Braille Addict

Braille Addict mireia cercadillo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G6

Abstract català:

El projecte tracta el tema del Braille i de les discapacitats i deficiències visuals des d'una perspectiva lúdica, aprofitant el joc per generar interès. La investigació aborda primer el Braille en els seus vessants, després el seu creador i després els diferents símptomes que pateixen totes aquestes persones amb algun tipus de deficiència visual. La intenció és intentar fer partícips als vidents del que senten els invidents en el seu dia a dia. La peça final és un joc de cartes fet de manera inclusiva per a adults ja siguin vidents i invidents poden jugar junts i divertir un munt aprenent Braille. El joc ensenya els símptomes o efectes de la ceguesa i de totes les seves deficiències o discapacitats. La idea és que els jugadors acabin aprenent Braille i entenguin les dificultats que existeixen cap a aquestes persones en el seu dia a dia.

Abstract espanyol:

El proyecto trata el tema del Braille y de las discapacidades y deficiencias visuales desde una perspectiva lúdica, aprovechando el juego para generar interés. La investigación abordo primero el Braille en sus vertientes, luego su creador y luego los distintos síntomas que padecen todas estas personas. La intención es intentar hacer participes a los videntes de lo que sienten los invidentes en su día a día. La pieza final es un juego de cartas hecho de manera inclusiva para que adultos ya sean videntes e invidentes pueden jugar juntos y divertirse un montón aprendiendo Braille. El juego enseña los síntomas o efectos de la ceguera y de todas sus deficiencias o discapacidades. La idea es que los jugadores acaben aprendiendo Braille o en su defecto que entiendan las dificultades que existen hacia estas personas en su día a día.

Abstract anglés:

The project deals with the theme of Braille and visual disabilities and deficiencies from a playful perspective, taking advantage of the game to generate interest. The research first addressed Braille in its aspects, then its creator and then the different symptoms that all these people suffer from. The intention is to try to make the visionaries participate in what the blind people feel in their day to day. The final piece is an inclusive card game so that adults who are blind and blind can play together and have a lot of fun learning Braille. The game teaches the symptoms or effects of blindness and all its deficiencies or disabilities. The idea is that the players end up learning Braille or failing that they understand the difficulties that exist towards these people in their day to day.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Cercadillo__Mireia_memoria_TFG.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download 2.Cercadillo__Mireia_memoria_TFG.pdf