Botánica digital y tejidos circulares

Botánica digital y tejidos circulares Ruth González Garcia

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mariona Benedito

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

Botànica digital i teixits circulars, neix d’una inquietud personal cap a la generació de formes orgàniques aparentment aleatòries, aquelles que segons Deleuze, coincideixen, i no per casualitat, amb la mateixa forma de la bellesa. Una anàlisi que troba l’origen a l’organicitat present en els objectes artesanals, i fa un recorregut per la gènesi cel·lular i el creixement orgànic d’una planta. En un marc multidisciplinari, el projecte caracteritzat per una comprensió heurística del procés de creixement vegetal, funciona com a frontissa partint d’un coneixement visual mimetitzat a través d’objectes tridimensionals. Un disseny generatiu que, a partir d’un sistema paramètric, tradueix el creixement vegetal en digital, generant estructures orgàniques digitals. Així, l’orgànic assoleix un triple valor: inicialment estètic, però, simultàniament, epistemològic i didàctic que s’articula a través de tres exploracions de la forma orgànica. Una primera anàlisi que examina la creació de formes orgàniques aleatòries generades mitjançant la intuïció i la modificació naive de la geometria. Un segon procés que concreta, a partir de sis dobles recipients, els paràmetres de creixement de les seves respectives espècies vegetals. En un tercer i últim capítol, es treballa la materialitat artesana aplicant les variables de manera analògica i deixant que el diàleg entre mà i matèria determini la forma final.

Abstract espanyol:

Botánica digital y tejidos circulares, nace de una inquietud personal hacia la generación de formas orgánicas aparentemente aleatorias, aquellas que según Deleuze coinciden, y no por casualidad, con la forma misma de lo bello. Un análisis que parte de la organicidad presente en los objetos artesanales, pasando por la génesis celular y el crecimiento de una planta. En un marco multidisciplinar, el proyecto caracterizado por una comprensión heurística del proceso de crecimiento vegetal, funciona como bisagra partiendo de un conocimiento visual mimetizado a través de objetos tridimensionales. Un diseño generativo que, a partir de un sistema de modelado paramétrico, traduce el crecimiento vegetal a digital, generando estructuras orgánicas digitales. Así lo orgánico adquiere un triple valor: inicialmente estético, pero, simultáneamente, epistemológico y didáctico que se articula a través de tres exploraciones distintas de la forma orgánica. Un primer análisis que parte de la creación de formas orgánicas aleatorias generadas mediante la intuición y la modificación naive de la geometría. Un segundo proceso que concreta, a partir de seis recipientes dobles, los parámetros de crecimiento de sus respectivas especies vegetales. En un tercer y último capítulo, se trabaja la materialidad artesana aplicando las variables de forma analógica y dejando que el diálogo mano-materia determine la forma final.

Abstract anglés:

Digital botany and circular network, is the result of a personal attraction towards the generation of organic forms that seem to be random, those ones that according to Deleuze, seem to be coincident, and not by chance, with the very form of the beautiful. An analysis that starts from the organicity present in the artisanal objects, going through the cell genesis and the growth of a plant. In a multidisciplinary framework, the project characterized by a heuristic understanding of the plant growth process, it works as a hinge from a visual knowledge mimicked through three-dimensional objects. A generative design that, from a parametric modeling system, translates plant-to-digital growth, generating digital organic structures. Thus the organic acquires a triple value: initially aesthetic, but, simultaneously, epistemological and didactic, which is articulated by three different explorations of organic forms. A first analysis that starts from the creation of random organic shapes generated by the intuition and naive modification of the geometry. A second process that specifies, from six double vessels, the growth parameters of their respective plant species. In a third and final chapter, craftsman materiality is worked on by applying variables analogously and letting the hand-matéria dialogue determine the final shape.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria definitiva del projecte

Download Botanica_digital__Ruth_Gonzalez.pdf

Video del projecte

Botánica digital y tejidos circulares Botánica digital y tejidos circulares Botánica digital y tejidos circulares Botánica digital y tejidos circulares