rivetar

rivetar Isabel Jaume Martín

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E3

Abstract català:

[CAT.] El projecte Rivetar s’endinsa en el món dels records i la identitat lligats a un indret, concretament a Llucmajor, un poble de la comarca del migjorn de Mallorca. El projecte en qüestió es contextualitza a l’antic Teatre Recreatiu, què, després de més de 100 anys essent escenari de la vida cultural del poble, va tancar les seves portes el 2004. El repte es troba en reactivar aquest espai que el passat mes de febrer va passar a ser de titularitat municipal; per això, Rivetar se centra principalment en el vestíbul d’aquest edifici amb la voluntat de vincular un edifici públic amb la memòria del lloc en què s’ubica, generant un nou valor a l’hora de donar una nova vida el Recreatiu. El poble de Llucmajor té un passat fortament lligat a la indústria del calçat de pell, però aquest record es va esvaint de la consciència general dels seus habitants. Resulta interessant posar-lo en valor i fer que perduri en el temps, ja que va comportar canvis i desenvolupament en molts àmbits, dels què en destaquem la inclusió per primera vegada de les dones llucmajoreres al treball professional, les anomenades riveteres. La connexió entre espai i tradició sabatera parteix de la recuperació de tècniques, materials, eines i treballs, gràcies als testimonis de treballadors de les fàbriques de calçat, i es formalitza amb l’aplicació d’aquests coneixements en els diferents elements que conformen aquest espai, sobretot en el llindar que connecta el vestíbul amb el carrer amb un caràcter escenogràfic. La història, els records, la tradició del poble i la funció –actual i passada– de l’edifici, es fusionen, fent esment al rivetar, per crear un espai d’unió i de reforç entre generacions, entre el passat i el present.

Abstract espanyol:

[CAST.] El proyecto Rivetar se adentra en el mundo de los recuerdos y la identidad ligados a un lugar, concretamente a Llucmajor, un pueblo de la comarca del migjorn de Mallorca. El proyecto en cuestión se contextualiza en el antiguo Teatro Recreativo, que, tras más de 100 años siendo escenario de la vida cultural del pueblo, cerró sus puertas en 2004. El reto se encuentra en reactivar este espacio que el pasado mes de febrero pasó a ser de titularidad municipal; por ello, Rivetar se centra principalmente en el vestíbulo de este edificio con la voluntad de vincular un edificio público con la memoria del lugar en que se ubica, generando un nuevo valor a la hora de dar una nueva vida el Recreativo. El pueblo de Llucmajor tiene un pasado fuertemente ligado a la industria del calzado de piel, pero este recuerdo se va desvaneciendo de la conciencia general de sus habitantes. Resulta interesante ponerlo en valor y hacer que perdure en el tiempo ya que comportó cambios y desarrollo en muchos ámbitos, de los que destacamos la inclusión por primera vez de las mujeres llucmajoreres al trabajo profesional, las llamadas riveteres. La conexión entre espacio y tradición zapatera parte de la recuperación de técnicas, materiales, herramientas y trabajos, gracias a los testimonios de trabajadores de las fábricas de calzado, y se formaliza con la aplicación de estos conocimientos en los diferentes elementos que conforman este espacio, sobre todo en el umbral que conecta el vestíbulo con la calle con un carácter escenográfico. La historia, los recuerdos, la tradición del pueblo y la función -actual y pasada- del edificio, se fusionan, haciendo mención al acto de ribetear, para crear un espacio de unión y de refuerzo entre generaciones, entre el pasado y el presente .

Abstract anglés:

[ENG.] Rivetar is a project that delves into the world of memories and identity linked to a place, specifically at Llucmajor, a town in the region of southern Mallorca. The project in question is contextualized in the old Teatre Recreatiu ,an old theater which, after more than 100 years being the scene of the cultural life of the town, closed its doors in 2004. The challenge is to reactivate this space that the past February became municipally owned; therefore, rivet focuses mainly on the lobby of this building with the desire to link a public building with the memory of the place where it is located, generating a new value when giving a new life the Recreatiu. The town of Llucmajor has a past strongly linked to the leather footwear industry, but this memory is fading from the general consciousness of its inhabitants. It is interesting to highlight it and make it last over time as it led to changes and development in many areas, of which we highlight the inclusion for the first time of Llucmajor women in professional work, the so-called riveteres. The connection between space and shoemaking tradition is part of the recovery of techniques, materials, tools and work, thanks to the testimonies of workers in the shoe factories, and is formalized with the application of this knowledge in the different elements that make up this space , especially on the threshold that connects the lobby with the street with a scenic character. The history, the memories, the tradition of the town and the function -current and past- of the building, merge to create a space of union and reinforcement between generations, between the past and the present.

Peces incloses:

Maquetes i prototips

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Jaume_Isabel_Rivetar.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download isabeljaume_tfg_setembre07.pdf

Video del projecte

rivetar rivetar rivetar rivetar rivetar