Reshell

Reshell Gemma de Mingo Ferron

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E1

Abstract català:

Aquest projecte neix principalment d’una inquietut personal, com és el desig de fer una investigació material extensa que sigui el principal pilar del treball, per així, com a dissenyadora, buscar altres materials nous que ens permetin tenir diferents formalitzacions i estar connectades a un altre nivell amb l’objecte de disseny. Un altre motiu és la preocupació, tant individual com col·lectiva, pel nostre planeta. Estem tan acostumats a l’estil de vida d’utilitzar i tirar que no veiem el desastrós impacte que això pot provocar en la Terra. El problema és que veiem tan normal aquest estil de vida que no concebem un altre. I existeix. I està al nostre abast. A vegades inclús arriba a ser més econòmic, però el que és realment difícil és arribar a canviar una cultura i uns hàbits que ja tenim implantats, i aquí és on el disseny ha d’aportar solucions, recursos, així com estètica i noves possibilitats. Una altra inquietut parteix de la mirada com a dissenyadora, relacionant-ho amb el context social, econòmic i antropològic que estem vivint actualment (COVID-19). Tenint en compte que hem d’evitar processos industrials deslocalitzats i els materials tan contaminants, com el plàstic, que aquesta ens proporciona, hem de trobar una alternativa, ja sigui autogestionant, reciclant o reutilitzant. Amb aquest projecte es pretén buscar un altre ús als residus orgànics que qualsevol persona pugui tenir a casa, explotant el material i utilitzant-lo per substituir altres més perjudicials pel medi ambient. Tenint en compte que el disseny de producte respon a la època i context en el qual es dissenya, el principal objectiu és aprendre el procés de disseny i de fabricació d’objectes icònics del segle XX, transportant-los a l’actualitat i adaptant-los a les necessitats i realitats socials, econòmiques i ambientals en les quals vivim, així com a les problemàtiques actuals. També aconseguir fer una biblioteca de materials experimentats amb els quals poder jugar i adaptar segons les necessitats, coneixent-ne alguns nous i aprenent els límits i característiques de cada un a mesura que es va formalitzant l’objecte final, és a dir, conèixer nous materials i posar-los en ús.

Abstract espanyol:

Este proyecto nace principalmente de una inquietud personal, como es el deseo de hacer una investigación material extensa que sea el principal pilar del trabajo para así, como diseñadora, buscar otros materiales nuevos que nos permitan tener diferentes formalizaciones y estar conectados a otro nivel con el objeto de diseño. Otro motivo es la preocupación, tanto individual como colectiva por cuidar nuestro planeta. Estamos tan acostumbrados al estilo de vida de usar y tirar que no vemos el desastroso impacto que esto puede causar en la Tierra. El problema es que vemos tan normal este estilo de vida que no concebemos otro. Y existe. Y está a nuestro alcance. A veces incluso llega a ser más económico, pero lo difícil es llegar a cambiar una cultura y unos hábitos que ya tenemos implantados, y aquí el diseño debe aportar soluciones y recursos, así como estéticas y nuevas posibiliades. Otra inquietud parte de la mirada como diseñadora, relacionandolo con el contexto social, económico y antropológico que estamos viviendo actualmente (COVID-19). Teniendo en cuenta que tenemos que evitar procesos industrializados deslocalizados y los materiales contaminantes, como el plástico, que esta nos proporciona, tenemos que encontrar una alternativa, ya sea autogestionando, reciclando o reutilizando. Teniendo en cuenta que el diseño de producto responde a la época y contexto en el cual se diseña, con este proyecto se pretende buscar otro uso a los residuos orgánicos que cualquier persona pueda tener en casa, explotando el material y utilizándolo para sustituir otros más dañinos para el medio ambiente. El principal objetivo es aprender el proceso de diseño y de fabricación de objetos icónicos del siglo XX, transportándolos a la actualidad y adaptándolos a las necesidades y realidades sociales, económicas y ambientales en las que vivimos. También conseguir hacer una biblioteca de materiales experimentados con los que poder jugar y adaptar según las necesidades, conociendo algunos nuevos y aprendiendo los límites y características de cada uno a medida que se va formalizando el objeto final, es decir, conocer nuevos materiales y ponerlos en uso.

Abstract anglés:

This project was mainly born out of a personal desire to start an investigation of different materials, it being the main support of the research so that I, as a designer, will be able to search other materials that allow us to have different formalizations and a connection with the object, on another level. Another aim is the worry, not only personal, but global, for our planet. We are so used to a “use and throw” kind of lifestyle that we don’t see the massive negative impact this could cause to the Earth. The problem is that we consider this lifestyle to be normal and we don’t believe in another. And it exists. And it’s within reach. Sometimes it’s even cheaper, but the difficult part is to be able to change a culture and habits that we have already implanted, and here is where design has to bring new solutions, tools, aesthetics and other possibilities. On the other hand, another reason for starting this research is from the designer’s perspective, in association with the social, economical and anthropological context in which we are living nowadays (COVID-19). Considering we have to avoid industries and the polluting materials they create, such as plastic, we have to find a way, an alternative, which allows us to self-manage, recycle or reuse our own supplies. Having in mind that product desing answers to the time and context in which it is being designed, this project is focused on finding other uses to organic waste, the ones that anybody can have at home, and use them at their maximum potential, manipulating them so that they can replace other materials that are harmful to our planet. The main objective is to learn the process of designing and manufacture some of the most iconic objects of design of the 20th century, taking them to our actual context and adapting them to the social, economical and environmental necessities and realities in which we live nowadays. The aim is also to be able to create a library of new materials with which we can play and adapt to our necessities, getting to know some new materials and learning their limits and characteristics while we produce the final object, so, getting to know new materials and actually using them.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download RESHELL_GEMMA_DE_MINGO.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download RESHELL_GEMMA_DE_MINGO_1.pdf
Reshell Reshell Reshell Reshell Reshell