Sòlid-Líquid-Gos

Sòlid-Líquid-Gos Víctor Gómez Planelles

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A5

Abstract català:

Antropocentrisme, colonialisme, eurocentrisme, especisme, racisme, capitalisme neoliberal, acceleracionisme, productivisme, logocentrisme i falogocentrisme, individualisme, egocentrisme i narcisisme, heteropatriarcat. Ens sembla que algun ens n'hem deixat. Oh-dearism! (Curtis, 2009) Quins temps de tempesta! Des del bell mig d'aquest ecosistema —que assumeix com naturals la violència i la competició en la comunicació, així com l'esdeveniment de situacions de marginalitat, de desigualtat, de dominació i d'exercici i abús de poder— ens proposem construir, sobretot simbòlicament, ponts —com vies alternatives— cap a una perifèria que contempli i abraci la diferència, és a dir, que s'estructuri horitzontalment i en comunitat. Reivindiquem la urgència i la necessitat de posar en crisi els sistemes mitològics —en tant que es basen en relats hipotètics, cada vegada més alienants— d'aquest escenari hegemònic occidental, i, en conseqüència, els símbols, codis, rituals, dispositius, etc., que en resulten —tan humans, tan artificials!—, sota els quals es legitima la subordinació i l'abús no només de la nostra espècie, sinó de tota aquella naturalesa que fins a dia d'avui hom ha sigut capaç de capturar sense gairebé cessar, d'extreure'n profit. La nostra proposta, en Sòlid-Líquid-Gos, consisteix en localitzar diversos d'aquests símbols amb la intenció de dislocar-los i reterritorialitzar-los —transfigurar-los— a través de la performance. Ens referim a assignar o atribuir altres valors o usos a tals símbols en l'espai obert, nòmade i llis (Deleuze; Guattari, 2004) de la performativitat, procurant no repetir allò mateix que volem criticar. Aquest desmantellament —i re-mantellament— ha pres forma en tres projectes —o formalitzacions— independents: Jenga: Manifesto, Tot caurà pel seu propi pes i Rebis, la grella (o Hipòtesi d'un desastre), on hem procurat, a través de l'ús de la metàfora —burlesca alhora que serena—, posar de manifest les violències implícites dels dispositius que hem posat en joc. Sòlid-Líquid-Gos esdevé un posicionament polític personal, així com un ecosistema lúdic i autocrític que es situa entre la grotesquerie i la sobirania, en vaivé, gaudint de la multiplicitat de l'entremig.

Abstract espanyol:

Antropocentrismo, colonialismo, eurocentrismo, especismo, racismo, capitalismo neoliberal, aceleracionismo, productivismo, logocentrismo y falogocentrismo, individualismo, egocentrismo y narcisismo, heteropatriarcado. Nos parece que alguno nos hemos dejado. Oh-dearism! (Curtis, 2009) ¡Qué tiempos de tormenta! Desde el corazón de este ecosistema —que asume como naturales la violencia y la competición en la comunicación, así como el devenir de situaciones de marginalidad, de desigualdad, de dominación y de ejercicio y abuso de poder— nos proponemos construir, sobre todo simbólicamente, puentes —como vías alternativas— hacia una periferia que contemple y abrace la diferencia, es decir, que se estructure horizontalmente y en comunidad. Reivindicamos la urgencia y la necesidad de cuestionar los sistemas mitológicos —en tanto que se basan en relatos hipotéticos, cada vez más alienantes— de este escenario hegemónico occidental, y, en consecuencia, los símbolos, códigos, rituales, dispositivos, etc., que resultan —¡tan humanos, tan artificiales!—, bajo los que se legitima la subordinación y el abuso no sólo de nuestra especie, sino de toda aquella naturaleza que hasta el día de hoy la humanidad ha sido capaz de capturar sin apenas cesar, sacándole provecho. Nuestra propuesta, en Sòlid-Líquid-Gos, consiste en localizar varios de estos símbolos con la intención de dislocarlos y reterritorializarlos —transfigurarlos— a través de la performance. Nos referimos a asignar o atribuir otros valores o usos a tales símbolos en el espacio abierto, nómada y liso (Deleuze; Guattari, 2004) de la performatividad, procurando no repetir lo mismo que queremos criticar. Este desmantelamiento —y re-mantelamiento— ha tomado forma en tres proyectos —o formalizaciones— independientes: Jenga: Manifesto, Tot caurà pel seu propi pes y Rebis, la grella (o Hipòtesi d'un desastre), donde hemos procurado, a través del uso de la metáfora —burlesca a la vez que serena—, poner de manifiesto las violencias implícitas de los dispositivos que hemos puesto en juego. Sòlid-Líquid-Gos deviene un posicionamiento político personal, así como un ecosistema lúdico y autocrítico que se sitúa entre la grotesquerie y la soberanía, en vaivén, disfrutando de la multiplicidad del entremedio.

Abstract anglés:

Anthropocentrism, colonialism, Eurocentrism, speciesism, racism, neoliberal capitalism, accelerationism, productivism, logocentrism and phallogocentrism, individualism, egocentrism and narcissism, heteropatriarchy. Oh-dearism! (Curtis, 2009) What stormy times! From the very heart of this ecosystem —which assumes as natural the violence and competition in communication, as well as the event of situations of marginality, inequality, domination and exercise and abuse of power— we propose to build, specially symbolically, bridges —as alternative routes— to a periphery that contemplates and embraces difference, that is, it is structured horizontally and in community. We claim the urgency and the need to put in crisis the mythological systems —insofar as they are based on hypothetical stories, increasingly alienating— of this Western hegemonic scenario, and, consequently, the symbols, codes, rituals, devices, etc., which result —so human, so artificial!—, under which the subordination and abuse of not only of our species, but of all the nature that humanity has been able to capture without almost ceasing, taking advantage of it. Our proposal, in Sòlid-Líquid-Gos, is to locate several of these symbols with the intention of dislocating and reterritorializing them —transfiguring them— through performance. We refer to assigning or attributing other values or uses to such symbols in the open, nomadic, and smooth space (Deleuze; Guattari, 2004) of performativity, trying not to repeat the same we want to criticize. This dismantling —and re-mantling— has taken shape in three independent projects —or formalizations—: Jenga: Manifesto, Tot caurà pel seu propi pes, and Rebis, la grella (o Hipòtesi d'un desastre), in which we have tried, through the use of the metaphor —burlesque at the same time as serene— to highlight the implicit violence of the devices we have put into play. Sòlid-Líquid-Gos becomes a personal political position, as well as a playful and self-critical ecosystem that lies between the grotesque and sovereignty, in seesaw motion, enjoying the multiplicity in between.

Peces incloses:

Peces editorials, Producte, Audiovisual, Altres (a detallar en el següent camp)

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Solid-Liquid-Gos_i_Pla_de_treball_3.pdf
Sòlid-Líquid-Gos Sòlid-Líquid-Gos Sòlid-Líquid-Gos Sòlid-Líquid-Gos Sòlid-Líquid-Gos Sòlid-Líquid-Gos Sòlid-Líquid-Gos