QUE HAY EN -EXO

QUE HAY EN -EXO Maria Capdevila Bochaca

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A1

Abstract català:

La creixent fragmentació urbana provocada per l’espai abstracte del capitalisme, juntament la mediació quotidiana amb les tecnologies digitals, han generat unes barreres tant físiques com virtuals que ens impedeixen sovint, comprendre la relació que tenim amb l’espai que ens envolta. En concret, allò que coneixem com a paisatge; un terme en constant transformació, que es construeix a través de la cultura de la vista de cada època històrica (1) i és objecte de domini d’un món, actualment sobremodern (2). En un context dirigit per la cultura de la híper-visualitat, i entenent el paisatge com una construcció social, es troben certs escenaris que, fora de l’ordre establert que articula els nostres centres de significat quotidians, han quedat invisibilitzats. Però com deia John Berger (3), només veiem allò que mirem, i mirar és un acte voluntari. Així doncs, des d’una visió experimental, balancejant-nos entre el món físic i el virtual, el projecte “Que hi ha a l’- exo”, és una investigació que evoluciona dibuixant un recorregut subjectiu en el desplaçament pels paisatges invisibles, posant a proba la mirada centralitzada i ortodoxa. A través de la Deriva com a eina de projecció en si mateixa, es troba, en el més enllà de la ciutat, l’espai idoni on qüestionar la invisibilitat del paisatge. Un més enllà, que indaga des de l’exotisme que suposa la multimediaticidad “del afora”, és a dir, derivant entre diferents escenaris, mitjans i llenguatges, que es tradueixen en formalitzacions que s’adapten a cada exterioritat. Per això la formalització de l’estudi es compon del multiformat i des de la barreja de mètodes, tècniques i tàctiques que assagen i s’acoblen en un discurs propi i narratiu de l’experiència pels paisatges invisibles. Un dels objectius més importants del projecte és entendre la lògica i idiosincràsia d’aquests paisatges des de l’experiència, amb la finalitat de resoldre un projecte d’investigació des de la matèria del Disseny. --- (1) La mirada que construeix cada època històrica valida un particular comportament de la percepció visual. (2)La sobremodernitat és un terme emprat per Marc Augé per pensar de manera conjunta la paradoxa de la coexistència de corrents d’uniformalizació i particularismes. Per pensar l’heterogeneïtat que contràriament crea homogeneïtat. Sobremodernitat és signe d’una lògica de l’excés que marca l’era de la immediatesa i de l’instantani. (3): Berger, John. 2016- p 8 . Modos De Ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Abstract espanyol:

La creciente fragmentación urbana provocada por el espacio abstracto del capitalismo, junto la mediación cotidiana con las tecnologías digitales, han generado unas barreras tanto físicas como virtuales que nos impiden a menudo, comprender la relación que tenemos con el espacio que nos rodea. En concreto, aquello que conocemos como paisaje; un término en constante trasformación, que se construye a través de la cultura de la vista de cada época histórica (1) y es objeto de dominio de un mundo, actualmente sobremoderno (2). En un contexto dirigido por la cultura de la hiper-visualidad, y entendiendo el paisaje como una construcción social, se encuentran ciertos escenarios que, fuera del orden establecido que articula nuestros centros de significado cotidianos, han quedado invisibilizados. Pero como decía John Berger(3), solo vemos aquello que miramos, y mirar es un acto voluntario. Así pues, desde una visión experimental, balanceándonos entre lo físico y lo virtual, el proyecto “qué hay en - exo”, es una investigación que evoluciona dibujando un recorrido subjetivo en el desplazamiento por los paisajes invisibles, poniendo a prueba la mirada centralizada y ortodoxa. A través de la Deriva como herramienta de proyección en sí misma, se encuentra, en el más allá de la ciudad, el espacio idóneo donde cuestionar la invisibilidad del paisaje. Un más allá, que indaga desde el exotismo que supone la multimediaticidad “del afuera”, es decir, derivando entre distintos escenarios, medios y lenguajes, que se traducen en formalizaciones que se adaptan a cada exterioridad. Por ello la formalización del estudio se compone del multiformato y desde la mezcla de métodos, técnicas y tácticas que ensayan y ensamblan un discurso propio y narrativo de la experiencia por los paisajes invisibles. Uno de los objetivos más importantes del proyecto es entender la lógica e idiosincrasia de estos paisajes desde la experiencia, con la finalidad de resolver un proyecto de investigación desde la materia del Diseño. --- (1) La mirada que construye cada época histórica valida un particular comportamiento de la percepción visual. (2) La sobremodernidad es un término emprado por Marc Augé para pensar de manera conjunta la paradoja de la coexistencia de corrientes de uniformalización y los particularismos. Para pensar la heterogeneidad que contrariamente crea homogeneidad. Sobremodernidad es signo de una lógica del exceso que marca la edad de la inmediatez y de lo instantáneo. (3): Berger, John. 2016- p 8 . Modos De Ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Abstract anglés:

