Physica

Physica Cristina Orozco

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

Aquest projecte pretén explorar les relacions canviants entre tecnologia, fantasia i realitat. Dissenyant un entorn imaginari a través de representacions hiperrealistes que alterin el disseny espacial i sensorial, observant com la captació visual crea un espai intermedi. Experimentar per crear un ambient que relacioni un estat d'ànim positiu a través de l'color i les formes buscant pau, relaxació i energia. Escapant de la realitat, creant un entorn immersiu multisensorial, per treure els usuaris del que és habitual i crear una experiència memorable, considerant els cinc sentits captats de forma únicament visual. L'objectiu és produir plaer visual mitjançant la bellesa, una bellesa parcialment irreal per la seva manera de creació digital. S'investigarà com el disseny digital apel·la directament a les sensacions i a el processament sensorial. El centre de el projecte són els corals, animals purament sensitius, però darrere d'aquest món fantàstic i gairebé desconegut per a nosaltres, hi ha una situació alarmant. El blanquejament. Coneixerem el problema que hem provocat en els esculls donant rellevància i visibilitat a aquesta causa. La metodologia utilitzada serà mitjançant l'ús de programari 3D. Amb ella es investigaran i experimentaran les noves estètiques que poden oferir els programari digitals actuals, utilitzant la tecnologia no només per a visualitzar idees preexistents sinó per a modificar, explorar i experimentar, donant un altre enfocament a el procés de disseny i generant altres codis estètics. El resultat serà una sèrie de visualitzacions digitals, a més, a causa de el confinament es transformarà una d'aquestes imatges mitjançant la tècnica artesanal de el punt de creu, com a nova forma de representació i construcció mitjançant colors i creus, permetent-nos comparar una tècnica digital i analògica. Aquesta proposta de disseny és purament experiencial, gràcies al nostre cervell que percep els colors, textures i harmonies, amb l'objectiu de mostrar aquesta relació directa de la nostra ment i influenciar la percepció de l'usuari. El nostre cos és el que rep i construeix les sensacions de manera inconscient i individual, és a dir, podem afirmar que no tots sentim ni percebem per igual. Què sentiràs tu?

Abstract espanyol:

Este proyecto pretende explorar las relaciones cambiantes entre tecnología, fantasía y realidad. Diseñando un entorno imaginario a través de representaciones hiperrealistas que alteren el diseño espacial y sensorial, observando cómo la captación visual crea un espacio intermedio. Experimentar para crear un ambiente que relacione un estado de ánimo positivo a través del color y las formas buscando paz, relajación y energía. Escapando de la realidad, creando un entorno inmersivo multisensorial, para sacar a los usuarios de lo habitual y crear una experiencia memorable, considerando los cinco sentidos captados de forma únicamente visual. El objetivo es producir placer visual mediante la belleza, una belleza parcialmente irreal por su modo de creación digital. Se investigará cómo el diseño digital apela directamente a las sensaciones y al procesamiento sensorial. El centro del proyecto son los corales, animales puramente sensitivos, pero detrás de este mundo fantástico y casi desconocido para nosotros, hay una situación alarmante. El blanqueamiento. Conoceremos el problema que hemos provocado en los arrecifes dando relevancia y visibilidad a esta causa. La metodología utilizada será mediante el uso de software 3D. Con ella se investigarán y experimentarán las nuevas estéticas que pueden ofrecer los software digitales actuales, utilizando la tecnología no sólo para visualizar ideas preexistentes, sino para modificar, explorar y experimentar, dando otro enfoque al proceso de diseño y generando otros códigos estéticos. El resultado será una serie de visualizaciones digitales, además, debido al confinamiento se transformará una de estas imágenes mediante la técnica artesanal del punto de cruz, como nueva forma de representación y construcción mediante colores y cruces, permitiéndonos comparar una técnica digital con una manual. Esta propuesta de diseño es puramente experiencial, gracias a nuestro cerebro que percibe los colores, texturas y armonías, con el objetivo de mostrar esta relación directa de nuestra mente e influenciar la percepción del usuario. Nuestro cuerpo es el que recibe y construye las sensaciones de manera inconsciente e individual, es decir, podemos afirmar que no todos sentimos ni percibimos por igual. ¿Qué sentirás tú?

Abstract anglés:

This project aims to explore the changing relationships between technology, fantasy and reality. Designing an imaginary environment through hyperrealistic representations that alter the spatial and sensory design, observing how visual capture creates an intermediate space. Experiment to create an environment that connects a positive state of mind through color and shapes, seeking peace, relaxation and energy. Escaping from reality, creating an immersive multi-sensory environment, to get users out of the ordinary and create a memorable experience, considering the five senses captured in a uniquely visual way. The objective is to produce visual pleasure through beauty, a partially unreal beauty due to its digital creation mode. We will investigate how digital design directly appeals to sensation and sensory processing. Corals are the center of the project, purely sensitive animals, but behind this fantastic world and almost unknown to us, there is an alarming situation. Whitening. We will know the problem that we have caused in the reefs giving relevance and visibility to this cause. The methodology used will be through the use of 3D software. With it, they will investigate and experiment with the new aesthetics that current digital software can offer, using technology not only to visualize pre-existing ideas but to modify, explore and experiment, giving another approach to the design process and generating other aesthetic codes. The result will be a series of digital visualizations, in addition, due to the confinement, one of these images will be transformed using the artisan technique of the cross stitch, as a new form of representation and construction through colors and crosses, allowing us to compare a digital and analog technique. This design proposal is purely experiential, thanks to our brain that perceives colors, textures and harmonies, with the aim of showing this direct relationship of our mind and influencing the user's perception. Our body is the one that receives and builds the sensations in an unconscious and individual way, that is, we can affirm that not all of us feel or perceive equally. What will you feel?

Peces incloses:

Peces inmersives

Memòria definitiva del projecte

Download OROZCOCRISTINA_TFG2020_PHYSICATFG2_3.pdf

Informació complementaria del projecte

Cómo apela el diseño digital 3D a las sensaciones | Instagram: @physica.tfg

Informació complementaria del projecte

Cómo apela el diseño digital 3D a las sensaciones | Instagram: @physica.tfg