Transmuted Bottle Caps

Transmuted Bottle Caps Maria Pazmiño Logroño

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E1

Abstract català:

Transmuted Bottle Caps sorgeix del concepte de sostenibilitat, s’enfoca en el problema que genera el plàstic pel món. És un projecte que treballa principalment en la transformació material a partir de l’experimentació en el context domèstic, tenint en compte els recursos i limitacions de la llar. Ets conscient de la quantitat de residus plàstics que generes diàriament? Encara que actualment la gestió de residus és més rigorosa i eficaç, generem tants residus plàstics que cap continent és capaç de reciclar el material completament. Ens preocupem tant per la nostra salut individual que ens n’oblidem que aquesta també depèn de la salut del planeta. De fet, la pandèmia per la qual estem passant ho confirma. Sabies que perquè es recicli correctament una ampolla ha d’estar completament buida - sense esbandir - i que a més, s’han de retirar els accessoris com l’etiqueta, el tap i la volandera que la segella? Per la qual cosa, aquest projecte pretén obrir un camí cap a l’aprenentatge i la reflexió sobre la societat del capital i del consum, a través del replantejament d’aquesta doctrina, basada en: vaig - compro - utilitzo . llenço. Per tant, es busca la implicació de l’usuari o qualsevol de nosaltres i se’ls invita a relacionar-se i a actuar d’una manera diferent amb els residus plàstics de la vida quotidiana i amb la producció de material d’objectes, seguint els valors del DIY i el DIWO. Així doncs, es planteja un procés de disseny no convencional, amb plàstic reciclat con a matèria prima, i amb el que - des de casa i en mig d’una pandèmia - es generen una sèrie d’objectes a partir de diverses estratègies de disseny: entre elles, el disseny híbrid en el qual dialoguen diferents materials, el disseny funcional enfocat a la pandèmia, i el disseny estètic enfocat a la pròpia estètica i forma. T’atreveixes a autofabricar un objecte a la cuina de casa teva?

Abstract espanyol:

Transmuted Bottle Caps surge del concepto de sostenibilidad, haciendo hincapié en el problema que genera el plástico para el mundo. Es un proyecto que trabaja principalmente en la transformación material a partir de la experimentación en el contexto doméstico, teniendo en cuenta los recursos y limitaciones del hogar. ¿Eres consciente de la cantidad de residuos plásticos que generas a diario? Aunque actualmente la gestión de residuos es más rigurosa y eficaz, generamos tantos residuos plásticos que ningún continente es capaz de reciclar este material por completo. Nos preocupamos tanto por nuestra propia salud individual que olvidamos que esta también depende de la salud del planeta. Y la pandemia por la que estamos pasando lo confirma. ¿Sabías que para que se pueda reciclar correctamente una botella debe estar completamente vacía - sin enjuagar - y que además se deben retirar los accesorios como la etiqueta, la tapa y la arandela que la sella? De modo que, este proyecto pretende abrir un camino hacia el aprendizaje y la reflexión acerca de la sociedad del capital y del consumo, a través del replanteamiento de esta doctrina, basada en: voy - compro - uso - tiro. Por lo cual, se busca la implicación de los usuarios o cualquiera de nosotros y se les invita a relacionarse y a actuar de una manera diferente con los residuos plásticos de la vida cotidiana y con la producción de material de objetos, siguiendo los valores del DIY y el DIWO. Así pues, se plantea un proceso de diseño no convencional, con plástico reciclado como materia prima, y con el que - desde casa y en medio de una pandemia - se generan una serie de objetos a partir de varias estrategias de diseño: entre ellas, el diseño híbrido en el que dialogan diferentes materiales, el diseño funcional enfocado en la pandemia, y el diseño estético enfocados a su estética y forma. ¿Te atreves a autofabricar un objeto en la cocina de tu casa?

Abstract anglés:

Transmuted Bottle Caps arises from the concept of sustainability, emphasizing the problem that plastic generates for the world. It is a project that works mainly on the material transformation from experimentation in the domestic context, taking into account the resources and limitations of the home. Are you aware of the amount of plastic waste you generate every day? Although waste management is currently more rigorous and effective, we generate so much plastic waste that no continent is capable of recycling this material completely. We are so concerned about our own individual health that we forget that it also depends on the health of the planet. And the pandemic we are going through confirms this. Did you know that for a bottle to be properly recycled, it must be completely empty - without being rinsed - and that accessories such as the label, cap and sealing ring must also be removed? So, this project aims to open a path to learning and reflection about capital and consumer society, through the rethinking of this doctrine, based on: I go - I buy - I use - I throw away. Therefore, we seek the involvement of users or any of us and invite them to relate and act in a different way with the plastic waste of everyday life and with the production of material objects, following the values of DIY and DIWO. Thus, a non-conventional design process is proposed, with recycled plastic as a raw material, and with which - from home and in the midst of a pandemic - a series of objects are generated from different design strategies: among them, hybrid design in which different materials dialogue, functional design focused on the pandemic, and aesthetic design focused on its aesthetics and form. Do you dare to self-manufacture an object in your kitchen?

Peces incloses:

Producte

Memòria definitiva del projecte

Download Transmuted_Bottle_Caps.pdf

Informació complementaria del projecte

https://www.instagram.com/transmutedbottlecaps/

Informació complementaria del projecte

https://www.instagram.com/transmutedbottlecaps/

Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps Transmuted Bottle Caps