Kara

Kara Anna Roma Gómez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

Kara és un projecte que neix de la inquietud sobre com ens relacionem amb tot allò que ens envolta; amb els altres cossos, i amb un mateix. Vivim en una modernitat immediata, automatitzada, que deixa de banda l’ús de l’experimentació, la contemplació i tot allò que relaciona amb la sensibilitat. Kara, és una paraula usada en alguns pobles natius malais, segons descriu Le Breton (2012), per designar la pell de qualsevol cos; des de la humana, animal fins a l’escorça d’un arbre. A partir aquesta idea, el present treball posa l’accent en el concepte de pell com a òrgan i intermediari directe amb l’entorn, el món exterior, que recobreix i protegeix a qualsevol ésser humà i no humà. Per respondre a aquest concepte, es dissenyen relacions, processos, taxonomies que permeten atorgar tant a un conjunt com a una sola peça, característiques, capes, textures i formes pròpies de la pell. Creant, a més, un discurs entre l’objecte i subjecte, interior i l’exterior; de dins cap a fora i viceversa, a través dels dissenys, igual que el que estableix la pell amb els cossos. La investigació del projecte se centra en com treballar les idees anteriors a partir de l’experimentació amb diferents processos de ceràmica. L’ús d’aquesta tècnica com a metodologia d’aprenentatge a través de l’observació, l’experimentació, el treball manual i el contacte directe amb la matèria per crear, construir i idear. Explorant més enllà del que s’entén com un tractament artesanal i incorporant noves maneres de concebre la matèria, l’argila, dissenyant procediments adequats per a cada taxonomia-peça. Establint, amb tot això, un diàleg més actual, adaptat als nous materialismes i paradigmes del disseny. Generar un conjunt d’elements i formes que, més enllà del seu aspecte i possible funció, reivindiquin un disseny epistèmic, on el valor remeti, també, en els processos, la investigació i el sensible.

Abstract espanyol:

Kara es un proyecto que nace de la inquietud sobre cómo nos relacionamos con todo aquello que nos rodea; con los otros cuerpos, y con uno mismo. Vivimos en una modernidad inmediata, automatizada, cual deja de lado el uso de la experimentación, la contemplación y todo aquello relacionado con la sensibilidad. Kara, es una palabra usada en algunos pueblos nativos malayos, según describe Le Breton (2012), para designar la piel de cualquier cuerpo; des de la humana, animal hasta la corteza de un árbol. A partir esta idea, el presente trabajo hace hincapié en el concepto de piel como órgano e intermediario directo con el entorno, el mundo exterior, que recubre y protege a cualquier ser humano y no humano. Para responder a dicho concepto, se diseñan relaciones, procesos, taxonomías que permiten otorgarle tanto a un conjunto como a una sola pieza, características, capas, texturas y formas propias de la piel. Creando, además, un discurso entre el objeto y sujeto, interior y el exterior; de dentro hacia fuera y viceversa, a través de los diseños, al igual que el que establece la piel con los cuerpos. La investigación del proyecto se centra en cómo trabajar las ideas anteriores a partir de la experimentación con distintos procesos de cerámica. El uso de dicha técnica como metodología de aprendizaje a través de la observación, la experimentación, el trabajo manual y el contacto directo con la materia para crear, construir e idear. Explorando más allá de lo que se entiende como un tratamiento artesanal e incorporando nuevas maneras de concebir la materia, la arcilla, diseñando procedimientos adecuados para cada taxonomía-pieza. Estableciendo, con todo ello, un diálogo más actual, adaptado a los nuevos materialismos y paradigmas del diseño. Generar un conjunto de elementos y formas que, más allá de su aspecto y posible función, reivindiquen un diseño epistémico, donde el valor remita, también, en los procesos, la investigación y lo sensible.

Abstract anglés:

Kara is a project that arises from the concern about how we relate to everything that surrounds us; with the other bodies, and with oneself. We live in an immediate, automated modernity, which leaves aside the use of experimentation, contemplation and everything related to sensitivity. Kara, is a word used in some native Malaysian towns, as described by Le Breton (2012), to designate the skin of any body; from human, animal to the bark of a tree. Based on this idea, the present work emphasizes the concept of skin as an organ and direct intermediary with the whole, the outside world, which covers and protects any human and non-human being. To respond to this concept, relationships, processes, taxonomies are designed that allow to give both a set and a single piece, characteristics, layers, textures and forms of the skin. Furthermore, creating a discourse between the object and the subject, interior and exterior; from the inside out and vice versa, through the designs, like the one that establishes the skin with the bodies. The research of the project focuses on how to work on the above ideas from experimentation with different ceramic processes. The use of this technique as a learning methodology through observation, experimentation, manual work and direct contact with matter to create, build and devise. Exploring beyond what is understood as an artisanal treatment and incorporating new ways of conceiving matter, clay, designed appropriate procedures for each taxonomy-piece. Establishing, with all this, a more current dialogue, adapted to the new materialisms and paradigms of design. Generating a set of elements and forms that, beyond their appearance and possible function, claim an epistemic design, where the value refers, also in processes, research and the sensible.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TFG_Definitiu08_07_compressed.pdf
Kara Kara Kara Kara Kara Kara