SHIFT

SHIFT Duna Domingo López

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

Aquest projecte neix arran del meu interès personal pel discurs mediàtic sobre el Canvi Climàtic, i per la forma en què la població rep aquest tipus de missatges de conscienciació. L’infoxicació sobre aquest tema tan sensible, en qualsevol tipus de format, llenguatge i canal, fa que el públic s'hagi acostumat al missatge de l'emergència climàtica, arribant al punt “d’immunitzar-se", i costa cada vegada més aconseguir la seva atenció. El problema no és que aquest tipus de discurs no estigui ben explicat, que no hi hagi prou informació, o que no hi hagi interès pel tema, sinó que el públic està tan sobrecarregat que no presta atenció, i així no es compleix l'objectiu, que és aconseguir que s'impliquin. L'avanç de la tecnologia contemporània ha suposat canvis en com els usuaris es relacionen amb els seus dispositius i en com consumeixen continguts audiovisuals. Per això, la forma en com es busca cridar la seva atenció i mantenir el seu interès també ha d'evolucionar, de formats més passius a entorns més actius. La presentació i el tipus de narrativa també és un aspecte essencial per ajudar a crear vincles entre contingut i espectador. Per aquest motiu, s'ha investigat a quin tipus de propostes narratives és més sensible el públic d'avui dia, a fi de trobar un format òptim per a aquests discursos, més interessant i cridaner, alhora que pedagògic. "Shift" és un projecte de conscienciació sobre l'emergència climàtica, centrat en exposar com afecta l'activitat humana a la vida i hàbitats dels animals. El producte en si es planteja com una sèrie narrativa interactiva formada per petites peces d'animació 2D o "càpsules", que tenen un tema comú: presentar diferents espècies d'animals que pateixen les conseqüències de l'acció humana. En aquesta primera peça, mitjançant l'storytelling, la narrativa interactiva, i la implicació de l'usuari en la història, aconseguim que l'espectador conegui de primera mà la història de les balenes, i de forma natural se li convida a prendre consciència i a implicar-se.

Abstract espanyol:

Este proyecto surge a raíz de mi interés personal por el discurso mediático sobre el Cambio Climático y la forma en que la población recibe este tipo de mensajes de concienciación. La infoxicación sobre este tema tan sensible, en cualquier tipo de formato, lenguaje y canal, hace que el público se haya acostumbrado al mensaje de la emergencia climática, llegando al punto de “inmunizarse”, y cuesta cada vez más conseguir su atención. El problema real no es que este tipo de discurso no esté bien explicado, que no haya suficiente información o que no haya interés por el tema, sino que el público está tan sobrecargado que no presta atención, y así no se cumple el objetivo, que es conseguir que se impliquen. El avance de la tecnología contemporánea ha supuesto cambios en cómo los usuarios se relacionan con sus dispositivos y en cómo consumen contenidos audiovisuales. Por eso, la forma en cómo se busca llamar su atención y mantener su interés también tiene que evolucionar, de formatos más pasivos a entornos más activos. La presentación y el tipo de narrativa también es un aspecto esencial para ayudar a crear vínculos entre contenido y espectador. Por este motivo, se ha investigado a qué tipo de propuestas narrativas es más sensible el público de hoy en día, para encontrar un formato óptimo para estos discursos, más interesante y llamativo, a la vez que pedagógico. “Shift” es un proyecto de concienciación sobre la emergencia climática, centrado en exponer cómo afecta la actividad humana a la vida y hábitats de los animales. El producto en sí se plantea como una serie narrativa interactiva formada por pequeñas piezas de animación 2D o “cápsulas”, que tienen un tema común: presentar diferentes especies de animales que sufren las consecuencias de la acción humana. En esta primera pieza, mediante el storytelling, la narrativa interactiva, y la implicación del usuario en la historia, conseguimos que el espectador conozca de primera mano la historia de las ballenas, y de forma natural se le invita a tomar conciencia y a implicarse.

Abstract anglés:

This project arises from my personal interest in the media discourse surrounding Climate Change, and the way in which the population receives these types of awareness messages. The infoxication on this sensitive subject, in any type of format, language and channel, causes the public to become accustomed to the message of the climate emergency, reaching the point of being “desensitized'' to it, and it is increasingly difficult to get their attention. The problem doesn't lie in that this type of discourse is not well explained, that there is not enough information, or that there is no interest in the subject, but rather that the public is so overloaded that they do not pay attention, and thus the objective is not met, which is to get them involved. The latest advances in technology have brought about changes in how users interact with their devices and how they consume audiovisual content. Therefore, the way in which we seek to attract their attention and hold their interest also has to evolve, from more passive formats to more proactive environments. Presentation and narrative type is also essential to help create bonds between content and viewer. For this reason, research has been done about the type of narrative approach the public is more sensitive to, seeking an optimal format for these discourses, more engaging and interesting, as well as pedagogical. “Shift” is a project to raise awareness about the climate emergency, focused on exposing how human activity affects the life and habitats of animals. The product itself is presented as an interactive narrative series made up of 2D animation pieces or “capsules”, which have a common theme: to present different species of animals that suffer the consequences of human action. In this first piece, through storytelling, interactive narrative, and the user's involvement in the story, we get the viewer to experience firsthand the story of whales, and they are invited to become more aware and get involved.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download SHIFT_DunaDomingoLopez_1.pdf

Video del projecte