BIO BAGAZO

BIO BAGAZO Meri Blade Monclús

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mariona Benedito

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E1

Abstract català:

Aquesta investigació pretén portar al límit la paraula sostenibilitat fent un projecte que no tan sols treballi el concepte material o energètic de sostenibilitat, sinó que s’ampliï a nous camps com el social o l’econòmic. Vivim en un context on cada vegada és més present la decepció de la societat davant la gestió globalitzada que no genera polítiques sostenibles ni diverses. En resposta a això els ciutadans s’organitzen i generen espais més localitzats i autogestionats creats des de l’usuari i per l’usuari. Espais que s’adapten a les necessitats de la societat. Aquest projecte comença amb l’anàlisi d’un barri de Barcelona, ​​Sants i les seves iniciatives veïnals que operen al marge de l’ajuntament. A partir d’aquests col·lectius busco generar teixit social a través d’un projecte de disseny circular. Entre elles trobo una iniciativa que s’impulsa des de Can Batlló, el taller de cervesa artesana. Aquest col·lectiu genera uns 100 quilos de residu per cada 500 litres de cervesa. Aquest residu rep el nom de bagàs i és el punt de partida del projecte. La intenció és habilitar un nou espai a Can Batlló que albergui el projecte de taller d’investigació biomaterial. L’objectiu és investigar les possibilitats que té aquest residu amb diferents aglomerants naturals per aconseguir un material resistent i biodegradable. El projecte pretén retornar el residu al recinte transformant-lo en quelcom útil per a les activitats que es realitzen. Bio-bagazo col·labora amb altres projectes de Can Batlló generant processos circulars i amb residu 0. De la mateixa manera que el taller de cervesa proporciona el bagàs al projecte de recerca biomaterial, aquest últim proporciona estris a la nova cooperativa de Can Batlló la Cantina, que es defineix com un espai de restauració de qualitat, sostenible i transformadora. D’aquesta manera en lloc d’utilitzar els típics estris de bar, s’utilitzen els productes fets de bioplàstic que són més sostenibles, més econòmics i no generen residu. A més a més es visibilitza el projecte i el procés amb el simple fet de beure una cervesa. El mateix producte es converteix en un objecte crític que fa qüestionar a l’usuari sobre els materials que fem servir en la nostra vida quotidiana i les alternatives que poden existir. Seguint amb aquesta idea de sostenibilitat holística aquest projecte té la intenció d’estar a l’abast de tothom. D’una banda estant disponible en plataformes de codi obert. D’altra banda generar tallers oberts a altres espais col·lectius de barri, perquè el disseny pugui ser conegut i produït pels usuaris. D’aquesta manera a més a més de dissenyar un procés circular i sostenible materialment, també genera un procés sostenible socialment aplicant una metodologia que visibilitza el procés i enforteix el teixit social fent partícip a l’usuari del propi disseny empoderant-lo i activant-lo.

Abstract espanyol:

