Musicograma Digital

Musicograma Digital Núria Garrido

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

La sinestèsia és la capacitat d’experimentar sensacions associades a un sentit humà en concret (vista, oïda, gust tacte i olfacte) a partir d’estímuls que naturalment reben els altres sentis. Així, algunes de les persones posseeixen l’habilitat de “sentir” el color dels son y els associen a diferents emocions davant els canvis de temperatura. Tots tenim, en gran mesura, alguna tendència en la que els nostres sentits, quan perceben un estímul, ens evoquen a impressions de tipologies diferentes. Molts artistes han fet servir aquest recursos sensorial per a les seves obres, donat-li així un caràcter sinestèsic a les seves produccions, mitjançant les associacions del so, la forma i els colors. L’objectiu d’aquest projecte és centrar-se en el desenvolupament d’una eina que aconsegueixi una experiència estética audiovisual, que ajudi a les persones sense habilitats singulars a conèixer i profunditzar en el fenomen sinestèsic (vista-oïda) i a detectar les maneres en les que es poden experimentar aquestes relacions sinestèsiques. A la peça final s’ha vinculat la visualització gràfica en moviment amb la representació d’un so determinat. Per reduir la subjectivitat de les representacions, es va realitzar una enquesta en la que es van identificar els tipus d’associacions sinestètiques que eren més comunes entre els participants, respecte a criteris de forma, colors i moviments. A partir, dels patrons identificats en les seves respostes, es va crear un sistema de representació universal”, que pot ser aplicat en qualsevol tipus de música, mitjançant un senzill canvi dels audios originals. Amb l’ús de diferents softwares combinats (Pure Data i Resolume Arena), s’ha determinat una eina que vincula els diferents sons (concretament amb bases de música electrònica), amb l’execució de peces visuals interactives que responen, en gran part, a les variables de la música. L’experiència estètica resultant és un espectacle audiovisual que permet associar fàcilment el que veiem amb el que escoltem, aproximant-nos al que seria una experiència sintestètica natural.

Abstract espanyol:

La sinestesia es la capacidad de experimentar sensaciones asociadas a un sentido humano concreto (vista, oído, gusto, tacto y olfato) a partir de estímulos que naturalmente percibe otro de los sentidos. Así, algunas personas poseen la habilidad de “sentir” el color de los sonidos o asocian diferentes emociones ante cambios de temperatura. Todos tenemos, en mayor o menor medida, alguna tendencia en la que nuestros sentidos, al percibir un estímulo, nos evocan impresiones de tipología diferente. Muchos artistas han empleado este recurso sensorial en sus obras, dando un carácter sinestésico a sus producciones, mediante la asociación de sonidos con formas y colores. El objetivo de este proyecto se ha centrado en el desarrollo de una herramienta que consiga una experiencia estética audiovisual, que ayuda a las personas sin habilidades singulares a conocer y profundizar en el fenómeno sinestésico (vista-oído) y a detectar maneras en que pueden experimentar estas relaciones sinestésicas. En la pieza final se ha vinculado la visualización de gráfica en movimiento con la representación de un sonido determinado. Para reducir la subjetividad de estas representaciones, se realizó una encuesta en la que se identificaron los tipos de asociaciones sinestésicas más corrientes entre los participantes, con respecto a criterios de forma, colores y movimiento. A partir de los patrones identificados en sus respuestas, se ha creado un sistema de representación “universal”, que puede ser aplicado a cualquier tipo de música, mediante un sencillo cambio en los audios originales. Con el uso de diferentes softwares combinados (Pure Data y Resolume Arena), se ha desarrollado una herramienta que vincula diferentes sonidos (en concreto de bases de música electrónica), con la ejecución de piezas visuales interactivas que responden, en mayor o menor medida, a las variables de la música. La experiencia estética resultante es un espectáculo audiovisual que permite asociar fácilmente lo que vemos con lo que oímos, aproximándonos a lo que sería una experiencia sinestésica natural.

Abstract anglés:

Synesthesia is the ability to experience sensations associated with a specific human sense (sight, hearing, taste, touch and smell) from stimuli that another of the senses naturally perceives. Thus, some people have the ability to "feel" the color of sounds or associate different emotions with changes in temperature. We all have, to a greater or lesser extent, some tendency in which our senses, when perceiving a stimulus, evoke impressions of a different typology. Many artists have used this sensory resource in their works, giving a synesthetic character to their productions, by associating sounds with shapes and colors. The objective of this project has been focused on the development of a tool that achieves an audiovisual aesthetic experience, which helps people without unique abilities to know and deepen the synesthetic phenomenon (sight-ear) and to detect ways in which they can experience these synesthetic relationships. In the final piece, the visualization of moving graphics has been linked to the representation of a specific sound. To reduce the subjectivity of these representations, a survey was carried out in which the most common types of synesthetic associations among the participants were identified, with respect to criteria of shape, colors and movement. From the patterns identified in their responses, a "universal" representation system has been created, which can be applied to any type of music, by simply changing the original audios. With the use of different combined softwares (Pure Data and Resolume Arena), a tool has been developed that links different sounds (specifically from electronic music bases), with the execution of interactive visual pieces that respond, to a greater or lesser extent, to the variables of music. The resulting aesthetic experience is an audiovisual show that allows us to easily associate what we see with what we hear, approaching what would be a natural synesthetic experience.
Musicograma Digital Musicograma Digital