In Touch

In Touch Bàrbara de León Kunst

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A5

Abstract català:

Un disseny ficció és un relat que planteja una dualitat molt clara: té caràcter especulatiu, ja que es representa sempre en un futur fictici i exposa possibles evolucions de la societat humana, però alhora es tracta d’una crítica a les inquietuds que sorgeixen durant el present i amb un estudi de situacions similars durant temps passats. Precisament és degut al pensament crític que es pot generar un possible escenari amb una visió especulativa en forma de reflexió per a l’espectador. Això permet que en un context actual -com el confinament que s’ha viscut i es viu amb la crisi mundial del COVID-19- es pugui especular com podria afectar a la nostra societat si aquest fos permanent. Aquesta especulació en aquest disseny ficció es centrarà en una societat confinada permanentment amb l’impacte de les noves tecnologies de comunicació. Per això cal entendre què és el que s’entén com a “confinament” i què significa, analitzar les principals pandèmies que s’han donat al llarg de la història i valorar la repercussió històrica que van tenir, comprendre quin ha estat el paper de les noves tecnologies i com s’han extés durant el confinament actual, així com estudiar les inquietuds que s’han donat sobre el control de la població mitjançant les mateixes.

Abstract espanyol:

Un diseño de ficción es un relato que plantea una dualidad muy clara: tiene carácter especulativo, ya que se representa siempre en un futuro ficticio y expone posibles evoluciones de la sociedad humana, pero al mismo tiempo se trata de una crítica a las inquietudes que surgen durante el presente y con un estudio de situaciones similares durante tiempos pasados. Precisamente es debido a la crítica, que se puede generar un posible escenario con una visión especulativa y crítica en forma de reflexión para el espectador. Esto permite que en un contexto actual -como el confinamiento que se ha vivido y se vive con la crisis mundial del Covid-19- se pueda especular cómo podría afectar a nuestra sociedad si éste fuera permanente. Esta especulación en este diseño de ficción se centrará en una sociedad confinada permanentemente con el impacto de las nuevas tecnologías. Por eso hay que entender qué es lo que se entiende como “confinamiento” y qué significa, analizar las principales pandemias que se han dado a lo largo de la historia y valorar la repercusión histórica que tuvieron, comprender cuál ha sido el papel de las nuevas tecnologías y cómo se han extendido durante el confinamiento actual, así como estudiar las inquietudes que se han dado sobre el control de la población mediante las mismas.

Abstract anglés:

A fictional design is a story that raises a very clear duality: it has a speculative character, since it is always represented in a fictional future and exposes possible evolutions of human society, but at the same time it is a criticism of the concerns that arise during the present and with a study of similar situations during past times. It is precisely due to criticism that a possible scenario can be generated with a speculative and critical vision in the form of reflection for the viewer. This allows that in a current context -like the confinement that has been experienced and is lived with the world crisis of Covid-19- it is possible to speculate how it could affect our society if it were permanent. This speculation in this fictional design will focus on a society permanently confined with the impact of new technologies. For this reason, it is necessary to understand what is understood as “confinement” and what it means, to analyze the main pandemics that have occurred throughout history and to assess the historical repercussion they had, to understand what the role of the new technologies and how they have spread during the current confinement, as well as studying the concerns that have been raised about the control of the population through them.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download IN_TOUCH.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download IN_TOUCH_1.pdf

Video del projecte

In Touch In Touch In Touch