2.069

2.069 Marta Chavarrias Velix

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Francisco Díaz

Tribunal:

TRIBUNAL ESPAI E2

Abstract català:

El projecte “2.069” sorgeix a partir d’un espai públic que a gairebé no té activitat, aquesta plaça està situada al municipi de Castellar del Vallès, situat a la comarca del Vallès Occidental. L’espai que s’està tre- ballant no ha estat sempre un parc, sinó que eren horts, fins que al 2003 comencen les obres per a convertir els horts en plaça i blocs de pisos amb un total de 45 habitatges, al 2004 es van acabar les obres i va quedar inaugurada la nova plaça. Malgrat la remodelació que es va dur a terme, aquest espai no té un ús de plaça sinó que és solament un espai de pas. A través d’un anàlisi de l’entorn s’intenta conèixer el potencial, deficiències i necessitats de la plaça i el veïnat per a com- prendre la situació actual i proposar una millora. Com a resposta a aquesta problemàtica es fa una proposta de dis- seny a través d’una intervenció mínima, que consisteix en la col·lo- cació d’una estructura desplegable a la part inferior de l’espai, que consta de 6 mòduls i cadascun d’aquests ofereix un espai per a un ús diferent. Aquesta estructura aquesta feta de perfils d’acer i fusta tracta- da per a exteriors, els mòduls desplegables compten amb unes rodes amb fre per a poder moure’ls i amb un pestell de fixació al sòl per a més seguretat. Aquest disseny està enfocat a tota mena de públic però sobretot als nens, ja que està situat a la zona cèntrica del munici- pi; també s’ha dissenyat un mòdul per a gossos, ja que molts veïns els passegen per aquesta plaça. La resta de mòduls poden usar-se per qualsevol mena de públic, ja que s’han dissenyat zones de descans, lectura o actes culturals. Les parts fixes de l’estructura consten d’una il·luminació LED a la nit i el mòdul dissenyat per a gossos amb abeu- radors integrats, amb instal·lació d’aigua corrent. Un projecte de disseny que té com a objectiu la reactivació d’un es- pai públic, a través d’una intervenció mínima, que pretén que aquest espai torni a ser usat pels veïns de la zona.

Abstract espanyol:

El proyecto “2.069” surge a partir de un espacio público que ape- nas tiene actividad, esta plaza está situada en el municipio de Caste- llar del Vallès, situado en la comarca del Vallès Occidental. El espacio que se está trabajando no ha sido siempre un parque, sino que eran huertos, hasta que en el 2003 empiezan las obras para convertir los huertos en plaza y bloques de pisos con un total de 45 viviendas, en 2004 se terminaron las obras y quedó inaugurada la nueva plaza. A pesar de la remodelación que se llevó a cabo este espacio no tiene un uso de plaza sino que es solamente un espacio de paso. A través de un análisis del entorno se intenta conocer el potencial, deficiencias y necesidades de la plaza y el vecindario para comprender la situación actual y proponer una mejora. Como respuesta a esta problemática se hace una propuesta de dise- ño a través de una intervención mínima, que consiste en la coloca- ción de una estructura desplegable en la parte inferior del espacio, que consta de 6 módulos y cada uno de estos ofrece un espacio para un uso distinto. Esta estructura esta hecha de perfiles de acero y ma- dera tratada para exteriores, los módulos desplegables cuentan con unas ruedas con freno para poder moverlos y con un pestillo de fija- ción al suelo para más seguridad. Este diseño está enfocado a todo tipo de público pero sobre todo a los niños, ya que está situado en la zona céntrica del municipio; también se ha diseñado un módulo para los perros, ya que muchos vecinos los pasean por esta plaza. El resto de módulos pueden usarse por cualquier tipo de público, ya que se han diseñado zonas de descanso, lectura o actos culturales. Las partes fijas de la estructura constan de una iluminación LED por la noche y el módulo diseñado para perros con bebederos integrados, con insta- lación de agua corriente. Un proyecto de diseño que tiene como objetivo la reactivación de un espacio público, a través de una intervención mínima, que pretende que este espacio vuelva a ser usado por los vecinos de la zona.

Abstract anglés:

The “2.069” project comes up from a public space with little activity. This square is located in the municipality of Castellar del Vallès, in the Vallès Occidental region. The space has not always been a park, for previously there were orchards. In 2003 works began to convert the or- chards into a square and blocks of apartments, with a total of 45 flats. By 2004 the works were completed and the new square was inaugu- rated. Despite the remodelling that was carried out, this space does not have a use of a square but the one of a transit space. The analysis of the environment attempts to determine the potential, deficiencies and needs of the square and the neighbourhood, in order to unders- tand the current situation and propose an improvement As an answer to this matter, a design proposal has been made throu- gh minimal intervention, which consists of placing a folding structure at the bottom of the space, form by 6 modules, each of them offering a space for a different use. This structure is made of steel profiles and wood with an outdoor coating. To give mobility to the folding modu- les, wheels with brakes have been installed. They count as well with a ground-fixing latch for more security. The design has been thought to be used by all kinds of public but especially children, since it is located in the central area of the town. Considering that many neighbors walk their dogs in the area, a module designed for them has been added to the project. The rest of the modules can be used by any type of pu- blic, since areas for resting, reading or any cultural events have been designed. The fixed parts of the structure have LED lighting at night. The module designed for dogs has integrated drinking fountains, with running water installation. This project is a design aiming to reactivate the public space through a minimal intervention with the purpose of returning the square to the neighbors in the area.

Peces incloses:

Altres (a detallar en el següent camp)

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download 0_chavarrias.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download MEMORIA_FINAL_DIGITAL.pdf

Informació complementaria del projecte

El projecte inclou imatges de representació gràfica de la proposta de disseny

Informació complementaria del projecte

El projecte inclou imatges de representació gràfica de la proposta de disseny