Habitar Jugant

Habitar Jugant Clàudia Gómez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

Fins el dia d’avui, el joc (tan a nivell conceptual com objectual) ha agafat una gran varietat de connotacions diferents. Tot i així, també cal recalcar la gran quantitat de prejudicis que s’han anat creant entorn aquest concepte: “el joc només té activitat en el món infantil”, “el joc només té vinculació amb les joguines”, “el joc només serveix com a passatemps”, etc. Doncs bé, tal com diu Benjamin, W. al seu llibre “Juguetes” (Edició 2015): “El juguete no debe su razón de ser tan sólo al espíritu infantil sino que es también reflejo del proceso de construcción de la sociedad". Aquesta és una bona reflexió per començar a tractar el joc des de la premisa del disseny d’espais físics. Com intervé o pot intervenir aquest factor en la construcció del nostre entorn, els nostres hàbits i els espais que habitem cada dia? És així com aquest projecte investiga com es pot adaptar el joc amb totes les seves implicacions en la generació d’espais físics, dins d’un marc contextual concret i actual. En altres paraules, la determinació del joc com a metodologia de disseny d’espais. Dins del període de confinament domèstic viscut aquest any 2020 per combatre la pandèmia de la COVID-19, ens endinsem a les cases de la gent per analitzar com habiten 24 hores al dia sota el mateix sostre i dins de les mateixes parets. Però sobretot, ens interessa veure com les persones interactuen amb aquest espai i tot allò que els envolta per tal de trobar un benestar físic i emocional. Amb aquesta investigació es tindrà la voluntat d’evidenciar i trencar amb l’espai domèstic estandarditzat des de la perspectiva del mobiliari, per tal de reivindicar i empoderar les diferents maneres d’habitar a través d’una proposta d’objectes reprogramables i actius que tingui com a principal objectiu acompanyar a les persones en el transcurs de la seva vida. Però sobretot, que les facin sentir “com a casa”.

Abstract espanyol:

Hasta día de hoy, el juego (tan a nivel conceptual como objetual) ha prendido una gran variedad de connotaciones diferentes. Aún así, también hace falta remarcar la gran cantidad de prejuicios que se han ido creando entorno este concepto: “el juego solo tiene actividad en el mundo infantil”, “el juego solo tiene vinculación con los juguetes”, “el juego solo sirve como pasatiempo”, etc. Pues bien, tal y como dice Benjamin, W. en su libro “Juguetes” (Edición 2015): “El juguete no debe su razón de ser tan sólo al espíritu infantil sino que es también reflejo del proceso de construcción de la sociedad". Esta es una buena reflexión para empezar a tratar en juego des de la premisa del diseño de espacios físicos. ¿Cómo interviene o puede intervenir este factor en la construcción de nuestro entorno, nuestros hábitos y los espacios que habitamos cada día? Así pues, este proyecto investiga como se puede adaptar el juego con todas sus implicaciones en la generación de espacios físicos, dentro de un marco contextual concreto y actual. En otras palabras, la determinación del juego como metodología de diseño de espacios. Dentro del período de confinamiento doméstico vivido este año 2020 para combatir la pandemia de la COVID-19, nos adentramos en las casas de la gente para analizar cómo habitan 24 horas al día bajo el mismo techo y dentro las mismas paredes. Pero sobre todo, nos interesa ver cómo las personas interactuan en este espacio y todo aquello que les rodea por tal encontrar un bienestar físico y emocional. Con esta investigación se tendrá la voluntad d’evidenciar y romper con el espacio doméstico estandarizado des de la perspectiva del mobiliario, por tal de reivindicar y empoderar las diferentes maneras de habitar a través de una propuesta de objetos reprogramables y activos que tengan como principal objetivo acompañar a las personas en el transcurso de su vida. Pero, sobre todo, que les hagan sentir “como en casa”.

Abstract anglés:

Since these days, the game (as a concept and as an object) has taken a huge variety of connotations. However, it’s important to realize all the fake ideas that have been created around this concept: the game exists only in the childwood world, the game only has a vinculation with toys, the game only is useful as a pastime, etc. So, as Benjamin, W. says in his book “Juguetes” (2015 Edition): "El juguete no debe su razón de ser tan sólo al espíritu infantil sino que es también reflejo del proceso de construcción de la sociedad". This is a good reflection to start treating the game from the physical space design perspective. How can the game take part in our environment construction, our habits and the spaces when we habit every day? For this reason, this project researches how can the game be adapted with all its implications in the creation of physical spaces, in a specific and contemporary context. In other words, the game as a methodology of space design. During the domestic confinement period lived this 2020 year in order to fight COVID-19 virus, we go into people’s homes to analyze how they habit 24 hours a day under the same roof and within the same walls. But above all, we are interested in seeing how people interact in this space and everything around it in order to find physical and emotional well-being. This research will aim to show and broke the standardized domestic space from the furniture perspective, in order to claim and empower the different ways to habit through a reprogrammable and active objects design that its main objective is to go with people in the course of their lives. But above all, make them feel “like home”.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Habitar_Jugant_Claudia_Gomez_2.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Habitar_Jugant_Claudia_Gomez_3.pdf

Video del projecte