Noves aplicacions dels drons en mitjans audiovisuals

Noves aplicacions dels drons en mitjans audiovisuals Gerard Campderrós Arís

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

Els drons són aeronaus no tripulades que van ser creades per a usos militars i de control civil. En els últims anys s’han rebaixat els costos de producció, s’han instaurat en l’àmbit professional i s’estan obrint nous camins en altres sectors, com per exemple en el camp audiovisual. L’ús d’aquests artefactes està agafant molta força en les produccions de vídeo per donar un punt de vista, un estil i una estètica diferents a les imatges. Un dels camps que ha començat a utilitzar aquesta tecnologia és l’artístic per crear experiències visuals innovadores, com per exemple figures úniques en tres dimensions en espectacles lumínics capaços d’interactuar amb les persones. Aquestes tendències, però, comporten una alta inversió econòmica i una gran complexitat tècnica en la producció i el disseny dels espectacles, cosa que fa difícil que un artista/dissenyador es plantegi de treballar amb aquestes noves estètiques. En paral·lel, nous models de drons, més senzills i de cost molt més reduït, s’estan popularitzant per a usos lúdics a partir de la tecnologia FPV, amb la possibilitat que un mateix se’l pugui construir a la seva manera. Això obre la porta a aquells que no poden invertir econòmicament en drons i tecnologies, i volen experimentar en nous camps. Aquest treball d’investigació en noves tecnologies aplicades en el món audiovisual pretén desplegar la creativitat a través de l’ús de drons i les tecnologies interactives. A partir de la combinació dels dos tipus de drons amb un Arduino s’han dut a terme petits experiments que han permès la incorporació estable d’una placa d’Arduino al dron i aprofundir en noves possibilitats estètiques.

Abstract espanyol:

Los drones son aeronaves no tripuladas que fueron creadas para usos militares y de control civil. En los últimos años se han rebajado los costes de producción, se han instaurado en el ámbito profesional y se están abriendo nuevos caminos en otros sectores, como por ejemplo en el campo audiovisual. El uso de estos artefactos está cogiendo mucha fuerza en las producciones de video para dar un punto de vista, un estilo y una estética diferentes a las imágenes. Uno de los campos que ha empezado a utilizarse esta tecnología es el artístico para crear experiencias visuales innovadoras, como por ejemplo figuras únicas en tres dimensiones en espectáculos lumínicos capaces de interactuar con las personas. Estas tendencias, pero, comportan una alta inversión económica y una gran complejidad técnica en la producción y el diseño de los espectáculos, la cual hace difícil que un artista/diseñador se plantee de trabajar con estas nuevas estéticas. En paralelo, nuevos modelos de drones, más sencillos y de coste mucho más reducido, se están popularizando para usos lúdicos a partir de la tecnología FPV, con la posibilidad que un mismo se lo pueda construir a su manera. Esto abre la puerta a aquellos que no pueden invertir económicamente en drones y tecnología, y quieran experimentar en nuevos campos. Este trabajo de investigación en nuevas tecnologías aplicadas en el mundo audiovisual pretende desarrollar la creatividad a través del uso de drones y las tecnologías interactivas. A partir de la combinación de los dos tipos de drones con un Arduino se han llevado a cabo pequeños experimentos que han permitido la incorporación de una placa de Arduino al dron y profundizar en nuevas posibilidades estéticas.

Abstract anglés:

Drones are unmanned aircraft created for military and civilian control uses. In recent years, its production costs have been reduced and drones have been established in the professional field opening new paths in other sectors, such as the audiovisual field. These artifacts are gaining momentum in video productions since they are giving a different point of view, style, and aesthetics to images. One of the fields that have started using this technology is art, creating innovative visual experiences, such as three-dimensional unique figures in light shows capable of interacting with people. However, these trends involve a high economical investment and a great technical complexity in the production and design of shows, which makes it difficult for an artist/designer to consider working with these new aesthetics. At the same time, new drone models, simpler and cheaper, are becoming popular for recreational use using FPV technology and for allowing the user to build and customize it themself. This brings the opportunity to experiment in new fields to those who cannot invest economically in drones and technologies. This research work about new technologies applied in the audiovisual field aims to deploy creativity through the use of drones and interactive technologies. From the combination of two types of drones with an Arduino, small experiments have been carried out that have allowed to incorporate a stable Arduino board upon the drone and delve into new aesthetic possibilities.

Peces incloses:

Peces interactives

Video del projecte