Fabricación digital: del diseño al producto

Fabricación digital: del diseño al producto Íngrid Gorgori Ras

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

L’objectiu principal del projecte és entendre quin és el rol del dissenyador en el nou escenari de la fabricació digital, que alguns catal·loguen de revolució tecnológica; i com es veuen modificats els processos de disseny, prototipat i fabricació fins a arribar al producte final i a l’usuari en comparació a la fabricació tradicional. També s’analitzarà quin lloc ocupen els dissenyadors quan s’utilitza la fabricació digital, des del disseny fins a la producció final, quin control tenen sobre aquests processos i com es relacionen amb aquestes noves eines. Així com el lloc que ocupen dins de la comunitat maker i de la cultura lliure del compartir coneixement. S’investigarà quins avantatges ens poroposa la fabricació digital enfront de la fabricació tradicional i es comprovarà la seva accessibilitat econòmica i tècnica tant per a dissenyadors com per a altres usuaris. S’intentarà respondre a totes aquestes preguntes a través de l’experimentació, en la que es dissenyarà i fabricarà una làmpada i es posarà a disposició d’altres usuaris de manera online per a fer possible la seva rèplica en altres llocs. El procés es realitzarà amb una impressora 3D i buscant ajuda a la xarxa sobre la part tècnica que comporta el disseny d’una làmpada. D’aquesta manera, es podrà comprobar l’accessibilitat a les eines i tècniques necessàries per a dur a terme el projecte mitjançant comunitats online existents. En aquesta investigació ens preguntarem també si la fabricació digital ens permet produir objectes fàcilment modificables i adaptables en el temps a les circumstàncies i canvis del nostre entorn. Així com analitzar la sostenibilitat ambiental, econòmica i social d’aquests processos.

Abstract espanyol:

El proyecto tiene como objetivo principal entender cuál es el rol del diseñador en el nuevo escenario de la fabricación digital, que algunos catalogan de revolución tecnológica; y cómo se ven modificados los procesos de diseño, prototipado y fabricación hasta llegar al producto final y a su usuario en comparación a la fabricación tradicional. También se analizará qué lugar ocupan los diseñadores cuando se usa la fabricación digital, desde el diseño hasta la producción final, qué control tienen en estos procesos y cómo se relacionan con estas nuevas herramientas. Así como el lugar que ocupan dentro de la comunidad maker y de la cultura libre del compartir conocimiento. Se investigará qué ventajas propone la fabricación digital frente a la fabricación tradicional y e comprobará su accesibilidad económica y técnica, tanto para diseñadores como para usuarios. Se intentará responder a las preguntas anteriores a través de la experimentación, en la que se diseñará y fabricará una lámpara, y se pondrá a disposición de otros usuarios de forma online para replicarla en otros lugares. El proceso se realizará con una impresora 3D y buscando ayuda en la red sobre toda la parte técnica que conlleva el diseño de una lámpara. De ese modo, se podrá comprobar la accesibilidad a las herramientas y técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto a través de las comunidades online existentes. En esta investigación nos preguntaremos también si la fabricación digital nos permite producir objetos fácilmente modificables y adaptables en el tiempo a las circunstancias y cambios de nuestro entorno. Así como analizar la sostenibilidad ambiental, económica y social de estos procesos.

Abstract anglés:

The main objective of this project is to understand the designer’s role is in the new scenario of digital fabrication, which some people classify as a technological revolution; and how the design, prototyping and manufacturing processes are modified until reaching the final product and the final user compared to traditional manufacturing. It will also analyze the place that designers occupy while using digital fabrication from the design to the final production, the control they have in these processes and how they relate to these new tools. As well as the place they occupy within the maker community and the free culture of shared knowledge. We will analyze the advantages that digital fabrication offers us compared to traditional manufacturing and we will check its economic and technical accessibility for designers and users. The intention is to answer the questions above through experimentation, in which a lamp will be designed, manufactured and available for other users online to replicate it elsewhere. The process will be carried out with a 3D printer, looking for support on the Internet about all the technical parts involved while designing a lamp. In this way, the accessibility to the tools and the necessary techniques to carry out the project through the existing online communities will be verified. In this research we will also ask ourselves if digital fabrication allows us to produce objects that are easily modifiable and adaptable over time to the circumstances and changes in our environment. As well as analyze the environmental, economic and social sustainability of these processes.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TFG_Ingrid_Gorgori_2.pdf
Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto Fabricación digital: del diseño al producto