Public intimacy

Public intimacy Laia Espuña Planas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E1

Abstract català:

Mitjançant l'anàlisi i la investigació aquest projecte pretén generar una sèrie de productes amb la intenció de crear espais d'intimitat per a l'usuari en l'espai públic. La idea del projecte neix de la necessitat personal d'apropar l'individu als seus pensaments i sentiments més profunds, d'intimar amb un mateix i/o de manera col·lectiva portant aquesta relació fora de les parets de la llar, lloc a què comunament s'associa la intimitat. Per tant, el projecte comptarà amb peces per al seu ús individual però també per al seu ús compartit o ambdós usos, si s'ha dissenyat perquè així sigui. La intimitat sempre ha estat un tema que ha cridat la meva atenció ja que com a concepte té un significat molt ampli i a l'anar lligada a el subconscient de cada persona s'entén o interpreta de manera diferent per a cada un. Cal destacar que les diferents peces a dissenyar no tenen un ús específic, ja que és l'usuari qui li atribueix la funció que necessita, d'aquesta manera el ventall de possibilitats d'ús s'estén. Finalment, pretén poder portar la intimitat a altres llocs readaptant els productes a diferents parcs o altres espais públics.

Abstract espanyol:

Mediante el análisis y la investigación este proyecto pretende generar una serie de productos con la intención de crear lugares de intimidad para el usuario en el espacio público. La idea del proyecto nace de la necesidad personal de acercar al individuo a sus pensamientos y sentimientos más profundos, de intimar con uno mismo y/o de manera colectiva llevando esta relación fuera de las paredes del hogar, lugar al que comunmente se asocia la intimidad. Por lo tanto, el proyecto contará con piezas para su uso individual pero también para su uso compartido o ambos usos, si se ha diseñado para que así sea. La intimidad siempre ha sido un tema que ha llamado mi atención ya que como concepto tiene un significado muy amplio y al ir ligada al subconsciente de cada persona se entiende o interpreta de manera distinta para cada uno. Cabe destacar que las distintas piezas a diseñar no tienen un uso específico, pues es el usuario quien le atribuye la función que necesita, de este modo el abanico de posibilidades de uso se extiende. Por último, pretende poder llevar la intimidad a otros lugares readaptando los productos a distintos parques u otros espacios públicos.

Abstract anglés:

Through analysis and research, this project aims to generate a series of products with the intention of creating intimate places for the user in public space. The idea of ​​the project is born from the personal need to bring the individual closer to their deepest thoughts and feelings, to become intimate with oneself and/or collectively taking this relationship outside the walls of the home, a place that intimacy is commonly associated with. Therefore, the project will have pieces for their individual use but also for their shared use or both uses, if it has been designed so. Intimacy has always been a subject that has caught my attention since as a concept it has a very broad meaning and when it is linked to the subconscious of each person it is understood or interpreted differently for each one. It should be noted that the different pieces to be designed do not have a specific use, since it is the user who attributes the function they need, thus the range of possibilities of use is extended. Finally, it aims to be able to bring privacy to other places by readapting the products to different parks or other public spaces.

Peces incloses:

Maquetes i prototips
Public intimacy Public intimacy