tenia com a protagonista principal els objectes dels quals es pretenia qüestionar la funció i la durabilitat, fent una crida a la creativitat per tal de veure’ls des d’un nou punt de vista. Donat que una pandèmia mundial ha obligat que milions de persones d’arreu del món redissenyessin el seu dia a dia, també aquest projecte ha hagut d’adaptar-se a les noves circumstàncies. Conscients que la crisi ha fet que la població hagi de recórrer al seu enginy i creativitat per tal de suplir allò que necessiten, redirigim el projecte més cap a la creativitat que no pas cap a l’objecte en si. Aquests mesos s’han pogut veure múltiples plataformes on s’hi ha bolcat tota mena de treballs i actuacions d’àmbit creatiu que són, segons les nostres observacions, factors claus que han fet més suportable la situació viscuda. Però tot i ser de gran ajut i utilitat, les pràctiques creatives segueixen sent poc valorades per gran part de la població. És per això que s’intentarà buscar una possible via per donar més reconeixement a aquestes pràctiques facilitant un espai on compartir i donar a conèixer la producció creativa. Amb això s’espera aconseguir que el públic valori més aquestes feines així com promoure el consum de les seves creacions. La metodologia emprada al llarg del projecte s’ha basat principalment en l’observació de les accions dutes a terme al llarg del confinament pel Covid19 relacionades amb la creativitat. Així mateix s’han realitzat diferents proves per veure fins a quin punt la gent està disposada i motivada a compartir les seves creacions. Amb tots aquests resultats s’ha decidit crear una nova plataforma que permeti nous contactes entre creatius i usuaris.

Abstract espanyol:

El planteamiento inicial de este proyecto tenía como protagonista principal los objetos de los que se pretendía cuestionar la función y la durabilidad, haciendo una llamada a la creatividad para verlos desde un nuevo punto de vista. Dado que una pandemia mundial ha obligado a que millones de personas de todo el mundo rediseñar su día a día, también este proyecto ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. Conscientes de que la crisis ha hecho que la población tenga que recurrir a su ingenio y creatividad para de suplir lo que necesitan, redirigimos el proyecto más hacia a la creatividad que no hacia el objeto en sí. Estos meses han podido ver múltiples plataformas donde se ha volcado todo tipo de trabajos y actuaciones de ámbito creativo que son, según nuestras observaciones, factores claves que han hecho más llevadera la situación vivida. Pero a pesar de ser de gran ayuda y utilidad, las prácticas creativas siguen siendo poco valoradas por gran parte de la población. Es por ello que se intentará buscar una posible vía para dar más reconocimiento a estas prácticas facilitando un espacio donde compartir y dar a conocer la producción creativa. Con ello se espera conseguir que el público valore Además estos trabajos así como promover el consumo de las sus creaciones. La metodología empleada a lo largo del proyecto se ha basado principalmente en la observación de las acciones llevadas a cabo a lo largo del confinamiento por Covid19 relacionadas con la creatividad. Asimismo se han realizado diferentes pruebas para ver hasta qué punto la gente está dispuesta y motivada a compartir sus creaciones. Con todos estos resultados se ha decidido crear una nueva plataforma que permita nuevos contactos entre creativos y usuarios.

Abstract anglés:

The initial approach to this project was to give the spotlight to objects whose function and durability could be questioned, calling for creativity in order to see each one of them from a completely unique and new point of view. Since a global pandemic has forced millions of people around the world to redesign their daily lives, this project has also had to adapt to new circumstances. Aware that the crisis has forced the population to resort to their ingenuity and creativity in order to supply their needs, we redirect the project more towards creativity rather than the object itself. During these months, we have been able to see multiple platforms where all kinds of creative work and actions have been carried out, which, according to our observations, were key factors in making the situation more bearable. But despite being of great help and utility, creative practices remain underappreciated by most part of the population. That is why we are trying to find a way to give more recognition to these practices by providing a space to share and publicize creative productions.Our hope is that the public will learn to appreciate these kind of work and promote, as well, its consumption. The methodology used throughout the project was mainly based on the observation of the actions carried out along the Covid19 confinement related to creativity. Various tests have also been carried out to see how willing and motivated people are to share their creations. Seeing all these results, it has been decided to create a new platform that allows contacts between the creative community and the public.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Moratones_memoria.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Moratones_memoria_pujar.pdf

Informació complementaria del projecte

Entrega final del projecte al mes de Septembre

Informació complementaria del projecte

Entrega final del projecte al mes de Septembre
El col·lectiu oblidat El col·lectiu oblidat El col·lectiu oblidat El col·lectiu oblidat