Pedra, cadira, pilota

Pedra, cadira, pilota Malena Ibarz Escandell

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A1

Abstract català:

Pedra, cadira, pilota és una investigació sobre la quotidianitat i el conjunt de relacions que s'hi generen. Aquestes neixen d'una observació amb detall d'allò que és familiar i conegut: el dia a dia. El trànsit i les convergències que es creen entre els objectes, els ritmes, els rastres i les persones van dibuixant un mapa de relacions. El procés es va traçant a mesura que es viu i, per tant, encara que pugui estar planificat navega sobre la incertesa. El procés esdevé el propi projecte. A través de l'experiència i en concret, mitjançant la pràctica de la deriva, es va construint una mirada subjectiva la qual reflexiona sobre les nostres maneres de relacionar-nos amb nosaltres, entre nosaltres i l’entorn. A través de la càmera s'han anat enregistrant múltiples experiències en diversos contextos i moments. Conjuntament, aquestes gravacions conformen una constel·lació de peces audiovisuals i gràfiques que reuneixen les reflexions viscudes, centrant-se principalment en la fragilitat, les posicions de poder i el diàleg, aquests conceptes s’expliquen d’una forma metafòrica mitjançant la pedra, la cadira i la pilota. Juntament amb altres objectes, aniran apareixent al llarg del procés i tindran múltiples cares, no seran enteses des d'un binomi positiu o negatiu, sinó més aviat com un conjunt de rastres que es complementen i es transformen. I finalment, acaben construint narratives que ens parlen del vincle, l’escolta, l’observació i sobretot, de l'experiència d’allò comú.

Abstract espanyol:

Piedra, silla, pelota es una investigación sobre la cotidianidad y el conjunto de relaciones que se generan. Estas nacen de una observación con detalle de aquello que es familiar y conocido: el día a día. El tráfico y las convergencias que se crean entre los objetos, los ritmos, los rastros y las personas van dibujando un mapa de relaciones. El proceso se va trazando a medida que se vive y, por lo tanto, aunque pueda estar planificado navega sobre la incertidumbre. El proceso acontece el propio proyecto. A través de la experiencia y en concreto, mediante la práctica de la deriva, se va construyendo una mirada subjetiva la cual reflexiona sobre nuestras maneras de relacionarnos con nosotras, entre nosotras y el entorno. A través de la cámara se han ido grabando múltiples experiencias en varios contextos y momentos. Conjuntamente, estas grabaciones conforman una constelación de piezas audiovisuales y gráficas que reúnen las reflexiones vividas, centrándose principalmente en la fragilidad, las posiciones de poder y el diálogo, estos conceptos se explican de una forma metafórica mediante la piedra, la silla y la pelota. Junto con otros objetos, irán apareciendo a lo largo del proceso y tendrán múltiplos caras, no serán entendimientos desde un binomio positivo o negativo, sino más bien como un conjunto de rastros que se complementan y se transforman. Y finalmente, acaban construyendo narrativas que nos hablan del vínculo, la escucha, la observación y sobre todo, de la experiencia de lo común.

Abstract anglés:

Stone, chair, ball is an investigation into everyday life and the set of relationships that are generated. These are born from a detailed observation of that which is familiar and known: the day-to-day. The traffic and the convergences that are created between objects, rhythms, traces and people draw a map of relationships. The process is traced as one lives, and therefore, although it may be planned, it navigates through uncertainty. The process becomes the project itself. Through the experience and in particular, through the practice of drifting, a subjective look is built which reflects on our ways of relating to us, to each other and to the environment. Through the camera, multiple experiences have been recorded in various contexts and moments. Together, these recordings make up a constellation of audiovisual and graphic pieces that bring together the reflections we have experienced, focusing mainly on fragility, positions of power and dialogue. These concepts are explained in a metaphorical way through the stone, the chair and the ball. Together with other objects, they will appear throughout the process and will have multiple faces; they will not be understood from a positive or negative binomial, but rather as a set of traces that complement and transform each other. And finally, they end up constructing narratives that speak to us of the bond, the listening, the observation and above all, the experience of the common.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download pedracadirapilota_malenaibarz_juliol2020_1.pdf

Informació complementaria del projecte

LA WEB ESTARÀ DISPONIBLE EL 15 DE JULIOL! (a les 00:00 de la nit del dia 15)

Informació complementaria del projecte

LA WEB ESTARÀ DISPONIBLE EL 15 DE JULIOL! (a les 00:00 de la nit del dia 15)

Pedra, cadira, pilota Pedra, cadira, pilota Pedra, cadira, pilota Pedra, cadira, pilota Pedra, cadira, pilota