OBJETOS DE UNA VIDA

OBJETOS DE UNA VIDA Aina Farzón Tejedor

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

¿Els objectes tenen memòria? En aquest projecte pretenc estudiar el món dels objectes, específicament el de les seves memòries. Per aquesta raó he realitzat una profunda investigació sobre la memòria i sobre els objectes per separat, fent una profunda anàlisi i comparacions entre diferents autors que en algun moment de les seves vides han parlat d’aquests temes. Després d’aquesta investigació per separat, s’ha fet una profunda anàlisi sobre la relació existent entre MEMÒRIA - OBJECTE, ajuntant els dos termes i fent una anàlisi exhaustiva sobre aquesta relació, sobre la memòria dels objectes. D’una banda, els objectes són capaços de contenir un significat i generar records personals, aquests fomenten la nostra memòria, ens fan recordar i reviure fets i moments, i alhora, els objectes alberguen records propis i rastres d’aquells als quals van pertànyer al seu moment; és l’objecte qui ens recorda a nosaltres. D’altra banda, l’objecte té memòria per si mateix, ens parla del transcurs de la seva vida a partir de les seves marques, rastres i petjades, ens parlen de tots aquests fets i persones que els han viscut, així com l’ús que han tingut i els espais en què han habitat i actuat. Aquesta investigació s’ha focalitzat en el descobriment d’un espai de memòria trobat en la meva pròpia casa i dels objectes que hi resideixen en ell. Aquests Objectes trobats van ser rescatats de l’oblit amb la finalitat de recuperar i revalorar les seves memòries a partir de la realització d’un disseny expositiu per a ells. En aquest disseny expositiu no es mostrarà l’objecte com a tal, com una peça, sinó que es mostraran les seves memòries. Aquestes seran mostrades sense la necessitat que ningú intervingui per ells perquè ens expliquin el que aquest objecte va viure, sinó que serà el mateix objecte, a través dels seus rastres, marques i petjades qui ens explicarà i mostrarà la seva vida, i amb ella, la seva memòria.

Abstract espanyol:

En este proyecto pretendo estudiar el mundo de los objetos, específicamente el de sus memorias. Para esto he realizado una profunda investigación sobre la memoria y sobre los objetos por separado, haciendo un profundo análisis y comparaciones entre diferentes autores que en algún momento de sus vidas han hablado de estos temas. Después de esta investigación por separado, se ha hecho un minucioso análisis sobre la relación existente entre MEMORIA – OBJETO, juntando los dos términos y haciendo un análisis exhaustivo sobre esta relación, sobre la memoria de los objetos. Por una parte, los objetos son capaces de contener un significado y generar recuerdos personales, estos fomentan nuestra memoria, nos hacen recordar y revivir hechos y momentos, y a la vez, los objetos albergan recuerdos propios y rastros de aquellos a los que pertenecieron en su momento; es decir, el objeto también nos recuerda a nosotros. Por otra parte, el objeto tiene memoria por si mismo, nos habla del transcurso de su vida a partir de sus marcas, rastros y huellas, nos hablan de todos esos hechos y personas que los han vivido, así como el uso que han tenido y los espacios en los que han habitado y actuado. Esta investigación se va a focalizar en el descubrimiento de un espacio de memoria encontrado en mi propio hogar y de los objetos que residen en él. Estos Objetos encontrados van a ser rescatados del olvido con la finalidad de recuperar y volver a poner en el mundo sus memorias a partir de realizar un diseño expositivo para ellos. En este diseño expositivo no se mostrará el objeto como tal, como una pieza, sino que se mostraran sus memorias. Estas serán mostradas sin la necesidad de que nadie intervenga por ellos para que nos cuenten lo que ese objeto vivió. Será el propio objeto, a través de sus rastros, marcas y huellas quién nos explicará y contará su vida, y con ella, su memoria.

Abstract anglés:

Do objects have memory? In this project I pretend to study the world of objects, specifically that of their memories. For this I have carried out a deep investigation on memory and on objects separately, making a deep analysis and comparisons between different authors who at some point in their lives have spoken about these topics. After this separate investigation, an in-depth analysis has been made of the relationship between MEMORY - OBJECT, joining the two terms and making an exhaustive analysis of this relationship, on the memory of objects. On the one hand, objects are capable of containing meaning and generating personal memories, these promote our memory, make us remember and relive events and moments, and at the same time, objects have their own memories and traces of those to whom they belonged in their moment. On the other hand, the object has memory by itself, it tells us about the course of its life from its marks, traces and footprints, they tell us about all those events and people who have lived them, as well as the use they have had and the spaces in which they have lived and acted. This research will focus on the discovery of a memory space found in my own home and the objects that reside in it. These found objects are going to be rescued from oblivion in order to recover and revalue their memories by making an exposition design for them. In this exposition design the object won’t be shown as such, as a piece, its memories will be shown. These will be shown without the need for anyone to intervene for them to tell us what that object lived, it will be the object itself, through its traces, marks and footprints, who will explain and tell us about his life, and with it, his memory.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download farzon_aina_tfg.pdf