Memoria Anegada

Memoria Anegada Aitana Serrà Cornudella

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mariona Benedito

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E3

Abstract català:

Els objectius principals d’aquest projecte són conscienciar i fer reflexionar a la societat sobre el record d’espais de memòria. Treballant amb llocs ja oblidats per alguns, que gradualment aniran desapareixent de les nostres platges i la seva història amb ells. Focalitzant la recerca en la tipologia d’espai bunqueritzat, aquest treball té com a finalitat aconseguir recuperar i reutilitzar el búnquer. Mitjançant una extensa recopilació d’arxius, fets històrics i records entorn a aquesta zona, junt amb l’estudi de referents que tracten el mateix tema, dissenyar una intervenció en forma d’instal·lació artística, pensada per a ser vista des de la platja on s’assenta actualment el búnquer. Aquesta acció farà que l’espectador sigui conscient del futur pròxim inevitable que viurà aquest espai de memòria, la desaparició, degut a la pujada del nivell de la mar a causa del canvi climàtic. Aquest treball vol territorialitzar la memòria i fer del passat recent un document viu per a l’aprenentatge i la reflexió. La intenció és rescatar aquests espais oblidats i fer que continuïn formant part de la nostra memòria col·lectiva. Pel que respecta a la metodologia de treball, s’han investigat els fets que constitueixen la història i memòria d’aquest espai, col·leccionant records i històries del passat i present, creant cartografies i plans de la seva situació geogràfica, aconseguint aquesta constel·lació d’informació al voltant de l’espai del búnquer. [Búnquer. Memòria anegada. Memòria històrica. Oblit. Records. Ofegar. Abandonar. Extinció. Reflexionar]

Abstract espanyol:

Los objetivos principales de este proyecto son concienciar y hacer reflexionar a la sociedad sobre el recuerdo de espacios de memoria. Trabajando con lugares ya olvidados por algunos, que paulatinamente irán desapareciendo de nuestras playas y su historia con ellos. Focalizando la investigación en la tipología de espacio bunquerizado, este trabajo tiene como finalidad conseguir recuperar y reutilizar el búnquer. Mediante una extensa recopilación de archivos, hechos históricos y recuerdos entorno a esta zona, junto al estudio de referentes que tratan el mismo tema, diseñar una intervención en forma de instalación artística, pensada para ser vista desde la playa donde se asienta actualmente el búnquer. Esta acción hará que el espectador sea consciente del futuro próximo inevitable que vivirá este espacio de memoria, la desaparición, debido de la subida del nivel del mar causada por el cambio climático. Este trabajo quiere territorializar la memoria y hacer del pasado reciente un documento vivo para el aprendizaje y la reflexión. La intención es rescatar estos espacios olvidados y hacer que sigan formando parte de la nuestra memoria colectiva. Por lo que respecta a la metodología de trabajo, se han investigado los hechos que constituyen la historia y memoria de este espacio, coleccionado recuerdos e historias del pasado y presente, creado cartografías y planos de su situación geográfica, consiguiendo esta constelación de información alrededor del espacio búnquer. [Búnquer. Memoria anegada. Memoria histórica. Olvido. Recuerdos. Ahogar. Abandono. Extinción. Reflexionar]

Abstract anglés:

The main purpose of this project is to raise awareness and make society reflect about the memories of the place with memory. Working with places already forgotten by some, which will gradually disappear from our beaches and their history with them. Focusing the research on the typology of bunkerized space, this work aims to recover and reuse the bunker. Through an extensive collection of files, historical facts and memories around this area, together with the study of references that deal with the same subject, this intervention will take the shape of an artistic installation, designed to be viewed from the beach, where the bunker currently lays down. This action will make the viewer aware of the inevitable future that this space will sufer, the disappearance, due to the rise in sea level caused by climate change This work wishes to territorialize memory and make the recent past a living document for learning and reflection. The intention is to rescue these spaces and make them continue to be part of our collective memory. Regarding the work methodology, the facts that constitute the history and memory of this space have been investigated through a collection of memories and stories from past and present, creating cartographies and plans of its geographical location, obtaining this constellation of information around the bunker. {Bunker. Memoria anegada (drown memory). Historical Memory. Oblivion. Memories. Drown. Abandoned. Extinction. Reflect]

Peces incloses:

Peces inmersives

Video del projecte