Método Land

Método Land Marc Nieto Trias

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A4

Abstract català:

[cat] Xarxes Socials - Marca Personal - Mercat Laboral - Filmmakers - Mètode - Estudiants de disseny A la fi de la carrera universitària, tots els dissenyadors tenen moltes ganes i cert respecte a introduir-se al món laboral. El sector audiovisual, que cada any abasta més protagonisme en els mitjans de comunicació, exigeix ​​als nous llicenciats unes qualitats humanes i competències tècniques que molts dissenyadors audiovisuals desconeixen. Això és un gran problema a l’hora d’accedir a un lloc de treball, ja que s’acaba creant una bretxa invisible entre les competències del dissenyador i les expectatives del contractador. Una bona part dels dissenyadors novells té grans dificultats en els seus processos de contractació, i per això adapten les seves aspiracions i expectatives, que acaben sent menys ambicioses, per aconseguir col·locar-se laboralment. Senten que s’acaben conformant amb molt menys del que realment podrien aspirar. El problema real és que desconeixen quins són els processos necessaris i òptims per aconseguir treballar en el que volen. Intentar ajudar d’alguna manera a la comunitat de dissenyadors recentment llicenciats era una cosa que necessitava una investigació profunda sobre el sector, per la qual cosa es van realitzar enquestes i entrevistes tant a estudiants, nous llicenciats i als possibles contractadors. Com Dissenyador Audiovisual vaig contemplar la necessitat de crear una alternativa eficient al procés estàndard de recerca de feina. Plantejo un mètode contrastat, funcional i alhora guiat, perquè tots els estudiants de disseny puguin aconseguir assolir els seus objectius laborals d’una manera més eficient. El “Mètode Land” és una eina en línia i interactiva, per a tots aquells dissenyadors que considerin que tenen dificultats per introduir-se al món laboral. Creant des de zero una Marca Personal (o potenciant la que ja tenen) i a partir de l’ús pautat de les Xarxes Socials, podran demostrar que encaixen en el que s’espera d’ells com a professionals, i tenir més garanties a l’hora d’anar a buscar feina.

Abstract espanyol:

[cast] Redes Sociales - Marca Personal - Mercado laboral - Filmmakers - Método - Estudiantes de diseño Al final de la carrera universitaria, todos los diseñadores tienen muchas ganas y cierto respeto a introducirse en el mundo laboral. El sector audiovisual, que cada año abarca más protagonismo en los medios de comunicación, exige a los recién licenciados unas cualidades humanas y competencias técnicas que muchos diseñadores audiovisuales desconocen. Esto es un gran problema a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ya que se acaba creando una brecha invisible entre las competencias del diseñador y las expectativas del contratador. Una buena parte de los diseñadores noveles tiene grandes dificultades en sus procesos de contratación, y por eso adaptan sus aspiraciones y expectativas, que acaban siendo menos ambiciosas, para conseguir colocarse laboralmente. Sienten que se acaban conformando con mucho menos de a lo que realmente podrían aspirar. El problema real es que desconocen cuáles son los procesos necesarios y óptimos para conseguir trabajar en lo que quieren. Intentar ayudar de alguna forma a la comunidad de diseñadores recién licenciados era algo que necesitaba de una investigación profunda sobre el sector, por lo que se realizaron encuestas y entrevistas tanto a estudiantes, recién licenciados y a posibles contratadores. Como Diseñador Audiovisual contemplé la necesidad de crear una alternativa eficiente al proceso estándar de búsqueda de trabajo. Planteo un método contrastado, funcional y a la vez guiado, para que todos los estudiantes de diseño puedan conseguir lograr sus objetivos laborales de una forma más eficiente. El “Método Land” es una herramienta online e interactiva, para todos aquellos diseñadores que consideren que tienen dificultades para introducirse al mundo laboral. Creando desde cero una Marca Personal (o potenciando la que ya tienen) y a partir del uso pautado de las Redes Sociales, podrán demostrar que encajan en lo que se espera de ellos como profesionales, y tener más garantías a la hora de ir a buscar trabajo.

Abstract anglés:

[eng] Social Media - Personal Branding - Labour Market - Filmmakers - Method - Design Studients At the end of the university degree, all designers have the energy and respect to enter the laboral world. The audiovisual sector every year has more impact and protagonism in the media. For the recently graduated, it requires technical skills and human qualities, many of them unknown for the upcoming designers. This is a big problem when accessing a job, since it may end up creating an invisible gap between the designer’s competences and the expectations of the company / recruiter. A big number of new designers have difficulties on their hiring process, this may cause their aspirations and expectations to be less ambitious. Most of them feel like they settle up for much less than they could aspire to. The real problem is that designers do not know what are the necessary and optimal processes to get a job in what they want. Trying to help someway the new graduated designers community is something that needed in-depth research on the sector. Surveys and interviews with students and potential hires were taken to get more information about it. As an Audiovisual Designer, I saw the need to create an efficient alternative to the common and standard process of looking for a job. I propose a proven, functional and at the same time, a guided method for all the students to achieve their goals more efficiently. The Land Method is an online and interactive tool for designers that struggle to find a job place. Starting from scratch with a personal, unique brand and using Social Networks, they will be able to proof and demonstrate that they match with what is supposed to be expected from them, and have more chances and more confidence when it comes to looking for a job.

Peces incloses:

Maquetes i prototips

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Memoria_Maquetado.pdf

Video del projecte

Método Land Método Land