CONTRATO NATURA

CONTRATO NATURA Cristina Hernandez Macià

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Genoveva Carrión

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

CONTRACTE NATURA presenta el resultat d’un procés d’investigació artística, estética y per descomptat, obertament creatiu connectat a l’espai natural arrelat en un aquí i ara radical. Una caixa d’eines per pensar i fer, que obre un espai temps com a figura experimental a través dels olors acollits en la memòria. Aquest aprenentatge suposa un acte d’experimentació creativa, pues implica evitar la certesa dels llocs coneguts per a mantenir-nos atents a múltiples canvis i perspectives d’enteniment. L’afecció al lloc, la identitat del lloc i la identitat social apareixen com a principals conceptes amb els que abordar processos d’interacció de les persones en els seus entorns i els seus principals efectes. Es planteja la crisi mediambiental desde l’experimentació sensorial i la imaginació, però també, des de la responsabilitat, la urgencia i la cura mutua. Per aprendre a viure i sentir en un planeta irreversiblement ferit mitjançant la realització d’experiències d’impacte mediambiental i olfactiu des de l’encreuament de l’art i les ciències naturals. Existeix una connexió directa entre l’olor, el record, el present i el passat, treballant llavors en un espai atemporal que ens transporta per un instant a un període de temps concret de la nostra vida (Proust, M (1913)) i fer-nos reviure sentiments i emocions a través d’un procés purament fisiològic. És per això, que es pretén explicar l’experiència de la naturalesa d’un lloc aprenent a valorar les seves qualitats sensorials, a sentir-se dins de l’entorn, a olora’l i recórre’l, entenent que la naturalesa no hi és per a nosaltres, sinó que és un lloc on viuen molts organismes i nosaltres només som un més. Una historia de canvi, de com els organismes s’adapten, muten, es barregen, competeixen i colaboren per a sobreviure en entorns constantment inestables, dibuixant un ecosistema de pràctiques pel pensament imaginatiu que demanda aquest temps de turbulències.

Abstract espanyol:

CONTRATO NATURA presenta el resultado de un proceso de investigación artística, estética y desde luego, abiertamente creativo conectado al espacio natural arraigado en un aquí y ahora radical. Una caja de herramientas para pensar y hacer, que abre un espacio tiempo como figura experimental a través de los olores acogidos en la memoria. Este aprendizaje supone un acto de experimentación creativa, pues implica evitar la certidumbre de los lugares conocidos para mantenernos atentos a múltiplescambios y perspectivas de entendimiento. El apego al lugar, la identidad del lugar y la identidad social aparecen como principales conceptos con los que abordar procesos de interacción de las personas en sus entornos y sus principales efectos. Se plantea la crisis medioambiental desde la experimentación sensorial y la imaginación, pero también, desde la responsabilidad, la urgencia y el cuidado mutuo. Para aprender a vivir y sentir en un planeta irreversiblemente herido mediante la realización de experiencias de impacto medioambiental y olfativo desde el cruce del arte y las ciencias naturales. Existe una conexión directa entre el olor, el recuerdo, el presente y el pasado, trabajando entonces en un espacio atemporal que hace transportarnos por un instante a un período de tiempo concreto de nuestra vida (Proust, M (1913)) y hacer revivir sentimientos y emociones a través de un proceso puramente fisiológico. Es por ello, que se pretende explicar la experiencia de la naturaleza de un lugar aprendiendo a valorar sus cualidades sensoriales, a sentirse dentro del entorno, a olerlo y recorrerlo, entendiendo que la naturaleza no está ahí para nosotros, sino que es un lugar donde viven muchos organismos y nosotros solo somos uno más. Una historia de cambio, de cómo los organismos se adaptan, mutan, se mezclan, compiten y colaboran para sobrevivir en entornos constantemente inestables, dibujando un ecosistema de prácticas para el pensamiento imaginativo que demanda este tiempo de turbulencias.

Abstract anglés:

CONTRATO NATURA is the result of an artistic, aesthetic and totally creative investigation process on the natural environment rooted in a radical here and now. It’s a tool box which allows to expand one’s way of thinking and doing by presenting an experimental environment constrained to all the scents compiled in the project report. This way of learning calls for an act of creativity experimentation, as it implies avoiding the certainty of all known places in order to stay alert to several changes and understand perspectives. The bond with the space, and both its identity and the social identity become main concepts which are used to carry an interaction process on how people behave in their environment and its prime effects. The climate change crisis is contemplated from a sensorial experimentation and an imaginative point of view, whilst also approaching it from a responsible, urgent and thoughtful origin. To learn how to live and feel in an irreversibly wounded planet through odour experiences with an environmental impact while converging art and natural science in one piece. As there’s a clear connection between the scent, the memory, the present and the past, working in an atemporal space and taking a momentum approach permits one to flow into a specific period of time in our lives (Proust, M (1913)) and revives feelings and emotions by means of a purely physiological process. For that reason the main goal of this work is to explain the nature of a place learning to value its sensorial qualities, whilst being welcomed into one’s surroundings, smell a place, sense its scent and wander it, understanding that nature is not there for us to take advantage of, but a place where many organisms live, besides the humankind. It becomes then a shape-shifter story on how these beings adapt, mutate, mix themselves, compete, and collaborate to survive in a constantly unstable environment. As a result we have a framed ecosystem of imaginative ways of doing, highly demanded in these conflicted times.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download tfg_cristina_hernandez_contrato_natura_1.pdf

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte