Tinc un secret

Tinc un secret Sandra Rodríguez Lozano

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

Tinc un secret és un curtmetratge d’animació que pretén sensibilitzar sobre els abusos sexuals infantils per tal que aquests deixin de ser considerats com a tema tabú, a més de donar a conèixer les associacions i fundacions que treballen en contra d’aquest tipus d’abús. El projecte parteix de la necessitat de donar visibilitat a causes socials que no disposen de pressupost per invertir en disseny per tal de donar-se a conèixer, el disseny al servei de la societat. L’objectiu principal del projecte és donar veu a les víctimes d’abusos sexuals infantils. Per aquest motiu i per tal de cercar l’empatia amb les víctimes, es descarta focalitzar-lo en la violència de l’agressió, ja que aquesta podria portar a la seva estigmatització. L’animació pretén, contràriament, incentivar la seguretat de les víctimes i afavorir l’autoconfiança perquè aquestes se sentin capaces de revelar els abusos. Per tal d‘elaborar un audiovisual adequat, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica específica sobre abusos sexuals infantils, sobre algunes de les referències escrites per víctimes d’aquests, s’ha consultat a associacions i fundacions que lluiten en contra de l’abús sexual infantil i s’han entrevistat també a psicòlogues professionals especialitzades en aquest àmbit. La recerca també s’ha centrat en l’anàlisi de diferents antecedents audiovisuals que tracten els abusos sexuals infantils per tal de poder detectar quins aspectes d’aquests es representen, on es dirigeix l’empatia de l’espectador i a quin públic va dirigit.

Abstract espanyol:

Tengo un secreto es un cortometraje de animación que pretende sensibilizar sobre los abusos sexuales infantiles para que estos dejen de ser considerados como un tema tabú, además de dar a conocer las asociaciones y fundaciones que trabajan en contra de estos. El proyecto parte de la necesidad de dar visibilidad a causas sociales que no disponen de presupuesto para invertir en diseño para darse a conocer, el diseño al servicio de la sociedad. El objetivo principal del proyecto es dar voz a las víctimas de abusos sexuales infantiles. Por este motivo y por buscar la empatía con las víctimas, se descarta focalizarlo en la violencia de la agresión, ya que hacerlo podría llevar a su estigmatización. La animación pretende, por el contrario, incentivar la seguridad de las víctimas y favorecer la autoconfianza para que estas se sientan capaces de revelar los abusos. Para elaborar un audiovisual adecuado, se ha realizado una búsqueda bibliogràfica específica sobre abusos sexuales infantiles, sobre algunas de las referèncias escritas por víctimas de estos, se ha contactado con asociaciones y fundaciones que luchan en contra del abuso sexual infantil y también se han entrevistado a psicólogas profesionales especializadas en este àmbito. La búsqueda también se ha centrado en el análisis de diferentes antecedentes audiovisuales que tratan los abusos sexuales infantiles para poder detectar qué aspectos de estos se representan, dónde se dirige la empatía del espectador y a qué público va dirigido.

Abstract anglés:

I have a secret is an animated short film seeking to raise awareness of child sexual abuse, and to fight against its stigmatization, as well as to bring attention to the organizations and institutions who pursue similar goals. This project responds to the need to bring attention to social causes lacking the funds to invest in design in order to publicize themselves, therefore being an instance of design at the service of society. This project’s main objective is giving a voice to victims of child secual abuse. For this reason, and in order to seek empathization with the victims, it was decided that its focus should be cast away from violence in the abuse, as it was considered that doing so would cause the stigmatization of the victims. This animated short, therefore, intends quite the opposite: to incentivize victims’ safety and to improve their self-confidence to encourage them to report the abuse. In order to meet the aforementioned targets, bibliographical research has been conducted specifically on child sexual abuse-related material, as well as written accounts by victims. Furthermore, organizations and institutions fighting child sexual abuse and psychologists specialized in the subject at hand have been consulted. Research for this project has focused on analysing precedent audiovisual pieces tackling the same subject in order to pinpoint which aspects of child sexual abuse are emphasized, when is the viewer called to empathy and to which type of public it is aimed.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download memoriatfg_sandra_rodriguez_final_3.pdf

Video del projecte