Habitar el Umbral

Habitar el Umbral Andrea Cases Solà

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

Quan passegem per les ciutats, ens trobem que cada vegada hi ha menys llocs on les persones poden interactuar entre elles. En aquests moments sembla que l'espai públic s'està reinventant pels vianants i trobades entre veïns. Trobem ciutats plenes de llindars que separen un espai interior, que el podríem anomenar privat, d'un altre exterior, que podria ser públic. Però, on queda aquest llindar entre aquests espais? Habitar el umbral, se centra en la ciutat de Barcelona, on mitjançant l'observació de diferents districtes i barris, es detecta una arquitectura tradicional, basada en el modernisme. Veiem com segons el barri canvien de tipologia, entrades d'edificis obertes al públic, espais separats per tanques o portes, llindars tractats més des dels límits mitjançant vidres o reixes, etc. Per una altra banda, la relació que trobem a la ciutat respecte a la naturalesa s'ha anat perdent, arribant a una desconnexió i accentuant-se en situacions límits com l'actual, per la COVID, on es percep la necessitat de conviure amb ella. És per això, que aquest projecte, posa en evidència aquesta situació observada en l'actualitat i treballa els llindars com espais de relació, en concret en llindars d'una comunitat de veïns, a través de la recuperació de la relació entre l'home - naturalesa. Es tindrà en compte la sostenibilitat pel desenvolupament del procés, treballant el cicle de vida de l'estructura. Mitjançant un circuit tancat que no contempla la producció de residus i permet evocar a un nou procés d'origen. Habitar el umbral proposa, la creació de dos dispositius formats per estructures modulars. Aconseguint així, activar els llindars i generar un espai d'hibridació, tant veïnal com social, mitjançant diferents activitats. Un nou espai en forma de paràsit que passa a ser part de façana i el llindar, que t'invita a utilitzar-lo. La idea és que mitjançant aquest dispositiu, tant la comunitat de veïns com la resta de la societat, recuperi els vincles amb el món vegetal de manera més propera i quotidiana.

Abstract espanyol:

Cuando paseamos por las ciudades nos encontramos que hay pocos lugares donde las personas puedan interaccionar entre ellas. En estos momentos parece que el espacio público se està reinventando para peatones y para los encuentros entre vecinos. Encontramos ciudades llenas de umbrales que separan un espacio interior, que podríamos llamar privado, de otro exterior, que podría ser público. ¿Pero qué ocurre en ese umbral entre los dos espacios? Habitar el umbral, se centra en la ciudad de Barcelona, donde mediante la observación de distintos distritos y barrios, se detecta una arquitectura tradicional basada en el modernismo. Vemos como según el barrio, cambian de tipología, entradas de edificios abiertas al público, espacios separados por vallas o puertas, umbrales tratados más desde límites a través de un cristal o una verja, etc. Por otro lado, la relación en la ciudad entre nosotros y la naturaleza se ha ido perdiendo, llegando a una desconexión y acentuándose en situaciones límites como la actual, por el COVID, donde se percibe la necesidad de convivir con ella. Es por eso que este proyecto pone en evidencia esta situación observada en la actualidad y trabaja con los umbrales como espacios de relación, en concreto en el de una comunidad de vecinos, a través de la recuperación de relación entre hombre - naturaleza. Se tendrá en consideración la sostenibilidad para el desarrollo del proceso, trabajando el ciclo de vida desde la estructura. Mediante un circuito cerrado que no contemple la producción de residuos y permita cerrar la cadena con un nuevo proceso de origen. Habitar el umbral propone, la creación de dos dispositivos formados por estructuras modulares. Consiguiendo así, activar el umbral y generar un espacio de hibridación, tanto vecinal como social, mediante diferentes actividades. Un nuevo espacio a modo de parásito que pasa a ser parte de la fachada y el umbral, que te invita a ser usado. La idea es que mediante este dispositivo, tanto la comunidad de vecinos como el resto de la sociedad, recupere los vínculos con el mundo vegetal de una manera más cercana y cotidiana.

Abstract anglés:

When we walk through the cities we can find a few places where people can interact with each other. Nowadays it seems like the public space is being reinvented for pedestrians and for the neighbourhood gatherings. We can find cities with several thresholds dividing an interior space, which can be called private, and an exterior space, which can be public. But what happens in this threshold between both spaces? Habitar el umbral, is focused on the city of Barcelona, whereby observing different districts and neighbourhoods, a traditional architecture based on modernism is detected. We can see how the topology of the thresholds changes depending on the neighbourhood, such as the building entrances open to the public, spaces separated with fences or doors, thresholds treated more like limits through a glass or a railing. Furthermore, the relation in the city between human and nature has been lost, up to a point of having a disconnection and accentuated in limit situations as the lived with the COVID, where the need of coexisting with nature can be perceived. Is for those reasons that this project puts in evidence this situation observed in the current days and it works with the thresholds like relational spaces, specifically on the threshold in a community of neighbours, through the recovery of the relationship between human and nature. The sustainability will be taken into consideration for the development of the process, working the life cycle from the structure. By means of a closed circle, which doesn't take into account the creation of waste and allowing the closure of the chain with a new process from the source. Habitar el umbral propose, the creation of two devices based on modular structures. Achieving the threshold activation and generating a hybridization space, both neighbouring and social, through different activities. A new space as a parasite that becomes part of the facade and of the threshold, inviting to be used. The idea is that through this device, either the community of neighbours and the rest of the society, recover the links with nature in a closer and quotidian way.

Peces incloses:

Altres (a detallar en el següent camp)

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Dosier_Habitar_el_umbral.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download TFG_Habitarelumbral.pdf

Video del projecte