Anirem al mar i xerrarem

Anirem al mar i xerrarem Anna Méndez Loste

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Tribunal:

TRIBUNAL GRÀFIC G3

Abstract català:

Ens trobem en un moment de pausa mundial, on causes adverses ens han obligat a confinar-nos a casa nostra. Durant aquest confinament ple de quietud i incertesa s’ha acabat la meva última relació, deixant en mi molta frustració i tristesa. I és llavors quan me’n adono que m’he trobat en aquesta situació innombrables vegades. Decideixo dedicar aquests dies a repensar les meves relacions passades i recordo que, des que tinc 17 anys, he anat guardant en una caixa objectes, cartes i records de relacions que han tingut en mi un impacte emocional. Els llibres sobre l’amor romàntic m’acompanyen en aquest procés i me’n adono de la importància de transitar en mi mateixa i sanejar les meves ferides per així aprendre a relacionar-me des de l’equilibri, l’harmonia i la igualtat. “Anirem al mar i xerrarem” és un viatge a través de l’amor romàntic i els mites entorn a aquest. Explora l’amor a partir d’una experiència personal per a arribar a entendre com, durant el nostre procés de socialització, ens hem aferrat a la construcció que la nostra cultura ha realitzat sobre l’amor. A través de la teorització de les relacions sexo-afectives d’autors com Simone de Beauvoir, Brigitte Vasallo, Maria Dardé o Jacob Strandell, el projecte parla de relacions de dependència, relacions idealitzades i desiguals en les que els rols de gènere hi juguen un paper fonamental i determinen el comportament de cadascun dels membres de la parella. El títol fa referència a una de les meves relacions; la meva parella utilitzava aquesta frase per banalitzar la meva necessitat de comunicació profunda sobre els conflictes que estàvem travessant. Com quan a un nen petit que demana atenció se li respon amb qualsevol excusa que pugui fer-li il·lusió, pretenent que aquest instant no arribi mai. És un reflex de la despreocupació general per part dels homes amb els que m’he relacionat respecte a responsabilitzar-se de les seves accions i cuidar el meu estat emocional. El projecte es materialitza en un fotollibre que explora el paisatge emocional d’aquestes vivències. Espais que hem habitat, objectes de valor emocional i d’altres escenaris poètics il·lustren de manera simbòlica i intimista una estructura romàntica. A través de l’art, la fotografia i les paraules, s’ha exemplificat el marc particular de cadascuna d’aquestes vivències emocionals. D’aquesta manera s’experimenta cóm el llenguatge artístic expressa de manera universal el mite de l’amor.

Abstract espanyol:

Nos encontramos en un momento de pausa mundial, en el cuál causas adversas nos han obligado a confinarnos en nuestras casas. Durante este confinamiento lleno de quietud e incertidumbre ha finalizado mi última relación, dejando en mí frustración y tristeza. Es entonces cuando me doy cuenta de que me he encontrado en esta situación innumerables veces. Decido dedicar estos días a repensar mis repaciones pasadas y recuerdo que, desde que tengo diecisiete años, he ido guardando en una caja objetos, cartas y recuerdos de relaciones que han tenido en mí un gran impacto emocional. Los libros sobre el amor romántico me acompañan en este proceso, y me planteo la importancia de transitar en mí misma y sanear mis heridas para aprender a relacionarme desde el equilibro, la armonía y la igualdad. “Anirem al mar i xerrarem” es un viaje a través del amor romántico y los mitos entorno a este. Explora el amor a partir de una experiencia personal para llegar a enteder cómo, durante nuestro proceso de socialización, nos hemos aferrado a la construcción que nuestra sociedad ha realizado sobre este concepto. A través de la teorización de las relaciones sexo-afectivas de autores como Simone de Beauvoir, Brigitte Vasallo, Mireia Darder o Jacob Strandell, el proyecto habla de relaciones de dependencia, relaciones idealizadas y desiguales en las que los roles de género juegan un papel fundamental y determinan el comportamiento de cada uno de los miembros de la pareja. El título hace referencia a una de mis relaciones; mi pareja utilizaba esta frase para banalizar mi necesidad de comunicación profunda sobre los conflictos que estábamos atravesando. Como cuando a un niño pequeño que pide atención se le responde con cualquier excusa que pueda ilusionarle, pretendiendo que este instante no llegue nunca. Es un reflejo de la despreocupación general por parte de los hombres con los que me he relacionado respecto a responsabilizarse de sus acciones y cuidar de mi estado emocional. El proyecto se materializa en un fotolibro que explora el paisaje emocional de estas vivencias. Espacios que hemos habitado, objetos de valor emocional y otros escenarios poéticos ilustran de manera simbólica e intimista una estructura romántica. A través del arte, la fotografía y las palabras se ejemplifica el marco particular de cada una de estas experiencias. De este modo, se experimente cómo el lenguaje artístico puede expresar de manera universal el mito del amor.

Abstract anglés:

We’re in a moment of global pause, in which adverse causes have forced us to confine ourselves to our homes. During this confinement full of stillness and uncertainty my last relationship ended, making me feel frustration and sadness. Then I realize that I have found myself in this situation countless times. I decide to dedicate these days to rethink my past relationships and I remember that, since I was seventeen years old, I have kept in a box objects, letters and memories of relationships that have had a big emotional impact on me. The books on romantic love accompany me in during process, and I consider the importance of walking in myself and healing my wounds to learn to relate from a place of balance, harmony and equality. “Anirem al mar i xerrarem” is a journey through romantic love and myths around it. Explore love from a personal experience to understand how, during our socialization process, we have clung to the construction that our society has carried out on this concept. Through the theorizing of sex-affective relationships by authors such as Simone de Beauvoir, Brigitte Vasallo, Mireia Darder or Jacob Strandell, the project talks about dependency relationships, idealized and unequal relationships in which gender roles play a fundamental role and determine the behavior of each of the members of the couple. The title refers to one of my relationships; my partner used this phrase to trivialize my need for deep communication about the conflicts we were going through. Like when a young child who asks for attention is answered with any excuse that may excite him, pretending that this moment never comes. It is a reflection of the general nonchalance by men I have been with regarding taking responsibility for their actions and taking care of my emotional state. The project is materialized in a photobook that explores the emotional landscape of these experiences. Spaces that we have habited, valuable objects and other poetic sceneries symbolically and intimately illustrate a romantic structure. Through art, photography and words the particular framework of each of these experiences is exemplified. In this way, we experience how artistic language can universally express the myth of love.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download 0_Anna_Mendez_TFG.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download 0_anna_mendez_def.pdf
Anirem al mar i xerrarem Anirem al mar i xerrarem Anirem al mar i xerrarem Anirem al mar i xerrarem Anirem al mar i xerrarem Anirem al mar i xerrarem