Baüla, todo vuelve

Baüla, todo vuelve Laia Ginesta Exposito

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Joan Achón

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G6

Abstract català:

Molts científics qualifiquen l’era actual com Antropocè, època geològica en què l’home és el principal responsable dels esdeveniments que ocorren al planeta. Ha arribat el punt en què aquest ha aconseguit canviar l’ecosistema en què viu afectant a tots els cicles de vida existents. El problema no és l’home i les seves accions individuals, sinó com aquest ha creat un sistema econòmic, el capitalisme global, que s’ha propagat de manera que ha fet possible uns nivells de vida difícils de deixar enrere. El consumisme actual es podria imaginar com una línia recta que consisteix a adquirir, usar i llençar. Això està causant un problema a escala global provocant una emergència climàtica que patim tots. Així i tot, es podrien trobar solucions a aquesta emergència com seria crear una economia circular i deixar de banda el fast fashion que afecta molts productes. Aquest projecte intenta oferir una alternativa sostenible i es proposa investigar sobre processos de disseny circulars per crear una marca de producte sense generar més residus. S’utilitzarà un dels materials causants de el problema, el plàstic, que actualment inunda la majoria de platges i oceans de món. Es reflexionarà i experimentarà sobre el seu reciclatge i reutilització per trobar una metodologia de consum circular. Aquest consum es pot definir com un bucle. A partir d’aquesta idea es farà una investigació de sistemes de repetició circular a la natura com és el moviment de l’onatge, un sistema de repetició infinit. En definitiva, s’intentarà revertir el procés consumista i conscienciar la societat per canviar a partir de petites accions deixant el planeta lliure de conseqüències.

Abstract espanyol:

Muchos científicos califican la era actual como Antropoceno, época geológica en que el hombre es el principal responsable de los acontecimientos que ocurren en el planeta. Ha llegado el punto en que este ha conseguido cambiar el ecosistema en que vive afectando a todos los ciclos de vida existentes. El problema no es el hombre y sus acciones individuales, sino cómo este ha creado un sistema económico, el capitalismo global, que se ha propagado de tal manera que ha hecho posible unos niveles de vida difíciles de dejar atrás. El consumismo actual se podría imaginar como una línea recta que consiste en adquirir, usar y tirar. Esto está causando un problema a escala global provocando una emergencia climática que sufrimos todos. Aun así, se podrían encontrar soluciones a esta emergencia como sería crear una economía circular y dejar de lado el fast fashion que afecta a muchos productos. Este proyecto intenta ofrecer una alternativa sostenible y se propone investigar sobre procesos de diseño circulares para crear una marca de producto sin generar más residuos. Se utilizará uno de los materiales causantes del problema, el plástico, que actualmente inunda la mayoría de playas y océanos del mundo. Se reflexionará y experimentará acerca de su reciclaje y reutilización para encontrar una metodología de consumo circular. Este consumo se puede definir como un bucle. A partir de esta idea se hará una investigación de sistemas de repetición circular en la naturaleza como es el movimiento del oleaje, un sistema de repetición infinito. En definitiva, se intentará revertir el proceso consumista y concienciar a la sociedad para cambiar a partir de pequeñas acciones dejando el planeta libre de consecuencias.

Abstract anglés:

Many scientists describe the current era as Anthropocene, a geological epoch in which man is the main responsible for the events that occur on the planet. The point has reached where it has managed to change the ecosystem in which it lives, affecting all existing life cycles. The problem is not man and his individual actions, but how he has created an economic system, global capitalism, which has spread in such a way that it has made possible living standards that are difficult to leave behind. Current consumerism could be imagined as a straight line that consists of acquiring, using and throwing away. This is causing a problem on a global scale causing a climate emergency that we all suffer. Even so, solutions to this emergency could be found, such as creating a circular economy and leaving aside the fast fashion that affects many products. This project tries to offer a sustainable alternative and intends to investigate circular design processes to create a product brand without generating more waste. One of the materials causing the problem will be used, plastic, which currently floods most of the world’s beaches and oceans. They will reflect and experiment about their recycling and reuse to find a circular consumption methodology. This consumption can be defined as a loop. From this idea, an investigation of circular repetition systems in nature such as wave movement, an infinite repetition system, will be made. In short, an attempt will be made to reverse the consumerist process and raise awareness in society to change through small actions, leaving the planet free of consequences.

Peces incloses:

Peces d'imatge corporativa

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download MAQUETACIO-1.pdf

Més documentació

Download manual_1.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download MEMORIA_BAULA.pdf
Baüla, todo vuelve Baüla, todo vuelve Baüla, todo vuelve Baüla, todo vuelve Baüla, todo vuelve