Esta investigación pretende llevar al límite la palabra sostenibilidad haciendo un proyecto que no solo trabaje con el concepto material o energético de sostenibilidad, sino que se amplíe a nuevos campos como el social o económico. Vivimos en un contexto donde cada vez es más latente la decepción de la sociedad frente a la gestión globalizada que no genera políticas sostenibles ni diversas. En respuesta a esto los ciudadanos se organizan y generan espacios más localizados y autogestionados creados desde el usuario y para el usuario. Espacios que se adaptan a las necesidades de la sociedad. Este proyecto empieza por el análisis de un barrio de Barcelona, Sants y sus iniciativas vecinales que operan al margen del ayuntamiento. A partir de estos colectivos busco generar tejido social a través de un proyecto de diseño circular. Entre ellas encuentro una iniciativa que se impulsa desde Can Batlló, el taller de cerveza artesana. Este colectivo genera unos 100 quilos de residuo por cada 500 litros de cerveza. Este residuo recibe el nombre de Bagazo y es el punto de partida del proyecto. La intención es habilitar un nuevo espacio en Can Batlló que albergue el proyecto de taller de investigación biomaterial. El objetivo es investigar las posibilidades que tiene este residuo con diferentes aglomerantes naturales para conseguir un material resistente y biodegradable. El proyecto pretende devolver el residuo al recinto transformadolo en algo útil para las actividades que se realizan. Bio-bagazo colabora con otros proyectos de Can Batlló generando procesos circulares y con residuo 0. De la misma forma que el taller de cerveza proporciona el Bagazo al proyecto de investigación Biomaterial, este ultimo proporciona utensilios a la nueva cooperativa de Can Batlló la Cantina, que se define como un espacio de restauración de calidad , sostenible y transformadora. De esta forma en lugar de utilizar los típicos utensilios de bar, se utilizan los productos hechos de bioplastico que son más sostenibles, más económicos y no generan residuo. Además se visibiliza el proyecto y el proceso con el simple hecho de beber una cerveza. El propio producto se convierte en un objeto critico que hace cuestionar al usuario sobre los materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana y las alternativas que pueden existir. Siguiendo con esta idea de sostenibilidad holística este proyecto tiene la intención de estar al alcance de todo el mundo. Por un lado estando disponible en plataformas de condigo abierto. Por otro lado generar unos talleres abiertos en otros espacios colectivos del barrio, para que el diseño pueda ser conocido y producido por los usuarios. De esta forma además de diseñar un proceso circular y sostenible materialmente, también genera un proceso sostenible socialmente aplicando una metodología que visibiliza el proceso y fortalece el tejido social haciendo partícipe al usuario del propio diseño empoderándolo y activándolo.

Abstract anglés:

This research aims to push the limits of the term “sustainability” through a project that not only involves the material and energy fields of sustainability, but also new approaches related to social and economic fields. We live in a context in which a general disappointment with the globalized and non-sustainable political management is getting more and more obvious. What citizens do to face this situation is to organize themselves to promote more local and self-managed spaces. Those spaces are created by users and for users, and they adapt to the needs of our society. This project started with an analysis of a neighbourhood in Barcelona: Sants and its community initiatives that operate independently of the city council. From these initiatives I aim to generate a social net through a circular design project. Among some of them, I found an initiative created in Can Batlló: a craft beer workshop. The organization generates like 100 kilograms of waste every 500 litres of produced beer. This “beer waste” is called bagasse and becomes the starting point of the project. My intention is to implement a new space in Can Batlló to host the biomaterial investigation workshop. The goal is to explore the possibilities of this material when mixed with multiple natural binders in order to find a resistant and biodegradable material. The project aims to put the waste back to that space but transformed into something useful for the activities developed. “Bio-bagazo” cooperates in other projects in Can Batlló generating circular design processes with zero waste. As the craft beer workshop provides the biomaterial investigation project with bagasse, this one provides tools for the new cooperative in Can Batlló called La Cantina. It is defined as a high quality, sustainable and transforming catering space. That means that instead of having the traditional tools used in bars and pubs, they use products made by bioplastic which are more sustainable, affordable and zero waste. In addition, both the project and the process get more visualization with the simple action of drinking a beer. The product becomes a critical object that makes the user reflect about the materials we use in our daily life and about all the alternatives that exist. Following with the idea of holistic sustainability, the project aims to be reachable for everybody. On one hand, it is available in open code platforms. On the other hand, open workshops can be created in other spaces of the neighbourhood, so that more users get to know and produce the design. This way, a circular designed and sustainable process is created not only in the material approach but also in the social one. The methodology makes the process visible and strengthens the social net, and it also promotes the participation of the user in the design, something that empowers and activates the citizens.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download BIOBAGAZO_MERI_BLADE_TFG.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download BIOBAGAZO_MERI_BLADE_TFG_1.pdf

Informació complementaria del projecte

PAGINA WEB DEL PROYECTO: https://blademeri3.wixsite.com/canbatllo-biobagazo

Video del projecte

Video 2 del projecte

Video 3 del projecte

Informació complementaria del projecte

PAGINA WEB DEL PROYECTO: https://blademeri3.wixsite.com/canbatllo-biobagazo

BIO BAGAZO BIO BAGAZO BIO BAGAZO BIO BAGAZO BIO BAGAZO