The increasing urban fragmentation caused by the capitalism’s abstract space, together with daily mediation with digital technologies, have generated both physical and virtual barriers that often prevent us from understanding the relationship we have with the space around us. Specifically, what we know as landscape; a term in constant transformation, which is constructed through the culture of sight of each historical epoch (1) and is object to domination of a world, currently supermodern (2). In a context directed by the culture of hyper-visuality, and understanding the landscape as a social construction, there are certain scenarios that, beside the established order that articulates our daily meaning centers, have become invisible. PBut as John Berger(3) said, we only see what we look at, and looking is a voluntary act. Thus, from an experimental point of view, balancing ourselves between the physical and the virtual,the “what´s in -exo” project is an investigation that evolves by drawing a subjective path in the journey through invisible landscapes. Through the drift as a projection tool in itself, it is found, in the beyond of the city, the ideal space where to question the invisibility of the landscape. A beyond, that investigates from the exoticism that multimediaism “from the outside” supposes, that is to say, deriving between different scenarios, means and languages, which are translated into formalizations that adapt to each exteriority. For this reason, the formalization of the study is made up of the multiformat and from the mixture of methods, techniques and tactics that rehearse and assemble their own narrative discourse of the experience of invisible landscapes. One of the most important objectives of the project is to understand the logic and idiosyncrasy of these landscapes from experience, in order to solve a research project from the subject of Design. --- (1) The gaze that constructs each historical period validates a particular behavior of visual perception. (2) Over-modernity is a term used by Marc Augé to think together about the paradox of the coexistence of uniformization currents and particularisms. To think about heterogeneity that conversely creates homogeneity. Overmodernity is a sign of a logic of excess that marks the age of immediacy and instantaneousness. (3)Berger, John. 2016- p 8 . Ways of seeing. Barcelona: Gustavo Gili.

Peces incloses:

Altres (a detallar en el següent camp)

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download 0_que hay en -exo_MariaCapdevila_dilluns.pdf

Informació complementaria del projecte

El projecte resulta en diferents formats i llenguatges visuals, per tal d'adaptar-se cada un d'ells a la lògica del context i el medi, sobre el que treballen. Es compon de: 1. QUE HAY EN -EXO. Publicació. La memòria en format físic, com una peça editorial més del projecte. Ja que és en aquesta on és construeix tot el fil narratiu i es mostra el procés de cada experimentació formal en un conjunt. 2. Vídeo Assaig- TRÀNSIT 3. CMD–SHIFT-4: Peça editorial de fotografia algorítmica i procés d'investigació material. 3.1 Paisatge imprès en 3D. 4. Diari de derives, inclòs dins la peça editorial i amb vídeos de context. 5. Vídeo metàfora: Matèria.

Informació complementaria del projecte

El projecte resulta en diferents formats i llenguatges visuals, per tal d'adaptar-se cada un d'ells a la lògica del context i el medi, sobre el que treballen. Es compon de: 1. QUE HAY EN -EXO. Publicació. La memòria en format físic, com una peça editorial més del projecte. Ja que és en aquesta on és construeix tot el fil narratiu i es mostra el procés de cada experimentació formal en un conjunt. 2. Vídeo Assaig- TRÀNSIT 3. CMD–SHIFT-4: Peça editorial de fotografia algorítmica i procés d'investigació material. 3.1 Paisatge imprès en 3D. 4. Diari de derives, inclòs dins la peça editorial i amb vídeos de context. 5. Vídeo metàfora: Matèria.

QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO QUE HAY EN -EXO