Oto: Experimentar la cultura desde lo multisensorial

Oto: Experimentar la cultura desde lo multisensorial Eva Banderas, Maria Ardid

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A5

Abstract català:

En aquest projecte es podrà observar la vinculació del disseny interactiu amb persones amb diferents graus de discapacitat visual, i alhora, entendre la relació diària d'aquestes persones amb el seu entorn. El punt de partida del projecte és la recerca de les barreres o dificultats, al mateix temps, la detecció de necessitats específiques d'individus amb discapacitat visual o invidents. Tenint en compte el predomini de les imatges avui dia i, com a conseqüència, la impossibilitat de participar plenament en la societat, això es converteix en un factor de risc d'exclusió per a aquest col·lectiu. També s'aprofundeix a entendre els mecanismes de percepció desenvolupats gràcies a la resta de sentits: oïda, tacte i gust, i com aquests els permeten obtenir una idea del món que els envolta, molt més sensorial, basat en sensacions i emocions. Paral·lelament, tenint en compte que la visió ens dóna la capacitat d'entendre l'amplitud, profunditat i escala de l'ambient, obtenint una idea global d'aquest, ens qüestionem la possibilitat de transmetre a l'usuari aquesta informació a través de la resta de sentits. El projecte fa ús de la tecnologia com a recurs que afavoreix la inclusió cultural per a persones amb deficiència visual. L'objectiu principal és acostar la cultura, especialment l'art, d'una forma immersiva i multisensorial. Amb això, pretén oferir l'oportunitat de no sols accedir, també de desenvolupar una experiència perceptiva directa sobre una activitat cultural de manera autònoma.

Abstract espanyol:

En este proyecto se podrá observar la vinculación del diseño interactivo con personas con diferentes grados de discapacidad visual, y a la vez, entender la relación diaria de estas personas con su entorno. El punto de partida del proyecto es la investigación de las barreras o dificultades, al mismo tiempo, la detección de necesidades específicas de individuos con discapacidad visual o invidentes. Teniendo en cuenta el predominio de las imágenes hoy en día y, como consecuencia, la imposibilidad de participar plenamente en la sociedad, esto se convierte en un factor de riesgo de exclusión para este colectivo. También se profundiza en entender los mecanismos de percepción desarrollados gracias al resto de sentidos: oído, tacto y gusto, y como estos les permiten obtener una idea del mundo que les rodea, mucho más sensorial, basado en sensaciones y emociones. Paralelamente, teniendo en cuenta que la visión nos da la capacidad de entender la amplitud, profundidad y escala del ambiente, obteniendo una idea global de este, nos cuestionamos la posibilidad de transmitir al usuario dicha información a través del resto de sentidos. El proyecto hace uso de la tecnología como recurso que favorece la inclusión cultural para personas con deficiencia visual. El objetivo principal es acercar la cultura, en especial el arte, de una forma inmersiva y multisensorial. Con ello, pretende ofrecer la oportunidad de no solo acceder, también de desarrollar una experiencia perceptiva directa sobre una actividad cultural de manera autónoma.

Abstract anglés:

In this project it's shown a relation between interactive design and different levels of visual disability, at the same time that tries to understand how this persons relate with the environment which surround them. The project starts with the investigation of the difficulties and needs that people with visual disability and blind have. Considering the importance of images nowadays and, as a consequence, the inability to participate in the society in an entirely way, this becomes an exclusion risk factor. At the same time, deeps in the understanding of how perception mechanisms work, which development is helped by the rest of the senses: auditory, smell, taste and touch, and how they allow them to have an idea of how's the world they live in, based on sensations and emotions. In the same way, knowing that sight gives us the ability to understand breadth, depth and scale of our environment, and gives us a global idea of it, we question the possibility to transmit to the user that information through the rest of the senses. The project uses technology as a resource that favored cultural inclusion to people with visual disability. The main objective is to bring closer culture, in art especially, in an immersive and multisensory way. Furthermore, pretends to bring the opportunity not only to get access to a perceptive experience but to develope a direct experience about a cultural activity in an autonomous way.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download TFG_OTO_Banderas.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Banderas_Eva_memoria_Parte2.pdf
Oto: Experimentar la cultura desde lo multisensorial Oto: Experimentar la cultura desde lo multisensorial