Caramelo

Caramelo Laura Torres Águila

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G6

Abstract català:

El terme novel·la gràfica ha desenvolupat al llarg dels anys un debat al seu voltant, el qual ens fa preguntar-nos encara a dia d'avui què és exactament la novel·la gràfica i què la distingeix de el còmic, tebeo o historieta. En aquest projecte utilitzarem al nostre favor la discussió que es troba sobre la pròpia expressió "novel·la gràfica" per emportar-nos-la a un nou terreny, on el disseny gràfic serà el protagonista. Així doncs, encara que les novel·les gràfiques tendeixen a seguir una estructura lineal amb un sentit de lectura molt marcat i espais clarament delimitats, experimentarem mitjançant el disseny gràfic dels límits de la narració habitual. És a dir, s'experimentarà amb la composició de la pàgina, la combinació d'il·lustracions i / o elements gràfics més o menys abstractes i, sobretot, amb el color, per crear així una novel·la gràfica diferent, on totes les pàgines seguiran uns criteris propis del disseny gràfic. Per realitzar aquesta experimentació, crearem paral·lelament una narrativa que explori les problemàtiques contemporànies a partir d'un context i uns personatges. Per això últim prendrem com a punt de partida la novel·la Little Women, per Louisa May Alcott. Això vol dir que actualitzarem els personatges i crearem un nou món i una nova narrativa al voltant de les tecnologies. Crearem Caramel, un món idíl·lic de ficció que mitjançant les metàfores i la comèdia àcida indagarà en la tecnologies, en les relacions i connexions que experimentem en l'actualitat. Aquest projecte no es centrarà únicament en explicar una historia, sinó de com s'explica aquesta història. És un projecte que combina la creació d'una narrativa crítica amb una direcció d'art coherent que trenca amb les regles establertes del que ha de ser una novel·la gràfica i / o còmic, creant així una nova definició de novel·la gràfica.

Abstract espanyol:

El término novela gráfica ha desarrollado a lo largo de los años un debate a su alrededor, el cual nos hace preguntarnos aún a día de hoy qué es exactamente la novela gráfica y qué la distingue del cómic, tebeo o historieta. En este proyecto utilizaremos a nuestro favor la discusión que se halla sobre la propia expresión “novela gráfica” para llevárnosla a un nuevo terreno, en el cuál el diseño gráfico será el protagonista. Así pues, pese a que las novelas gráficas tienden a seguir una estructura lineal con un sentido de lectura muy marcado y espacios claramente delimitados, experimentaremos mediante el diseño gráfico los límites de la narración habitual. Es decir, se experimentará con la composición de la página, la combinación de ilustraciones y/o elementos gráficos más o menos abstractos y, sobretodo, con el color, para crear así una novela gráfica distinta, dónde todas las páginas seguirán unos criterios propios del diseño gráfico. Para realizar esta experimentación, crearemos paralelamente una narrativa que explore las problemáticas contemporáneas a partir de un contexto y unos personajes. Para esto último tomaremos como punto de partida la novela Mujercitas, por Louisa May Alcott. Esto quiere decir que actualizaremos los personajes y crearemos un nuevo mundo y una nueva narrativa alrededor de las tecnologías. Crearemos Caramelo, un mundo idílico de ficción que mediante las metáforas y la comedia ácida indagará en la tecnologías, en las relaciones y conexiones que experimentamos en la actualidad. Este proyecto no se centrará únicamente en contar una historía, sino de cómo se cuenta dicha historia. Es un proyecto que combina la creación de una narrativa crítica con una dirección de arte coherente que rompe con las reglas establecidas de lo que debe ser una novela gráfica y/o cómic, creando así una nueva definición de novela gráfica.

Abstract anglés:

The term graphic novel has developed over the years a debate around it, which makes us wonder even today what exactly the graphic novel is and what distinguishes it from the comic. In this project we will use in our favor the discussion that is found on the expression “graphic novel” itself to take it to a new terrain, in which graphic design will be the protagonist. Thus, despite the fact that graphic novels tend to follow a linear structure with a very marked sense of reading and clearly delimited spaces, we will experience the limits of habitual narration through graphic design. In other words, it will be experimented with the composition of the page, the combination of illustrations and / or graphic elements that are more or less abstract and, above all, with color, in order to create a different graphic novel, where all the pages will follow criteria specific to the graphic design. To carry out this experimentation, we will simultaneously create a narrative that explores contemporary problems from a context and characters. For the latter, we will take as a starting point the novel Little Women, by Louisa May Alcott. This means that we will update the characters and create a new world and a new narrative around technologies. We will create Caramelo, an idyllic world of fiction that, through metaphors and acid comedy, will explore technology, the relationships and connections that we experience today. This project will not only focus on telling a story, but on how the story is told. It is a project that combines the creation of a critical narrative with a coherent art direction that breaks with the established rules of what a graphic novel and / or comic should be, thus creating a new definition of graphic novel.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Laura_Torres_-_Memoria_Caramelo.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Memoria_Caramelo_-_TFG.pdf